بررسی عوامل مؤثر برکاهش ترک خدمت کارکنان در سازمانهای دولتی ایران (مطالعه موردی: ستاد وزارت راه وشهرسازی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر کاهش ترک خدمت کارکنان در بخش دولتی است. در این تحقیق عواملی چون‌: ویژگی‌های شغلی، ویژگی‌های سرپرست، هویت سازمانی، احساسات و عواطف در شغل، شرایط‌کاری و نگرش شغلی به عنوان عوامل مؤثر برکاهش ترک‌خدمت انتخاب شدند. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان شاغل در ستاد مرکزی وزارت راه و شهرسازی است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی 180 نفر  به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. برای سنجش عوامل از پرسشنامه استاندارد لاکی فرس استفاده شد. به منظور بررسی نرمال بودن داده‌های پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و به منظور بررسی فرضیه‌های تحقیق از روشهای آمار استنباطی ازجمله ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج حاصل ازتجزیه و تحلیل داده‌ها حاکی از تأیید فرضیه‌های تحقیق است به عبارت دیگر، نتایج تحقیق نشان می‌دهد، بین ویژگی‌های شغلی، ویژگی‌های سرپرست، هویت سازمانی، احساسات و عواطف در شغل، شرایط‌کاری و نگرش شغلی با کاهش ترک خدمت کارکنان رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد و عامل احساسات و عواطف در شغل دارای بیشترین تأثیر و هویت سازمانی و نگرش شغلی کمترین تأثیر را بر کاهش ترک خدمت کارکنان دارند.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1.        افخمی اردکانی، مهدی؛ فرحی، رضا(1390). «فرهنگ، تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان دانشی:طراحی و تبیین مدلی در پژوهشگاه صنعت نفت». فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال ششم، شماره بیست و چهار، صفحات 24-1.

  2.        ایرجی راد، ارسلان(1378). «بررسی ارتباط بین ویژگیهای شغلی با رضایت شغلی کارکنان (وزارت جهاد سازندگی،دفتر مرکزی تهران) ». پایان نامه کارشناسی ارشدمدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

  3.        بامبرگر،پیتر؛ مشولم،ایلن(1389). تدوین، اجرا و آثار استراتژی منابع انسانی. پارسیان، علی؛‌ اعرابی، سید محمد، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ سوم.

