بررسی تأثیر مؤلفه های فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش در شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران

2 کارشناس‌ ارشد، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر مؤلفه­های فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش در شرکت­های خدمات مشاوره­ای، فنی و مهندسی کشاورزی بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی است. جامعة آماری تحقیق را همة اعضای شرکت­های خدمات مشاوره­ای، فنی و مهندسی کشاورزی در استان زنجان تشکیل دادند (301=N) که با توجه به جدول بارتلت و همکاران (2001)، تعداد 207 نفر از آنان از طریق روش نمونه­گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها پرسشنامه­های استاندارد به‌کار گرفته شد. روایی صوری پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان تأیید شد و روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار تحقیق نیز پس از انجام‌دادن اصلاحات لازم تأیید شد. نتایج تحقیق نشان داد چهار مؤلفة فرهنگ سازمانی شامل درگیرشدن در کار، سازگاری، انطباق­پذیری و رسالت در مجموع، 41 درصد از واریانس مدیریت دانش در شرکت­های خدمات مشاوره­ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان را تبیین می­کنند. با توجه به یافته‌های پژوهش، تقویت فرهنگ سازمانی به‌طور مستقیم به توسعة مدیریت دانش در شرکت­های خدمات کشاورزی منجر می­شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  1. ابطحی، سیدحسن؛ آغاز، عسل (1390). «تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش (مورد مطالعه: وزارت صنایع و معادن)». دوماهنامة دانشگاه شاهد، سال هیجدهم، شمارة یک، صفحات 276- 265.
  2. امین بیدختی، علی‌اکبر؛ مکوند حسینی، شاهرخ؛ احسانی، زهرا (1390). «بررسی رابطة بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان آموزش‌وپرورش شهرستان سمنان». فصل‌نامة راهبرد، سال بیستم، شمارة 59، صفحات 216- 191.
  3. حقیقت منفرد، جلال؛ هوشیار، آیلر (1389). «بررسی رابطة بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش (مطالعة موردی: شرکت ملی نفت ایران)». فصل‌نامة مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال چهارم، شمارة یازدهم، صفحات 87- 65.
  4. حیدری، مهدیه؛ مقیمی، سیدمحمد؛ خنیفر، حسین (1392). «بررسی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده­سازی مدیریت دانش». فصل‌نامة مدیریت فرهنگ سازمانی، سال یازدهم، شمارة یک، صفحات 184- 149.
  5. رابینز، استیفن پی (1384). مدیریت رفتار سازمانی. ترجمة فرزاد امیدواران، تهران، انتشارات مؤسسة کتاب مهربان.
  6. رحیمی، محمدکاظم؛ زرافشانی، کیومرث؛ نوری، مجتبی؛ عباسی­زاده قنواتی، صادق؛ رستمی، فرحناز (1391). «ارزیابی عملکرد شرکت­های خدمات مشاوره­ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان­های کرمانشاه و زنجان»، فصل‌نامة پژوهش­های روستایی، سال سوم، شمارة چهارم، صفحات 240- 215.
  7. رسولی آذر، سلیمان؛ فعلی، سعید؛ پزشکی­راد، غلامرضا (1389). «اثربخشی خدمات مشاوره­ای کشاورزی کارشناسان ناظر طرح گندم به کشاورزان تحت پوشش در استان آذربایجان غربی». فصل‌نامة علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، سال چهارم، شمارة چهاردهم، صفحات 79- 65.
  8. رضائی، روح­اله؛ قلی­فر، احسان؛ غلامی، حسام­الدین (1392). «بررسی عوامل تأثیرگذار بر رضایت کشاورزان از شرکت­های خدمات مشاوره­ای، فنی و مهندسی کشاورزی در شهرستان زنجان». فصل‌نامة تحقیقات اقتصاد و توسعة کشاورزی ایران، سال چهل و چهارم، شمارة دوم، صفحات 234- 221.
  9. سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان (1390). ارزشیابی اثربخشی شرکت­های خدمات مشاوره­ای، فنی و مهندسی کشاورزی در استان زنجان. گزارش طرح پژوهشی، سازمان جهاد کشاورزی، استان زنجان.

