تحلیل محتوای اساسنامة دانشگاه فرهنگیان جهت بررسی میزان مطابقت اهداف دانشگاه با مؤلفه‌های کیفیت عمرکاری فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکدة روان‎شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

    اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت و نقش سازندة معلمان در تعیین سرنوشت آینده‌سازان جامعه، تأمین و تربیت آنان را به عنوان اساس و مبنای آموزش‌وپرورش ضروری می‌کند. لذا کیفیت عمر کاری فرهنگیان که در برگیرندة نتایجی مانند رضایت‌مندی شغلی، فرصت‌های رشد و مسائل روان‌شناختی برای آنان، و دستاوردهایی مانند مدیریت مشارکتی، غنی‌سازی شغلی و شرایط مطمئن برای سازمان است، اهمیت می‌یابد. بدین منظور تحلیل محتوای اهداف بیان‌شده در اساسنامة دانشگاه فرهنگیان با مؤلفه‌های کیفیت عمر کاری مد نظر قرار گرفت. با توجه به روش تحلیل محتوا که رویه‌ای نظام‌مند، عینی و کمّی دارد، مقوله‌های موجود در اهداف استخراج، و میزان مطابقت آن با هر یک از پنج مؤلفة کیفیت عمر کاری بررسی شد. از طریق شاخص‌های آماری فراوانی و درصد فراوانی برحسب تعداد دفعات اشارة هر یک از مقوله‌های اهداف به هر یک از مؤلفه‌های کیفیت عمر کاری مشخص شد در اهداف دانشگاه به مؤلفة «پرورش مهارت‌ها و قابلیت انسانی»، « استقلال در انجام‌دادن وظایف» و «توسعة قابلیت‌های کاری و تنوع فعالیت‌ها» توجهی کامل و جامع شده است، ولی مؤلفه‌های «حقوق و دستمزد منصفانه» و «انسجام اجتماعی در محیط کار» با اهداف دانشگاه تطابق کمی دارند که توجه خاص سیاست‌گذاران را می‌طلبد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
آسابرگر، آرتور (1383). روش‌های تحلیل رسانه‌ها. ترجمة پرویز اجلالی، چاپ دوم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
آراسته، حمیدرضا؛ (1382). «نقش آموزش عالی در چشم‌انداز توسعة ایران 1404». رهیافت، شمارة 31، صفحات 42-33.
اسماعیلی لهمانی، اباصلت (1392). «بررسی رابطة کیفیت زندگی کاری و عمر کارکنان ادارة ‌کل مالیاتی استان مازندران». پژوهشنامة مالیات، جلد 21، شمارة 19، صفحات 196-171.
اعتباریان، اکبر؛ خلیلی، مسعود (1387). «رابطة کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن با جامعه‌پذیری سازمانی». مجلة دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، شمارة 35، صفحات 106-81.
الوانی، مهدی؛ شریف‌زاده، فتاح (1386). فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی، تهران، دانشگاه علامة طباطبایی.
باردن، لورنس (1375). تحلیل محتوا. ترجمة ملیحه آشتیانی و محمد یمنی‌دوزی سرخابی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
بازرگان، عباس (1376). «کیفیت و ارزیابی آن در آموزش عالی: نگاهی به تجربه‌های بین‌المللی». رهیافت، شمارة 15، صفحات71-60.
بحری‌زاده، اسماعیل و همکاران ( 1392). سرمشق تربیت، چاپ دوم، تهران. مؤسسة فرهنگی منادی تربیت.
پرداختچی، محمدحسن؛ احمدی، غلامعلی؛ آرزومندی، فریده (1388). «بررسی رابطة بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی مدیران و معلمان مدارس شهرستان تاکستان»، فصل‌نامة رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد واحد گرمسار، سال سوم، شمارة 3، صفحات 50-25.
جزنی، نسرین (1375) . مدیریت منابع انسانی. چاپ اول،تهران، نشر نی.
خوشبختی، جعفر و همکاران (1383). «رابطة سبک‌های رهبری و کیفیت زندگی کاری کارکنان با میزان اثربخشی مدیران دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی کشور». مجلة حرکت، شمارة 24، صفحات 149-129.
دانش‌فرد، کرم‌الله (1389). فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی. چاپ دوم، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
درانی، کمال (1375؛ 1374). «درآمدی بر تجزیه‌و‌تحلیل محتوا (فن تعبیر و تفسیر نظارتی)». فصل‌نامة دانش مدیریت، دانشگاه تهران، شماره‌های 32 و31، صفحات 34-25.
دهقان نیری، ناهید و همکاران (1387). «کیفیت زندگی کاری و بهره‌وری پرستاران بالینی و ارتباط آن‌ها با یکدیگر». مجلة پژوهش پرستاری، دورة 3، شماره‌های 9 و 8، صفحه 2.
راجردی، ویمر؛ آردومینیک، جوزف (1384). تحقیق در رسانه‌های جمعی. چاپ اول، ترجمة کاووس سیدامامی، تهران، سروش و مرکز تحقیقات مطالعاتی و سنجش برنامه‌ای.
16-رایف، دانیل؛ لیسی، استفن؛ جی فیکو، فریدریک؛ (1391). تحلیل پیام‌های رسانه ای (کاربرد تحلیل محتوای کمّی در تحقیق) . ترجمه مهدخت بروجردی علوی ، تهران ، انتشارات سروش، چاپ چهارم.
