بررسی و تبیین تأثیر عدالت سازمانی بر فضیلت سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور مرکز رشت، رشت، ایران

چکیده

این پژوهش تأثیر عدالت سازمانی بر فضیلت سازمانی در شهرداری رشت را بررسی و تبیین می‌کند. بررسی رابطة بین عدالت سازمانی و فضیلت سازمانی و توصیف متغیرهای آن‌ها از مبانی نظری هدف این پژوهش است. فرض اساسی این پژوهش این است که آیا بین عدالت سازمانی و فضیلت سازمانی رابطة مثبت و معنادار وجود دارد و متغیرهای عدالت سازمانی می‌توانند تغییرات فضیلت سازمانی را تبیین کنند. برای این منظور از جامعة آماری 927 نفری کارمند مناطق پنج‌گانة شهرداری رشت، 248 نفر به عنوان نمونه تعیین شد که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامة 37 سؤالی بوده است. در این تحقیق به منظور آزمون فرضیه‌های مرتبط با مدل مفهومی پیشنهادی، روش‌های آمار استنباطی به‌کار گرفته شده است. در روش آمار استنباطی تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون انجام گرفت. نتایج آزمون همبستگی میان متغیرهای تحقیق نشان می‏دهد مقدار عدد معناداری مشاهده‌شده برای همة مؤلفه‏های عدالت سازمانی، از سطح معنا‌داری استاندارد (05/0a=) کمتر است و رابطة معنادار بین مؤلفه‏های فرعی و متغیر اصلی عدالت سازمانی با متغیر فضیلت سازمانی در شهرداری رشت تأیید شد. به عبارت واضح‌تر، با افزایش عدالت سازمانی، فضیلت سازمانی ارتقا و بهبود می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


احمدی مهربانی، محمدرضا (1381). «مدیریت بر مبنای اعتماد». توسعة مدیریت،1381٬ شمارة 46، صفحات 37-40.
حسن‌زاده ثمرین، تورج؛محمدی، اسفندیار (1393). رفتارسازمانی. تهران: انتشارات شرکت مهندسی نیروی نفت وگاز سپانیر. 1393
براتی٬ هاجر؛ عریضی ٬حمیدرضا؛ نوری، ابوالقاسم (1388). «رابطة ساده وجندگانة عدالت سازمانی با عملکرد شغلی درشرکت ذوب آهن اصفهان». چشم‌اندازمدیریت٬ شمارة 33، صفحات 28-9.
.سیدجوادین٬ سیدرضا؛ فراحی٬ محمدمهدی؛ طاهری عطارد، غزاله (1387). «شناخت نحوة تأثیرگذاری ابعاد عدالت سازمانی بر جنبه‌های گوناگون رضایت شغلی و سازمانی». نشریة مدیریت بازرگانی٬ دورة اول، شمارة اول، صفحات 70-55.
 