10. شافعی، رضا؛ لاوه، شبنم (1390). «مطالعة میزان تأثیر پذیری مدیریت دانش از فرهنگ سازمانی و رابطة آن با پرورش کارکنان دانشی در سازمان­های دولتی استان آذربایجان غربی». فصل‌نامة پژوهش­های مدیریت در ایران، سال شانزدهم، شمارة سوم، صفحات 151-131.

11. کشاورزی، علی‌حسین؛ رمضانی، یوسف (1389). «بررسی رابطة بین فرایند مدیریت دانش و شاخص­های فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز». فصل‌نامة چشم­انداز دولتی، شمارة سوم، صفحات 46- 25.

12. نیک­پور، امین؛ سلاجقه، سنجر (1389). «رابطة بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان». فصل‌نامة فراسوی مدیریت، شمارة چهاردهم، صفحات 18-7.

13. Alavi, M.; Leidner, D. (2001). “Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues”. MIS Quarterly, 25(1), 107- 136.

14. Anderson, R. (2007). Agricultural advisory services, A Background Paper for Innovating through Science and Technology. Chapter 7 of the World Development Report 2008.

15. Balthazard, P.; Cooke, R. (2004). “Organizational culture and knowledge management success: Assessing the behavior- performance continuum”. Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS'04), Washington, 5-8 Jan., 235- 243.

16. Bartlett, J.; Kotrlik, J.; Higgins, C. (2001). “Organizational research: Determining appropriation sample size in survey research”. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 19(1), 5- 43.

17. Bhatt, G. (2001). “Knowledge management in organizations: Examining the interaction between technologies, techniques and people”. Journal of Knowledge Management, 5(1), 68- 75.

18. Cameron, K.; Quinn, R. (2006). Diagnosing and changing organizational culture: Based on the competing values framework. John Wiley & Sons Press, USA.

19. Denison D. (2000). Organizational culture: Can it be a key lever for driving organizational change? The Handbook of Organizational Culture and Climate, USA.

20. Fong, P.; Kwok, C. (2009). “Organizational culture and knowledge management success at project and organizational levels in contracting firms”. Journal of Constr. Eng. Manage., 135(12), 1348- 1356.

21. Hair, J.; Black, C.; Babin, J.; Anderson, E. (2010). Multivariate data analysis. Prentice Hall Publisher, USA.

  1. 22.  Hashemi, M.; Hedjazi, Y. (2011). “Factors affecting members’ evaluation of agri-business ventures’ effectiveness”. Evaluation and Program Planning, 34(1), 51- 59.

23. Jones, M. (2009). Organizational culture and knowledge management: An empirical investigation of U.S. manufacturing firms. Ph.D. Dissertation, Nova Southeastern University.

24. Leidner, D.; Alavi, M.; Kayworth, T. (2006). “The role of culture in knowledge management: A case study of two global firms”. International Journal of e-Collaboration, 2(1), 17- 40.

25. Manuel, J.; Francisco, J.; Felix, A. (2009). “Exploring the impact of individualism and uncertainty avoidance in web-based electronic learning: An empirical analysis in European higher education”. Comp Educ, 52(3), 588- 598.

26. Mohamad Karimi, P.; Soltanpanah, H.; Khosravi, A.; Shafei, R. (2011). The effects of internal marketing on knowledge management and learning. Proceedings of Conference on Technology and Business Management, United Arab Emirates, March 28-30, pp. 708-713.

27. Nielsen, A. (2006). “Understanding dynamic capabilities through knowledge management”. Journal of Knowledge Management, 10(4), 59- 71.

28. Paswan, A. (2009). Confirmatory factor analysis and structural equations modeling: An introduction. Research Report, Dept. of Marketing and Logistics, COB, University of North Texas, USA.

29. Ranjit B. (2004). “Knowledge management metrics”. Industrial Management & Data Systems, 104(6), 457- 468.

30. Sharifuddin, O.; Ikhsan, S.; Rowland, F. (2004). “Knowledge management in a public organization: A study on the relationship between organizational elements and the performance of knowledge transfer”. Journal of Knowledge Management, 8(2), 95 – 111.

31. Tilchin, O.; Essawi, M. (2013). “Knowledge management through organizational culture change”. International Journal of Business Administration, 4(5), 121- 132.