دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 315-644 
تدوین کد های اخلاق حرفه ای فروشندگان سازمان

صفحه 623-646

10.22059/jomc.2015.54117

مجید قلی مطلق؛ هاشم آقازاده؛ محمد رحیم اسفیدانی