17-رضوانی، روح الله؛ (1389). «تحلیل محتوا». پژوهش. بهار و تابستان، شماره 3، 156-137.
18-رودکی، مهدی؛ (1387)« تحلیل دینامیکی کیفیت زندگی کاری»، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.
19-ساعدی، سارا؛ خلعتبری، جواد؛ موری نجف آبادی، ندا ؛(1389) "رابطه کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با خشنودی شغلی" فصلنامه تازه‌های روانشناسی صنعتی و سازمانی، سال اول، شماره4، صفحات :55-64
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1379). روش‌هاى تحقیق در علوم رفتارى. چاپ سوم، تهران، آگاه.
سلطانی، ایرج؛ داستانی، مهدی (1389). «کیفیت زندگی کاری و مؤلفه‌های اثرگذار بر آن». مجلة تدبیر، شمارة 217، صفحات 54-49.
شهبازی، بهزاد؛ واعظی، مظفرالدین؛ ثنایی‌پور، هادی (1388). «تبیین رابطة کیفیت زندگی کاری و عملکرد مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه اصفهان». نشریة مدیریت دولتی، دورة 1، شمارة 3، صفحات 84-69.
صادق‌زاده قمصری، علی‌رضا و همکاران (1390). مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران. تهران، وزارت آموزش‌وپرورش.
طالقانی، محمود (1370). روش تحقیق نظری، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
طاهریان، مسعود؛ کامران، فریدون؛ کفاشی، مجید (1390). «تأثیر کیفیت زندگی کاری بر سرمایة اجتماعی کارکنان شرکت رجا». نشریة پژوهشی اجتماعی، دورة 4، شمارة 13، صفحات 80 – 59.
فرانکفورد، چاوا؛ نچمیاس، دیوید (1381). روش‌های پژوهش در علوم اجتماعی. ترجمة فاضل لارجانی و رضا فاضلی، چاپ اول، تهران، سروش.
فرح‌بخش، سعید؛ ستار، آزیتا (1391). «نقش کیفیت زندگی کاری در سلامت روانی مدیران مدارس». مجلة اصول بهداشت روانی، دورة 14، شمارة 55، صفحات 205-200.
کامینگز، توماس و همکاران؛ (1375). توسعة سازمان و تحول. ترجمة محمد عباس‌زاده، چاپ اول، تهران، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد.
کریپندورف، کلوس (1386). تحلیل محتوا مبانى روش‌شناسى. ترجمة هوشنگ نایبى، چاپ سوم، تهران، نشر نى.
گودرزوند چگینی، مهرداد؛ میردوزنده، سیده‌غزاله (1391). «رابطة کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان بیمارستان‌های دولتی شهر رشت». مجلة تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، شماره 14(2)، صفحات 111-108.
گونتر، بری (1384). روش‌های تحقیق رسانه‌ای. ترجمة مینو نیکو، چاپ اول، تهران، اداره‌کل پژوهش‌های سیما.
ممی‌زاده، جعفر (1375). «فرهنگ و شالودة سازمان». مجلة تدبیر، شمارة 61، صفحات 49-38.
میرزامحمدی، محمدحسن و همکاران؛ (1387). « ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی». چاپ ششم، تهران، انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور.
نیازآذری، کیومرث؛ اسماعیلی، بهرنگ؛ ربیعی، مجید (1390). سیاست‌گذاری و فرایند خط‌مشی عمومی در نظام آموزش عالی. چاپ اول، مازندران، مهرالنبی.
 
Comcare Australia (1993).Quality of working life strategy: developing an action plan to improve health and productivity. Australian Government Pub. Service, Canberra.
Channg, S. U.; lee, M. (2006). “Relationship beetween personality traits ,job characteristics, job satisfaction and organizational commitment: An empirical study”. The Business Review, 6(1),122-130.
David, Fred R;戴维. (2001). Strategic management: Concepts and cases, Upper Saddle River. NJ, Prentice-Hall, Inc.
Dror, Yehezkel. (1971). Ddesign for policy sciences. American Elsevier, New York.
Jayakumar, A.; Kalaiselvi, K. (2012). ”Quality Of Work Life-An Overview”. International Journal of Marketing, Financial Services & Management,1(10), 34-39.
Johnsrud, L. K..; Rosser, V. J. (2002). “Faculty Members' Morale and Their Intention to Leave: A Multilevel Explanation“. The Journal of Higher Education, 73(4), 518-542.
Kant, Immanuel. (1908). Critique of Pure Reason, 1781. Translated by Norman Kemp Smith,. 9291nallimcaM: NodnoL.
Nigro, Felix A.; Nigro, Lloyd G. (1980). Modern public administration. Harper & Row.
Peters, B. Guy; Van Nispen, Frans KM. (2004). Public policy instruments: evaluating the tools of public administration. Edward Elgar.
Shim, S. H. (2008). “A philosophical investigation of the role of teachers: A synthesis of Plato, Confucius, Buber, and Freire”. Teaching and Teacher Education, 24(3), 515-535.
Unesco (1997). “Higher education in tomorrow's words ferwell”, seminar parsi, 24 jaunry.