بررسی تاثیر هوش معنوی بر عملکرد شغلی (مورد مطالعه: ادارۀ آموزش پرورش منطقه 6 تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه فلسفه و حکمت، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 کارشناس‌‌ارشد، دانشکدة مدیریت، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

با توجه به اینکه سازة هوش معنوی از هوش­های هیجانی، عاطفی و عقلایی کامل­تر است و سایر هوش­ها را تحت تأثیر قرار می­دهد، پژوهش حاضر تأثیر این هوش را بر عملکرد ارزیابی می­کند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوة گرآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة آماری پژوهش ادارة آموزش‌وپرورش منطقة شش تهران است که به روش نمونه‌گیری تصادفی 85 نفر به عنوان نمونه از میان آن‌ها انتخاب شد. در راستای سنجش شاخص‌های مربوطه با بهره­گیری از نظرهای خبرگان، به هفت شاخص اصلی برای سنجش متغیر هوش معنوی دست یافتیم. ابزار تحقیق پرسشنامه است که پایایی و روایی آن، به ترتیب، از طریق محاسبة آلفای کرونباخ، و روایی محتوا و روایی سازه تأیید شد. داده‌ها به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار PLS تجزیه‌وتحلیل شد. بر اساس نتایج این پژوهش، تأثیر شاخص­های خودآگاهی، انعطاف‌پذیری، شکیبایی، تجربه‎های معنوی و توانایی حل مسئله بر عملکرد تأیید، و تأثیر دو شاخص هدفمندی و تعالی‌جویی بر عملکرد رد شد.

