رابطة هوش معنوی با مهارت‌های ارتباطی کارکنان دانشگاه لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه علوم تربیتی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت آموزشی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

چکیده

 سازمان‌ها همواره به دنبال استفاده از همة امکانات برای رسیدن به موفقیت و اثربخشی‌اند و برای تحقق این هدف علاوه بر دستیابی به عوامل مختلف، بحث به‌کارگیری افرادی با ویژگی‌های خاص ذهنی و مهارت بیشتر، مورد توجه قرار گرفته  است. یکى از این ضرورت‌ها در عرصة انسان‌شناسى، توجه به بعد معنوى انسان از دیدگاه دانشمندان، به‌ویژه کارشناسان سازمان بهداشت جهانى است. با این وصف، هدف از این پژوهش بررسی رابطة هوش معنوی با مهارت‌های ارتباطی کارکنان در دانشگاه لرستان بود. این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی- همبستگی است و جامعة آماری آن را همة کارکنان دانشگاه لرستان تشکیل دادند که با روش نمونه­گیری تصادفی طبقه‌ای220 نفر انتخاب شدند. برای بررسی روایی پرسشنامه­ها روش محتوایی و صوری به‌کار گرفته شد و برای بررسی پایایی آلفای کرونباخ محاسبه شد. نتایج نشان داد وضعیت هر دو متغیر در جامعة مورد مطالعه بالاتر از میانگین آماری است. همچنین، بین هر یک از مؤلفه‌های هوش معنوی با مهارت‌های اجتماعی  ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. کارکنان مرد هوش معنوی بالاتری نسبت به کارکنان زن دارند ولی مهارت‌های ارتباطی و هوش معنویکارکنان در گروه‌های مختلف سنی، تحصیلی و سابقة خدمت یکسان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
باب‌الحوائجی، فهیمه؛ رستمی‌نسب، عباسعلی؛ هاشمی‌نسب، فخرالسادات (1391). «بررسی رابطة بین هوش معنوی و شادکامی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه تهران در سال 91». نشریة تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، سال45، شمارة 58، صفحات120-110.
- ترابی، معصومه؛ جهانی، جعفر؛ فولادچنگ، محبوبه؛ مرزوقی، رحمت‌اله (1388). «بررسی رابطة بین مهارت‌های ارتباطی مدیران و کارایی آن‌ها از دیدگاه مدیران مدارس متوسطة شهر شیراز». مجلة علوم تربیتی، دورة پنجم، شمارة دوم، صفحات 78-59.
- چاری، حسین؛ دلاورپور، محمدآقا (1387). «آیا افراد کم­رو فاقد مهارت‌های ارتباطی‌اند؟». فصل‌نامة روان‌شناسان ایرانی، سال ششم، شمارة10، صفحات 136-123.
- درامامی، فاطمه (1391). «رابطة سبک رهبری با مهارت‌های ارتباطی مدیران با سلامت روان کارکنان». طب انتظامی، سال اول، شمارة اول، صفحات 25-19.
- رابینز، استیفن پی (1378). رفتارسازمانی (مفاهیم،نظریه‌ها، کاربردها). ترجمة علی پارسائیان و محمد اعرابی، تهران، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
- رجایی، علیرضا (1389). «هوش معنوی، دیدگاه‌ها و چالش‌ها»، پژوهش‌نامة تربیتی، سال هفتم، شمارة 22، صفحات50-20.
- رقیب، مائده؛ احمدی، جعفر؛ سیادت، علی (1387). «تحلیل میزان هوش معنوی دانشجویان دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی». پژوهش‌نامهمطالعاتروان‌شناسیتربیتی، سال پنجم، شمارة 8، صفحات 56-39.
- رقیب، مائده (1390). «تحلیل میزان هوش معنوی مدیران گروه‎های آموزشی دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ویژگی‌‌های جمعیت‌شناختی». فصل‌نامة علمی- پژوهشی مطالعات اسلام و روان‌شناسی، سال پنجم، شمارة نهم، صفحات 143-131.
