شناسایی و رتبه بندی عوامل فردی و سازمانی تأثیرگذار بر انتقال فناوری های پیشرفته در سطوح گوناگون آمادگی فناوری (TRLs)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

2 کارشناس‌ ارشد، دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

یکی از راهبردهای دستیابی به اقتصاد دانش­بنیان و خلق ثروت، انتقال فناوری­های پیشرفته است. اکنون دولت­ها و شرکت­های دانش­بنیان، بسته به قابلیت و نیاز خود، فناوری­های پیشرفته را در سطوح گوناگون آمادگی فناوری انتقال می­دهند. در این پژوهش، پژوهشگر در جست‌وجوی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل فردی و سازمانی تأثیرگذار بر انتقال فناوری­های پیشرفته در سطوح گوناگون آمادگی فناوری است. بدین منظور روش پژوهش کیفی- کمی به‌کار گرفته شده است. در بخش کیفی، با 10 نفر از خبرگان نظری مصاحبه شد و در بخش کمی، نظرهای 100 نفر از خبرگان عملی از طریق پرسشنامه گردآوری و تحلیل شده است. روش تحلیل در بخش کیفی، کدگذاری، و در بخش کمی تحلیل عاملی، تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون فریدمن است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد تأثیر عوامل فردی بر انتقال فناوری بیشتر از عوامل سازمانی است و نیز با افزایش سطوح آمادگی فناوری (از نظر اولیه تا تجاری­سازی) تأثیر عوامل فردی و سازمانی بر موفقیت انتقال فناوری افزایش می­یابد. درنظرگرفتن عوامل فردی و سازمانی تأثیرگذار بر انتقال فناوری­های پیشرفته در سطوح گوناگون آمادگی فناوری توسط دولت­ها و شرکت­های دانش­بنیان، احتمال موفقیت ایشان را در انتقال فناوری­های پیشرفته افزایش و مخاطرات آن را کاهش می­دهد.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. جعفرنژاد، احمد (1373). «طراحی یک الگوی مدیریت انتقال تکنولوژی- صنایع الکترونیک ایران»، پایان­نامۀ دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، صفحات 54- 126.
  2. خلیل، طارق؛ ایزدی، داوود (1388). مدیریت تکنولوژی: موفقیت در رقابت و خلق ثروت. ترجمة سیدمحمد اعرابی، تهران، انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی.
  3. داوری، علی (1391). دورة آموزشی نرم­افزار Smart PLS. تهران، دانشکدة کارآفرینی دانشگاه تهران.
  4. دهقانی، احسان؛ مبلغی، مصطفی (1391). «ارائة الگوی انتخاب مناسب­ترین روش انتقال فناوری با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی؛ مطالعة موردی شرکت ایران خودرو دیزل». رشد فناوری، شمارة 31، صفحات 22-12.
  5. سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1388). روش­های تحقیق در علوم رفتاری. تهران، انتشارات آگاه.
  6. فارسیجانی، حسن؛ تیموریان، مهدی (1388). «بررسی عوامل موفقیت انتقال فناوری برای رسیدن به کلاس جهانی (موردکاوی: شرکت هپکو)». چشم­انداز مدیریت، شمارة 32، صفحات 161- 151.
  7. لشکری، معصومه (1378). بررسی جامعه­شناختی انتقال تکنولوژی در قزوین. پایان­نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
  8. هومن، حیدرعلی؛ عسگری، علی (1384). «تحلیل عاملی: دشواری­ها و تنگناهای آن». روان‌شناسی و علوم تربیتی، سال 35، شمارة 2، صفحات 20-1.
  9. یداللهی، جهانگیر؛ امینی، زهرا (1390). «شناسایی عوامل نهادی و محیطی مؤثر بر انتقال فناوری در حوزة زیست‌فناوری». رشد فناوری، سال هفتم، شمارة 28، صفحات 33-27.
  10. Awny, M. M. (2005). "Transfer and implementation processes in developing countries". International Journal of Technology Management, 32, 213–220.
  11. Bach, L.; Cohendet, P.; Schenk, E. (2002). "Technological Transfers from the European Space Programs: A Dynamic View and Comparison with Other R&D Projects". Technology Transfer, 27, 321-338.
  12. Biernacki, P.; Waldorf, D. (1981). "Snowball Sampling: Problems and techniques of Chain Referral Sampling". Sociological methods and research, 10(2), 104- 115.
  13. Bozeman, Barry (2000). "Technology transfer and public policy: a review of research and theory". Research Policy, 29, 627-655.
  14. Gibson, D. V.; Smilor, R. W. (1991). "Key variables in technology transfer: A field-study based empirical analysis". Engineering and Technology Management, 8, 287-312.
  15. Greiner, M. A.; Franza, R. M. (2003). "Barriers and Bridges for Successful Environmental Technology Transfer". Technology Transfer, 28, 167–177.
  16. Harris, D.; Harris, F. J. (2004). "Evaluating the transfer of technology between application domains: a critical evaluation of the human component in the system". Technology in Society, 26, 551–565.
  17. Kumar, U.; Kumar, V.; Dutta, S.; Fantasy, K. (2007). "State sponsored large scale technology transfer project in a developing country context". Technology Transfer, 32, 629-644.
  18. Kuzel, A. J. (1999). Sampling in Qualitative Inquiry, Doing Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage.
  19. Lai, W.; Tsai, C. (2009). "Fuzzy rule-based analysis of firm’s technology transfer in Taiwan’s machinery industry". Expert Systems with applications, 36, 12012-12022.
  20. Lee, A. H.; Wang, W.; Lin, T. (2010). "An evaluation framework for technology transfer of new equipment in high technology industry". Technological Forecasting & Social Change, 77, 135-150.
  21. Lin, B.; Berg, D. (2001). "Effects of cultural differences on TT projects: an empirical study of Taiwanese manufacturing companies". International Journal of Project Management, 19, 287-293.
  22. Madu, C. N. (1989). "Transferring technology to developing countries– critical factors for success". Long Range Planning, 22(4), 115 -124.
  23. Movahedi, B., (2003). "Modes of technology transfer in Iranian firms". PhD Dissertation.
  24. NASA, (2004). "Definitions of TRLs for Components and Subsystems/Systems Report".67- 128.
  25. Ragaiitis, R. (1999). "Early-Stage Technology: Valuation & Pricing". John Wiley & Sons.
  26. Szogs, A. (2010). Technology transfer and technological capability building in informal Firms in Tanzania. Doctoral thesis Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy (CIRCLE), Lund, Sweden.
  27. Wang, P. (2004). "An integrated model of Knowledge transfer". World Business, 39, 168-182.