 
5.Atkins, Paul W.B.; Parker, Sharon K. (2012). “Understanding Individual Compassion In Organizations: The Role Of Appraisals And Psychological Flexibility”. Academy of Management Review, 37(4), 524-546.
6.Barclay‚ L. A.; Markel‚ Karen S.; Yugo‚ Jennifer E. (2012). “Virtue theory and organizations: considering persons with disabilities”. Journal of Managerial Psychology, 27(4), 330 – 346
7. Becker‚ Thomase (1998). “Integrity In Organization: Beyond Honesty And Conscientiousness”. Academy of Management Review, 23(1), 154-161.
8. Burnette‚ Jeni L.; Taylor‚ Kelli W.; Worthington‚ Everett L. (2007). “Attachment and trait forgivingness: The mediating role of angry rumination”. Personality and Individual Differences, 42, 1585–1596.
9. Cameron‚ Kim; Caza‚ Arran (2002). “Organizational and Leadership Virtues and the Role of Forgiveness”. Journal of leadership and organization studies, 9(1), 33-48.
10. Cameron‚ K. ‚S.; Dutton‚ J. E.; Quinn‚ R. E. (2003). Organizational Virtuouness and performance Positive Organizational Scholarship. San Francisco, Berrett-Koehler.
11. Chun‚ R. (2005). “Ethical Character and Virtue of organization, An Empirical Assessment and Strategic Implications“. Journal of Business Ethics, 57, 269-284.
12. Cohen- Charash, Yochi; Paul E., Spector (2001). “The role of justice inorganizations: ameta – analysis“. Organizational behavior and human decisionprocesses, 86(2), 278-321.
13. Cropanzano, R.; Folger, R. (1991). "Procedural justice and workmotivation in steers". R. M. And Porter, L. W. (Eds.), Motivation and WorkBehavior, 5th Edition, 131-143.
14.De Cremer, David; Marius, van Dijke; Arjan, E. R. Bos (2006). "Leader's procedural justice affecting identification and trust". Leadership & Organization Development Journal, 27(7), 554 – 565.
15. Enright R. (2011). “Psychological Science of Forgiveness: Implications for Psychotherapy and Education“. Presented at the Conference, Neuroscience and Moral Action: Neurological Conditions of Affectivity, Decisions, and Virtue Pontificia Universita della Santa Croce Rome, Italy.
16.Goodman, P. S., & Friedman, A. (1971). "An examination of Adams' theory
of inequity". Administrative Science Quarterly, 16, 271-288.
16. Greenberg. (1993)."The social side of fairness: interpersonal andinformational classes of organizational justice". in cropanzo, R. (ed), Justice inthe workplace: approaching in fairness in human resource management, Lawrence Erlbaum associate,hillsdale,pp.79-103
17. Hackett‚ R. D.; Wang, Gordan (2012). “Virtue and leadership an integrating conceptual framework founded in Aristotelian and Confucian perspctives on virtues“. Mamagement Decision, 50(5), 868-899.
Hoffmann, E. A. (2005). "Dispute Resolution in a Worker Cooperative:
Formal Procedures and Procedural Justice". Law & Society Review, March
Moorman, R.H., (1991). "Relationship between organizational justice and
organizational citizenship behaviors: Do fairness perceptions influence
employee citizenship?". Journal of Applied Psychology, 76: 845-855
18. Konvsky, M. A.; Cropanzo, R. S. (1993). “Perceived fairness of employee drugtesting as a predictor of employee attitude of job performance". Journal ofapplied psychology, 5, 698-708
Martin, C. L., & Nagao, D. (1989). "Some behavioral consequences of
computerized interviewing". Journal of Applied Psychology, 74,(1), 72-80.
 
19. Mcfarlin, D. B.; Sweeny, P. D. (1992). "Distributive and procedural justice as predictors' of satisfaction with personal and organizational outcome”.,Academy of management journal, 3, 626-638.
Patterson, M., Warr, P. & West M. (2004) "Organizational justice and
company productivity". Journal of Occupational and Organizational
Psychology, 77.
 
20. Payne, G. Tyge; Brigham‚ Keith H.; Broberg‚ J. Christian; Moss‚ Todd W.; Short‚ Jeremy (2011). “Organizational Virtue Orientation and Family Firms“. Business Ethics Quarterly, 21(2), 257-285.
 
Randall, D. M. (1990). "The Consequences of Organizational Commitment:
Methodological Investigation". Journal of Organizational Behavior, No. 11
 
21.Tae-Won, Moon; Won-Moo, Hur; Sung-Hoon, Ko; Jae-Woo, Kim; Sung-Won, Yoon (2014). "Bridging corporate social responsibility and compassion at work: Relations to organizational justice and affective organizational commitment". Career Development International, 19(1), 49 – 72.
22.Takala, T.; Uusital, O. (1996). “An alternative View of relationship Marketing a Framework for rthical analysis.European”. Journal of Marketing, 30(2), 45-60.
23.Tomlinson; Edward C. (2012). "The impact of apologies and promises on post‐violation trust: The mediating role of interactional justice". International Journal of Conflict Management, 23(3), 224 – 247.
24. Spector P. E. (1997) "The role of furstion in anti social behavior at work"; In
R. A, thousand Oaks. Perspectives on Justice: Theory and Applications, 87
              108. New York: CambridgeUniversity Press
 
 
 
Verhezen‚ Peter (2008). “The (Ir)relevance of Integrity in Organizations”. Public Integrity, 10(2), 133–149.
 
Williams, S., Pitre, R., & Zainuba, M. (2002)." Justice and organizational
citizenship behavior intentions: fair rewards versus fair treatment". The
Journal of social Psychology 2002 Feb; 142 (1), 33-44.