- ریاحی، لیلا؛ طبیبی، سیدجمال‌الدین؛ رسولی کلاهکی، فاطمه؛ رنگ‌‎کوی، حسینعلی (1391). «رابطة مهارت‌‌­های ارتباطی مدیران با سلامت سازمان در مرکز بهداشت استان مازندران در سال1390»، مجلة علمی-پژوهشی علوم بهداشتی جندی شاپور، سال چهارم، شمارة چهارم، صفحات 8-1.
- زارعی‌متین، حسن؛ خیراندیش، مهدی؛ جهانی، حوریه (1390). «شناسایی و سنجش مؤلفه‌های هوش معنوی در محیط کار، مطالعة موردی در بیمارستان لبافی‌نژاد تهران». مجلة پژوهش‌های مدیریتعمومی، سال چهارم، شمارة 12، صفحات 94-71.
- غباری بناب، باقر، سلیمی؛ محمد؛ سلیانی، لیلا؛ نوری مقدم، ثنا (1386). «هوش معنوی». اندیشةنویندینی، سال سوم، شمارة دهم، صفحات 147-125.
- غنا، سامیه؛ مهستی جویباری، لیلا؛ شریف‌نیا، سیدحمید؛ حکمت افشار، میترا؛ ثناگو، اکرم؛ چهره‌گشا، مریم (1391). «بررسی همبستگی هوش معنوی با برخی از عوامل جمعیت‌شناسی و آموزشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان». مدیریتارتقایسلامت، دورة دوم، شمارة اول، صفحات 23-17.
-غفاری، رحمان؛ قلی‌پور، آرین (1389). «بررسی تأثیر دروس مدیریت بر سبک یادگیری و اثر آن بر هوش معنوی دانشجویان مدیریت». مجلة مدیریت فرهنگ سازمانی، شمارة 22، صفحات 146-115.
- ﻓﺘﺎﺣﯽ، ﻣﻬﺪی (1386). اﺛﺮات ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت و وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮی. ﭘﺎﯾﺎن‌ﻧﺎمة ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
- فرامرزی، سالار؛ همایی، رضا؛ سلطان‌حسینی، محمد (1388). «بررسی رابطة هوش معنوی و هوش هیجانی دانشجویان». مجلة مطالعاتاسلاموروان‌شناسی، سال سوم، شمارة پنجم، صفحات 23-7.
- قربان‌زاده، ام لیلا (2013). «تأثیر هوش معنوی بر عملکرد کارکنان در سازمان». قابل دسترسی در: پایگاه مقالات علمی مدیریت .www.SYSTEM.parsiblog.com
- کدخدا، محمد؛ جهانی، حوریه (1389). «منطق‌پذیری هوش معنوی در فرایند تصمیم‌گیری و مهندسی و مدیریت». سومینکنفرانسملیخلاقیت‌شناسی،تریز نوآوریایران.
-کرمی، مرتضی (1390). بررسی میزان اثربخشی آموزه‌های اخلاقی- اجتماعی سورة حجرات، بر مهارت‌های ارتباطی دانشآموزان منطقة دو شهر تهران در سال تحصیلی 89-90. پایان‌نامة کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
-کریمی مونقی، ﺣﺴﻴﻦ؛ اکبری لاله، مریم؛ مکارم، ﻋﺒﺎس؛ اسماعیلی، حبیب‌اله؛ ابراهیمی، مهدی؛ ﻋﺎﺷﻮری، احمد (1391). «ارﺗﺒﺎط ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی با توانمندی ﺗﺪرﻳﺲ در اﻋﻀﺎی ﻫﻴئت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪة ﭘﺰﺷﻜﻲ». ﻣﺠﻠة اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، دورة 12، شمارة هشتم، صفحات 563-554.
- معلمی، صدیقه؛ بخشایی، نورمحمد؛ رقیبی، مهوش (1389). «بررسی رابطة سلامت روان، هوش معنوی و افکار ناکارآمد در دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان». مجلة اصول بهداشت روانی، سال 12، شمارة چهارم، صفحات 709-702.
