شناسایی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون (مورد مطالعه: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم ‌و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهششناخت فرهنگ سازمانی در سازمان صداوسیما و بیان پیشنهادهایی جهت تقویت آن است. برای این منظور مدل دنیسون به‌کار گرفته شد. روش این پژوهش پیمایشی است. داده‌های مربوط به مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی با ابزار پرسشنامه جمع‌آوری شد. پایایی مربوط به ابزار سنجش با آلفای کرونباخ (معادل 924/0) بررسی شد. جامعة آماری این تحقیق را کارکنان سازمان صداوسیما (در تهران) تشکیل داده‌اند. با به‌کارگیری فرمول نمونه‌گیری از جامعة محدود، 352 نفر از این جامعه به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. روش تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها شامل دو روش توصیفی و استنباطی بوده است. نتایج آزمون دوجمله‌ای نشان داد در این سازمان «درگیرشدن در کار»، «سازگاری (ثبات و یکپارچگی)» و «انطباق‌پذیری» در وضعیتی مناسب قرار ندارند و پایین‌تر از حد متوسط هستند، اما «مأموریت» در وضعیت متوسط قرار دارد. بر اساس آزمون فریدمن ملاحظه شد که «مأموریت» مهم‌ترین مؤلفه از ابعاد اصلی فرهنگ سازمانی در سازمان صداوسیما است.
.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • چامپوکس، جوزف ای (1384). رفتار سازمانی. ترجمة: فخرالدین معروفی وعزیز سلیمان‌زاده، سنندج، پرتو بیان.
 • دفت، ریچارد ال (1377). تئوری و طراحی سازمان. ترجمة علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 • دوست‌محمدی، محمدعلی (1386). بررسی فرهنگ سازمانی و رابطة آن با عملکرد کارکنان در معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیما، تهران.
 • رابینز، استیفن پی (1374). مدیریت رفتار سازمانی. ترجمة علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران، مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
 • رابینز، استیفن پی (1378). رفتار سازمانی مفاهیم، نظریه‌ها، کاربردها، ترجمة علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، ویرایش دوم، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 • رحیم‌نیا، فریبرز؛ علیزاده، مسعود (1388). «بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد». مطالعاتتربیتیوروان‌شناسیدانشگاهفردوسی، دورة دهم، شمارة اول،
 • رعنایی کردشولی، حبیب‌الله (1386) . «مدیریت فرهنگ سازمانی: طراحی مدلی بر مبنای چارچوب ارزش‌های رقابتی». فصل‌نامةعلوممدیریتایران، دورة دوم، شمارة ششم،
 • زارعی‌متین، حسن (1382). مبانی سازمان و مدیریت: رویکرد اقتضایی. ویرایش دوم، تهران، دانشگاه تهران.
 • سعیدی، پرویز (1382). بودجهوبودجه‌ریزی دولتی. چاپ اول،تهران.، دانشگاه آزاد اسلامی.
 • سی شنایدر، سوزان؛ لوئی بارسو، ژان (1382). مدیریت بر پهنة فرهنگ‌ها. ترجمة سیدمحمد اعرابی و علی پارسائیان، ویرایش دوم، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 • شاین، ادگار (1383). فرهنگ سازمانی. ترجمة محمدابراهیم محجوب، تهران، فرا.
 • فرهنگی، علی‌اکبر . «ارزش‌ها و فرهنگ سازمانی در عصر دانایی». صنعت خودرو. صفحه .
 • قاسمی، احمدرضا (1380). «تحول فرهنگ سازمانی و استراتژی‌های کنترل». مجلةتدبیر، شماره115 .
 • گودرزی، اکرم؛ گمینیان، وجیهه (1381). اصول، مبانی و نظریه‌های جو و فرهنگ سازمانی. ویرایش اول، اصفهان، جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان.
 • گودرزی، محمود؛ ابوترابی، مجتبی؛ دستی‌گردی، مهدی؛ دستی‌گردی، کاظم (1388). «ارتباط فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی». مدیریت ورزشی، پائیز 1388. شماره 2.
