مدیریت عمومی مبتنی بر نهج‌البلاغه (مورد مطالعه: نامه 53)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

پرهیز از انفعال و استفادة بهینه از همة امکانات و فرصت‌ها در پیمودن درست فرایند تولید علوم انسانی- اسلامی و به‌ویژه مدیریت، مستلزم طراحی الگویی جامع برای مدیریت اسلامی و نسبت‌‌دادن آن به اسلام و منابع اصیل آن از طریقی منطقی و روشمند است. این تحقیق بر آن است تا باکاوش در نهج‌البلاغه و به‌ویژه فرمان تاریخی امام علی (ع) به مالک اشتر، به طراحی الگوی مدیریت عمومی، اقدام کند. این تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوا است و در فرایند تحقیق به 1200 مفهوم، 500 شاخص، 99 مؤلفه، 18 مقوله و در نهایت، به الگوی پنج‌بعدی شامل ارکان، ابعاد، روش‌ها، ماهیت و انواع منجر شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


بلیکی، نورمن (1387). طراحی پژوهش‌های اجتماعی. چاپ دوم، ترجمة حسن چاوشیان، تهران، نشر نی.
خامنه­ای، سیدعلی (1360). سخنرانی در کنگرة هزارة نهج‌البلاغه (کنگرة اول).
 خامنه­ای، سیدعلی (1364). سخنرانی در کنگرة پنجم نهج‌البلاغه.
 خامنه­ای، سیدعلی (1363). سخنرانی در کنگرة چهارم نهج‌البلاغه.
دلشاد تهرانی، مصطفی (1390). رایت درایت: اخلاق مدیریتی در عهدنامة مالک اشتر.  تهران، دریا.
شیروانی، علی (1380). مدیریت و مدارا در اسلام. قم، انتشارات دارالفکر.
ضمیری­، محمدعلی (1359). مدیریت از دیدگاه نهج‌البلاغه. شیراز، ­انتشارات لوکس.
علی‌اکبر ذاکری، حسن (1389). «مدیریت علوی (حکمت‌ها وآموزه‌های مدیریتی عهدنامة مالک اشتر). قم، انتشارات پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن.
 فاضل لنکرانی، محمد (1376)، «آیین کشورداری از دیدگاه امام علی (ع)». ترجمة حسین کریمی، قم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
فیض‌الاسلام، سیدعلی‌نقی (1365 هـ.ق). ترجمه و شرح نهج‌البلاغه.
فقیهی، ابوالحسن؛ علیزاده، محسن (1384). «روایی در تحقیق کیفی». فرهنگ مدیربت، شماره 9 .