- مقیمی، سیدمحمد (1390). سازمان و مدیریت رویکرد پژوهشی. تهران، انتشارات ترمه.
- نصراصفهانی، نرگس؛ اعتمادی، احمد (1391). «رابطة ویژگی‌های شخصیتی با هوش معنوی و کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی». مجلةتخصصیپژوهشوسلامت، دورة دوم، شمارة دوم، صفحات 235-226
- نظری، رسول (1390). اثر مهارت‌های ارتباطیوارتباطاتبینفردیبراثربخشیسازمانیمدیران ورزشی ایران و ارائةالگو. رسالة دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
- یعقوبی، ابوالقاسم (1388). «بررسی رابطة هوش معنوی با میزان شادکامی دانشجویان دانشگاه بوعلی‌سینا». فصل‌نامة پژوهش در نظام‌های آموزشی، دورة اول، شمارة چهارم، صفحات 74-61.
- یوسفی، فریده (1385). «رابطة هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی در دانشجویان». فصل‌نامة روا‌­ن­شناسان ایرانی، سال سوم، شمارة نهم، صفحات 13-5.
- Allison, W. (2010). “Spiritual Therapeutic Landscape and Healing: A Case Study”. The Journal Of social Science & Medicine, 70, 1633-1640
- Bagheri, F.; Akbarizadeh, F.; Hatami, H. (2010). “The Relationship between Nurse's Spiritual Intelligence and Happiness in Iran”. The Journal of Proscenia Social and Sciences, 5, 1556-1561.
-Boddy, C. V.; Yohannan, T. A. (2005). ”Cultural diversity and interpersonal communication skills: A study of Indian”. Leadership & Organization Development Journal, 7-13.
- Brouce, Litchfield (1999). “Spiritual Intelligence”. Illini Christian faculty and staff .www. Uiuc- icfs. Org.
- Emmons, R. A. (1999). The psychology of ultimate concerns: motivation and spirituality in personality. New York, Guilford Press.
- Fry, R. (2005). “Toward a theory of spiritual leadership”. The leadership quarterly, 14, 693-727.
-Hargie, O.; Dickson, D. (2004). Skills interpersonal communication research,theory and practice, Rutledge. New York, U. S.A
- Hildebrant, Linda S. (2011). Spiritual Intelligence”: Is It Related to a Leader’s Level of Ethical Development?. School of Business and Technology, Capella University.
- King, D. B. (2008). Rethinking claims of spiritual intelligence: Adefinition, model, & measure. Unpublished master’s thesis. Trent University. Peterborough, Ontario, Canada.
- Mc pheat, S. (2010). Advanced Communication Skills. New York: MTD Training & Vents Publishing, APS.
- Rosmarin, D. H.; Robb, H. B. (2010). “Spiritual and religious issues in behavior change”. Journal and behavioral practice, 17, 343-347.
- Sanchez, Z. V.; Nappo, S. A. (2008). “Religious Treatments for Drug Addiction: An Exploratory Study in Brazil”. The Journal of Social Science & Medicine, 67, 638-646.
- Sisk, D. (2008). “Spiritual intelligence: The tenth intelligence that integrate all other intelligence”. Gifted Education International, 16(4), 208-213.
- Tuchman, N. (2009). “Spiritual Coping, Communication Training and Problem Solving For Schizophrenia”. The Journal of European Psychiatry, 24, 552- 601.
- Wang, H.; Law K. S.; Hackett, R.; Wang, D.; Chen, Z. X. (2010). “Leader-member exchange as a mediator of the relationship between transformational leadership & followers’ performance & organizational citizenship behavior”. Academy of Management Journal, 48(3).
- Wolman, R. N. (2001). Thinking with Your Soul: Spiritual Intelligence and Why it Matters. New York, Harmony Books.
Yang, K.; Mao, X. (2007). “A study of nurses spiritual intelligence: A cross sectional questionnaire survey”. International journal if nursingstudy, 44, 999_1010.
Zohar, D.; Marshal, L. (2002). ”Cultivating spiritual intelligence to heal diseases of meaning: contemporary reported by Davidson”. Contemporary nurse, 12(2), 103-105.