کلیدواژه‌ها


بیلی، رابرت (1382). مهندسی عملکرد انسانی: کاربرد عوامل انسانی / ارگونومی برای کاربری سیستمهای رایانه‌ای: طراحی واسطه، طراحی تسهیل کننده، محیط و آمار. ترجمة محمدعلی آزاده و بیژن جمشیدنژاد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
حسینیان، سیمین؛ شعاع کاظمی، مهرانگیز؛ چابکی‌نژاد، زهرا (1390). «بررسی رابطة بین هوش معنوی و هوش هیجانی در بین دختران دانشجوی دانشگاه الزهرا (س)». فصل‌نامة فرهنگی دفاعی زنان و خانواده، شمارة 17، صفحات 27-7.
ساغروانی، سیما (1389). «بهره‌وری هوش معنوی برای فرد و سازمان». تدبیر، شمارة 215، صفحات 39-35.
ساغروانی، سیما؛ غیور، سیدمرتضی (1388). «معنویت، خودشکوفایی و هوش معنوی در محیط کار». فصل‌نامة علمی- پژوهشی گروه مدیریت دانشگاه امام رضا (ع)، شمارة ششم، صفحات 31-27.
سهرابی، فرامرز (1388). «هوش معنوی، هوش انسانی». فصل‌نامة روان‌شناسی نظامی، سال اول، شمارة اول، صفحات 66-63.
سهرابی، فرامرز؛ ناصری، اسماعیل (1388). «بررسی مفهوم و مؤلفه­های هوش معنوی و ساخت ابزاری برای سنجش آن». فصل‌نامة پژوهش در سلامت روان‌شناختی، دورة سوم، شمارة چهارم، صفحات 77-69.
فرهنگی، علی‌اکبر؛ فتاحی، مهدی؛ واثق، بهاره؛ نرگسیان، عباس (1388). «هوش پیش‌بینی‌کنندة رهبری تحول‌آفرین: بررسی روابط میان هوش معنوی، هوش عاطفی و رهبری تحول‌آفرین». فصل‌نامة علوم مدیریت ایران، شمارة چهارم، صفحات 57-31.
گریفین، مورهد (1382). رفتار سازمانی. ترجمة سیدمهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، تهران، نشر مروارید.
محمدنژاد، حبیب؛ بحیرانی، صدیقه؛ حیدری، فائزه (1388)، مفهوم هوش معنوی مبتنی بر آموزه‌های اسلام، فرهنگ در دانشگاه اسلامی، سال سیزدهم، شمارة دوم، صفحات 116-96.
موسوی، سیدحسین؛ طالب‌زاده نوبریان، محسن؛ شمس مورگانی، غلامرضا (1390). «بررسیرابطةهوشمعنویورفتارشهروندیسازمانیمعلمان دبیرستان­هایشهرستانزنجان». فصل‌نامة روان‌شناسی تربیتی، دورة 22، شمارة هفتم، صفحات 92-65.
Amram, Y. )2009). The contribution of emotional and spiritual intelligences to effective business leadership. Disertation, Palo alto: institute of transpersonal psychology.
Amram, Y. (2007). “The seven dimensions of spiritual intelligence: an ecumenical grounded theory”. Paper presented at the 115th annual (August 2007) conference of the american psychological association, san francisco17-20.
Bosch, Luidolf (2009). “The inevitable role of spirituality in the workplace. Business intelligence journal, 2.
Burger. T. (2009). Emotional intelligence and well-being in teachers. Thesis presented for the degree of masters of commerce (industrial psychology) at dissertation, university of south australia.
Cavanogh, G. F. (1999). “Spirituality for managers: context and critique”. Journal of organization change management, 12(3), 186-199.
Coleman, V. I.; Borman, W. C. (2000). “Investigating the underlying structure of the citizenship performance domain”. human resource management review, 10, 25-44.
Crichton, J. C. (2008). A qualitative study of spiritual intelligence in organizational leaders. Doctoral dissertation, Alliant international university, San francisco.
Dincer, M. K. (2009). “Educator's role as spiritually intelligent leaders in educational institutions”. International journal of human sciences, 4(1), 125-140.
Emmons ra. (1999). “The psychology of ultimate concerns: motivation and spirituality in personality”.New york: guilford press, 51-65.
George, mike (2006).“Practical application of spiritual intelligence in the workplace”, 14(5), 3-5.
Goleman, D. (1995). “Emotional intelligence”. New York, Bantam.
Gupta, Garima (2012). “Spiritual intelligence and emotional intelligence in relation to self-efficacy and self –regulation among college students”. International journal of social sciences interdisciplinary research, 1(2), 60-69.
Humt, S. T. (1996). “Genetic work behavior: an investigation into the dimensions of entry-level hourly job performance”. Personnel psychology, 49, 51-83.
Kadkhoda, M.; Jahani, H. (2012), “Problem-solving capacities of spiritual intelligence for artificial intelligence”, Procedia - social and behavioral sciences, 32, 170 – 175.
Kahya, E. (2007). “The effects of job characteristics and working conditions on job performance”. International journal of industrial ergonomics, 37, 515–523.
 Khorshidi, A.; ganehebaadi, M. (2012). “Relationship between spiritual intelligence and job satisfaction”. Journal of applied environmental and biological sciences, 130-133.
King, D. B. (2008). Rethinking claims of spiritual intelligence: a definition, model, & measure.Unpublished master's thesis, Trent university, Peterborough, Ontario, Canada.
King, D. B.; Mara, C. A.; Decicco, T. L. (2010). “Connecting the spiritual and emotional intelligences: confirming an intelligence criterion and assessing the role of empathy. The international journal of transpersonal studies, 67-92.
Koenig, H. G.; Mccullough, M.; larson, D. B. (2000). Handbook of religion and health. Newyork, Oxford university press.
Mc ewan, William, (2004). “Spirituality in nursing: what are the issues?” Orthopedic nursing, 23(5), 321-323.
Nasel, D. D. (2004). Spiritual orientation in relation to spiritual intelligence: a consideration of traditional Christianity and new age/individualistic spirituality. Unpublished doctoral dissertation, University of south Australia.
Price arc, Bob (2008). The intelligent workforce. Nursing management, 15(5), 28-34.
Suan chin, S. T.; Anantharaman, R. N.; Kin Tong, D. Y. (2011). “The roles of emotional intelligence and spiritual intelligence at the workplace”. Journal of human resources management research , 1-9.
Viswesvaran, C.; Schmidt, F. L.; Ones, D. S. (2005). “Is there a general & actor in job performance rating? a meta-analytic & framework & or directing substantive and error influence”. Journal of applied psychology, 90, 108-131.
Woods, A. M.; Weasmer, J. (2002). "Maintaining job satisfaction: engaging professionals as active participants". The clearing house, 75(4), 186-189.
Yahyazadeh Jeloudar, S.; Lotfi Goodarz, F. (2012). “What is the relationship between spiritual intelligence and job satisfaction among ma and ba teachers?”. International journal of business and social science, 3(8).
Zohar, D.; Mrashall, I. (2000). “Sq: spiritual intelligence: the ultimateintelligence”. New York, USA, Bloomsbury.