دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، آبان 1394، صفحه 647-972 
رابطة هوش معنوی با مهارت‌های ارتباطی کارکنان دانشگاه لرستان

صفحه 667-689

10.22059/jomc.2015.54734

فخرالسادات نصیری و لیک بنی؛ - محمدرضا اردلان؛ احترام میزاخانی


ارتقای توانمندسازی روان شناختی در پرتو تسهیم دانش

صفحه 879-905

10.22059/jomc.2015.54743

رحمت الله قلی پور؛ حمزه صمدی میارکلائی؛ حسین صمدی میارکلائی