 • ممی‌زاده، جعفر (1373). «مدیریت فرهنگ سازمانی».فصلنامةمدیریتدولتی، شمارة 25.
 • منوریان، عباس؛ بختایی، امیر (1386). «شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون (مورد مطالعه: سازمان مدیریت صنعتی)». تهران، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت.
 • میرسپاسی، ناصر (1377). «مشکلات مردم‌شناسی فرهنگی در مدیریت رفتار سازمانی». مجلةعلمی-پژوهشیاقتصادو مدیریت، شماره 29.
 • Barbosa, I.; Cardoso, C. C. (2007). “Managing diversity in academic organization: a challenge to rganizational culture“. Journal of Woman in management Review
 • Brown, Andrew (1995). Organizational culture. London, Pitman pulishing.
 •  Denison, D. R.; life, C. (2005). How family business culture is different published in Unconventional wisdom: Counterintuitive Insights for family business success. Edited by ward, J. L., Chichester, John Wiley and Sons.
 • Denison, D. R.; Mishra, A. K. (1995). "Toward a Theory of Organizational Culture and Effectiveness". Organization Science, 6(2),
 • Denison, D.; Cho, H. J.; Young, J. (2000). Diagnosing Organizational Culture: a model and method, Working paper, International for management development.
 • 16. Fey , C.; Denison, D. R. (2003). “Organizational culture and effectiveness : Can American Theory Be Applied in Russia?”. Organization Science, 14(6).
 • Gillespie, A. M.; Denison, D.; Haaland, S.; Smerek, R.; Neale, W. (2008). "Linking organizational culture and customer satisfaction. Result from two companies in different industries”. European Journal of work and organizational psychology.
 • Gordon, R. J. (1996). Organizational behavior: A diagnostic approach. (5th ed). Englewood Cliffs, Hall.
 • Gordon, G. (1999). "Predicting Corporate Performance from Organizational Culture". Journal of Management Studies,26(6),
 • Hofsted, G. (1997). Cultures and organization. New York, Mc Graw Hill.

http://192.192.169.230/edu_paper/data_image/g0000970/0n13/20070400/p0000041.pdf

 • James, C. R. (2003). "Designing Learning Organization". Organizational Dynamics, 32(1).
 • Kinicki, A.; Kreitner, R. (2007). "Organizational Behavior". Third Edition, New York, McGraw-Hill.
 • LaCasse, A. J. (2010). A Multi Method Organizational Culture Analysis. Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Education, USA: Minnesota University.
 • Lucas, C.; Kline, T. (2008). "Understanding the Influence of Organizational Culture and Group Dynamics on Organizational Change and Learning". The Learning Organization, 15(3).
 • Marquardt, M. J. (1996). Building The Learning Organization. New York, Mc Graw-Hill.
 • Mobley, H.; Wang, L.; Fang, K. (2005). Organizational culture: Measuring and developing it in your organization, Harvard Business Review China.
 • Morris, M.R. (1992). "Effective organization at cultures is key to companys long-term success". Industrial Management, 11.
 • Schein, E. H. (2004). Organizational culture and Leadership. (3rd edition) John Wiley & Sons, Inc., ISBN: 0-7879-6845-5.7
 • Tsui, A. S.; Zhang, Z.; Wang, H.; Xin, K. R.; Wu, J. B. (2006). "Unpacking the relationship between CEO leadership behavior and organizational culture". The Leadership Quarterly, 17.
 • Yilmaz, C.; Ergan, E. (2008). "Organizational culture and firm effectiveness: An examination of relative effects of culture traits and the balanced culture hypothesis in an emerging economy". Journal of World Business.
 • Yiing, L. Y.; Bin Ahmad, K. Z. (2009).“The Moderating Effects of Organizational Culture on the elationships Between Leadership Behavior and Organizational Commitment and Between Organizational Commitment and job Satisfaction and Performance”. Leadership & Organization Development Journal, 30(1)