دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 973-1287 
ترسیم نقشۀ دانش کارآفرینی ایران بر مبنای مقالات علمی و پژوهشی در ایران

صفحه 1091-1112

10.22059/jomc.2016.55429

مرتضی اکبری؛ فاطمه دلبری راغب؛ عاطفه ذوالفقاری؛ ابوالفضل کلانکی؛ سمیرا رازی