مطالعه تاثیر ابزارهای مدرن بازاریابی سیاسی بر مشارکت سیاسی، اعتماد عمومی و انسجام ملی (مطالعۀ شهروندان منطقه 6 شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

پژوهشگران در این مقاله رابطة بین ابزارهای بازاریابی سیاسی و انسجام ملی را بررسی کرده‌اند و به دنبال پی‌بردن به این مسئله‌اند که در صورت وجود رابطه بین این دو متغیر، ماهیت آن چگونه است. جامعة آماری پژوهش حاضر، شهروندان منطقة 6 شهر تهران است. برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه و برای سنجش روایی سؤال‌ها، روایی محتوا و روایی سازه بررسی شد. برای سنجش اعتبار محتوای پرسشنامه نظرهای پژوهشگران، استادان دانشگاهی و کارشناسان خبره به‌کار گرفته شد. سنجش روایی سازه نیز با کمک تحلیل عاملی تأییدی و با نرم‌افزار لیزرل انجام گرفت. مدل مفهومی پژوهش متشکل از ابزارهای مدرن بازاریابی سیاسی به عنوان متغیر مستقل، انسجام ملی به عنوان متغیر وابسته و مشارکت سیاسی و اعتماد عمومی به عنوان متغیرهای مداخله‌گر است. نتیجۀ حاصل از پژوهش تأثیر معنادار ابزارهای مدرن بازاریابی سیاسی بر انسجام ملی را تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


 1. اعتمادی‌فرد، سیدمهدی (1392). «وضعیت اعتماد عمومی اساتید دانشگاه‌ها به کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران». مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دورة دوم، شمارة دوم، صفحات 78- 57 .  
 2.  پیران‌نژاد، علی (1386). بررسی رابطة بین دولت الکترونیک و اعتماد عمومی.  پایان‌نامة کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران.
 3. خیری، بهرام؛  قاسمی، بهروز؛  میرابی، حمیدرضا؛  قلی‌پور، پویا (1390). «بررسی تأثیر ابزارهای سنتی بازاریابی سیاسی بر رفتار رأی‌دهندگان». مدیریت بازاریابی، شمارة 12، صفحات 14- 1.
 4. خیری، بهرام؛  قلی‌پور، پویا (1391). «بازاریابی سیاسی؛ مفهوم، اهداف، ابزارها». راهبرد، سال پنجم، شمارة هشتم، صفحات 120- 99.
 5. خیری، بهرام؛  عباسعلی‌زاده، منصور (1387). «بازاریابی سیاسی؛ پیش به سوی سازمان‌های سیاسی بازارمحور». مدیریت فرهنگ سازمانی، سال ششم، شمارة 18، صفحات 178- 167.
 6. دانایی‌فرد، حسن (1382). طراحی و تبیین مدل اعتماد عمومی. رسالة دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
 7. شایگان، فریبا (1387). «بررسی عوامل تأثیرگذار بر اعتماد سیاسی». دانش سیاسی، سال چهارم، شمارة اول، صفحات 179- 153.
 8. ضیایی، محمدصادق؛ نرگسیان، عباس؛ آیباغی اصفهانی، سعید (1387). «نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران». نشریة مدیریت دولتی، دورة اول، صفحات 86- 67.
 9. عبداله، عبدالمطلب (1388). «سیری در نظریه‌های رفتار رأی‌دهی». رهیافت انقلاب اسلامی، سال سوم، شمارة هشتم، صفحات 104- 87.
 10. مرکز آمار ایران (1392). مقایسة ویژگی‌های جمعیتی و اجتماعی مناطق ٢٢ گانة شهر تهران بر اساس داده‌های سرشماری ١٣٨٥، برگرفته از

http://www.amar.org.ir/Portals/2/fileExcell/16.pdf

 1. استانداری تهران- معاونت برنامه‌ریزی- دفتر آمار و اطلاعات (1391). «همانندسازی اطلاعات جمعیتی استان تهران 90- 1375 بر اساس تقسیمات کشوری سال 1390». شماره(319).
 2. مروت، برزو؛  باغبانیان، مصطفی (1390). «بررسی نگرش دانشجویان منطقة یازده دانشگاه آزاد اسلامی به اتحاد ملی و انسجام ملی». فصلنامة مطالعات ملی، سال دوازدهم، شمارة چهارم، صفحات 114- 94.
 3. منوریان، عباس؛ نرگسیان، عباس؛ فتاحی، مهدی؛ واثق، بهاره (1389). «بررسی رابطة بین پاسخگویی عمومی، مشارکت عمومی و اعتماد عمومی در سازمان‌های حکومتی: مناطق 22گانة شهر تهران». فصل‌نامة مدرس علوم انسانی- پژوهش‌های مدیریت در ایران، دورة چهاردهم، شمارة سوم، صفحات 274- 251.
 4. هرمزی‌زاده، محمدعلی (1388). «عوامل مؤثر بر انسجام ملی». مطالعات بسیج، سال دوازدهم، شمارة 42، صفحات 53-31.
 5. هچ، ماری جو (1391). تئوری سازمان. ترجمة حسن دانایی‌فرد، تهران، مهربان نشر.
 6. یونسی، علی (1386). «وحدت و انسجام اجتماعی ایرانیان، بنیادها و ریشه‌ها».  راهبرد، دورة دوم، شمارة 44، صفحات 43-29.
 7. Ahmed, Mirza Ashfaq; Lodhi, Suleman Azizy; Shahzad, Mirza Navee (2011). "Political Brand: trusting a candidate in the age of mistrust". Journal of Business & Retail Management Research, 5(2), 131-141.
 8. Anndre, Stefanie (2014). "Dose Trust Mean the same for Migrants and Natives? Trusting Measurement Models of Political Trust with Multi- group Confirmatory Factor Analysis". Journal of soc Indic Res,115, 963- 982.
 9. Berg, Linda; Hjerm, Mikael (2010). "National Identity and Political Trust". Perspectives on European Politics and Society,  11(4), 390–407.
 10. Deutsch, Karel (1994). Nationalism and Social Communication, London. Oxford University.
 11. Dickes, Paul; Valentova, Marie (2013). "Construction, Validation and Application of the Measurement of Social Cohesion in 47 European".  Journal of Soc Indic Res, 113, 827- 846.
 12. Ediraras, Dharma Tintri; Rahayu, Dewi A; Natalina, Ary; Widya, Winda. 2013)." Political marketing strategy of Jakarta governor election in the 2012”. Social and behavioral sciences, 81, 584-588.
 13. Henenberg, Stephan; O’Shaughnessy, Nicholas (2007). "Theory and concept development in political marketing". J Polit Market, 6(2), 5–31.
 14. Hughes, Andrew; Dann, Stephen (2006). Political marketing 2006: direct benefit, value and managing The Voter Relationship. Australian National University.
 15. Mitchell, Danken.(1981). "A New Dictionary of Sociology. London, Routledge & Kegan Paul.
 16.  Kotzaivazoglou, Iordanis (2011). "Political marketing in the Greek context: does market orientation exist?." International review on public and nonprofit marketing, 8, 41-56.
 17. Rajulton, Fernando; Ravanera, Zenaiyda; Beaujot, Roderic (2006).  "Measuring social Cohesion: an experimental using the Canadian national survey of giving, volunteering, and participating". Social Indicators Research, 80, 461–492.
 18. savigny, Heather; Wring, Dominic (2009). "An Ideology of Disconnection:  for a Critical Political marketing."  Central European Journal of Communication, 2, 251-265.
 19. United Nations (2005). "Women and elections guide to promotion the participation of women in elections".Department of public information.