  1. تنعمی، محمد مهدی (1372).«تمایل به ترک خدمت و عمل به ترک  خدمت ». دانش مدیریت، دوره بیست و یک، صفحات21-5.
  2. چوبینه، علیرضا (1378). «ارگونومی در مدیریت و طراحی سازمان». مطالعاتمدیریتبهبودوتحول. شماره بیست و سه و بیست و چهار صفحات194-177.
  3. حقیقی، محمدعلی (1388). مدیریت رفتار سازمانی. تهران، ترمه.
  4. رضائیان، علی (1391). مدیریت رفتار سازمانی. تهران سمت.
  5. سعادت، اسفندیار (1391). مدیریت منابع انسانی. تهران، سمت.
  6. شفیع آبادی،عبداله (1392). راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی. تهران، سمت، چاپ دوازدهم.
   1. Arnold, H.J.; Feldman, D.C. (1982). ”A multivariate analysis of the determinants of job turnover“. Journal of Applied Psychologh, 67(3), 350-360.
   2. Atwater, L.; Carmeli, A. (2009). ”Leader-member exchange, feelings of energy, and involvement in creative work“.The Leadership Quartery, 20(3), 264-275.
   3. Ben-Baker, K.A.; Al-Shammari, I.S.; Jefri, O.A.; Prasad, J.N. (1994). ”Organizational commitment, satisfaction and turnover in Saudi organizations: A Predictive study“. The Journal of Socio-Economics, 23(4), 449-456.
   4. Berg, T.R. (1991). ”The importance of equity perception and job satisfaction in predicting employee intent to stay at television stations“. Group and Organization Studies, 16(3), 268-284.
   5. Bluedorn, A.C. (1982). ”A Unified Model of Turnover from Organization“. Human Relation, 35(2), 135-153.
   6. Buka, M. (2005). The Job Attitude Differences among Public and Private School Teachers in Albania, A Thesis Submitted to the Graduate School of Sciences of Middle East Technical University.
   7. Chawla, V.; Guda, S. (2010). ” Individual Spirituality at Work and Its Relationship with Job Satisfaction, Propensity to Leave and Job Commitment: An Exploratory Study among Sales Professionals“. Journal of Human Values, 157-167.
   8. Chen, Z.X.; Francesco, A.M. (2000). ”Employee Demography, Organizational Commitment, and Turnover Intentions in China: Do Cultural Differences Matter? “. Human Relations, 53(6): 869-887.
   9. Cho, Y. J.; Lewis, G. B. (2012). ” Turnover Intention and Turnover Behavior: Implications for Retaining Federal Employees“. Review of Public Personnel Administration, 32,4-23
   10. Clebbeek, A. C.; Bax, E. H. (2004). ” Is high employee real harmful? An empirical test using compact records“. Academy Journal of Management, 47, 277-286.
   11. Costigan, Robert D.; et al. (2011). ”Revisiting the Relationship of Supervisor Trust and CEO Trust to Turnover Intentions: A Three-country Comparative Study“. Journal of World Business, 46(1), 74-83.
   12. Cotton, J. L.; Tuttle, J. F. (1986). ”Employee turnover, a meta-analysis and review with implication for research“.  Academy of Management Rewiew, 11(1), 55-70.
   13. Dalton, D. R.; Todor, W. D. (1979). ” Turnover turned over: An expanded and positive perspective“. Academy of Management Review, 4, 225-235.
   14. Dalton, D. R.; Todor, W. D; Krackhardt, D. (1982). ” Turnover overstated: A functional taxonomy “.Academy of Management Review, 7, 117−123.
   15. De Moura, Georgina Randsley; et al. (2009). ”Identification as an Organizational Anchor: how Identification and Job Satisfaction Combine to Predict Turnover Intention“. European Journal of Social Psychology, 39, 540–557.
   16. DeConinck, James B. (2011). ” The Effects of Ethical Climate on Organizational Identification, Supervisory Trust, and Turnover Among salespeople“. Journal of Business Research, 64, 617-624.
   17. Dess, G.D.; Shaw, J.D (2001). ” Voluntary turnover, social capital, and organizational performance“.cademy of management review, 26 (3), 446-456.
   18. Elithrap, T. (2005). The relatiohship of occupational stress, psychological strain, satisfaction with job, commitment to the profession, age, and resilience to the turnover intentions of special education teachers. Doctoral Dissertation of Administration and supervision of special Education, Virginia polytechnic Institute and State University.
   19. Ghapanchi, A.H.; Aurum, A. (2010). Antecedents to IT personnel’s intentions to leave: A systematic literature review. Journal of Systems and Software, 84, 238-249.
   20. Gnanakkan, Samson Sam.(2010). ”Mediating role of Organizational Commitment on HR Practices and Turnover Intention among ICT Professionals“. Journal of Management Research, 10(1), 39-61.
   21. Goris, Jose R. (2007). ”Effects of satisfaction with communication on the relationship between individual – job congruence and job performance / satisfaction“. Journal of Management Development, 26, 737-752
   22. Griffeth RW, end Hom PW (2001). Retaining valued employees. Thousands Oaks (CA): Sage.
   23. Houston, J.; Bee, H.; Hatfield, E.; Rimm, D. C. (1979). Invitation to psychology. New York: academic press.
   24. Jakson, E. S. (1983). ”Participation in decision making as a strategy for reducing jobrelated strain“. Journal of Applied Psychology, 68(1), 3-19.
   25. Judge, T. A. (1993). ” Does affective disposition moderate the relationship between job satisfaction and voluntary turnover“. Journal of Applied Psychology, 78(3), 395-401.
   26. Kim, S.W.; Price, J.L.; Mueller, C.W.; Watson.T.W. (1996).”The determinants of career intent among physicians at a U.S. Air Force hospital“. Human Relations, 49(7), 947-976.
   27. Kleinginna, R.; Kleinginna, A. M. (1981). ” A categorized list of emotion definitions, with suggestions for a consensual definition“. Motivation and Emotion, 5(4), 345-379.
   28. Kwantes, C. T.; Boglarsky, C. A. (2007). ” Perceptions of organizational culture, leadership effectiveness and personal effectiveness across six countries“. Journal of International Management, 13(2), 204-230.
   29. Lambert, g Eric.; Hogan, l Nancy.; Jiang, Shanhe. (2010).”A preliminary examination of the relationship between organisational structure and emotional burnout among correctional staff“. THE Howard Journal, 49 (2), 125–146.
   30. Larson, S.; Lakin, K. (1999). ”Longitudinal study of recruitment and retention in small community homes supporting persons with developmental disabilities“. Mental Retardation, 37(4), 267-280.
   31. Layne CM. (2001).The relatiohship of occupational stress, psychological strain, and coping resources to the turnover intentions of rehabilitation counselors. Doctoral Dissertation in counselor Education. Virginia Polytechnic Institute and State University.
   32. Lee, Y. K.; Kim, Y.; Son, M. H.; Lee, D. J. (2011). ” Do emotions play a mediating role in the relationship between owner leadership styles and manager customer orientation, and performance in service environment? “. International Journal of Hospitality Management, 30, 942– 952.
   33. Lucy, F. (2004). ” How can managers reduce employee intention to quit? “. Journal of managerial psychology, 19(2), 170-187.
   34. MacIntosh, E.W.; Doherty. A. (2010). ” The influence of organizational culture on job satisfaction and intention to leave“. Sport Management Review, 13(2), 106-117.
   35. Meyer, J.P.; Allen, N.J. (1993). ”Commitment to Organization and Occupations: Extension and test of a three-component conceptualization“. Journal of Applied Psychology, 78(4), 538-551.
   36. Mobley, W.H. (1982). Employee Turnover: Causes, Consequences, and Control Reading.MA. Addison- Wesley.
   37. Morris, Charles. G. (1979). Psychology: an introduction. Englewood cliffs, New Jersey: prentice- all, (3rd Edition).
   38. Mowday, R. T.; McDade, T. W. (1979). ” Linking behavior and attitudinal commitment: a longitudinal analysis of job choice and job attitudes“. Academy of Management Porceedings, 84– 88.
   39. Novak, M. J. & Hammer, M. (2009), Tacit Knowledge Transfer In a State Transportation Agency, Ohio Transportation Engineering Conference, October, 27,28,2009, 1-33.
   40. Orpen.C. (1979). ” The effects of job enrichment on employee satisfaction, motivation, involvement, and performance“. Human Relations, 32,189-217.
   41. Price, J. L.; Mueller, C. W. (1986). ”Absenteeism and turnover among hospital employees“. Greenwich, Connecticut: JAI Press.
   42. Razza, N. (1993). ”Determinants of direct-care staff turnover in group homes for individual with mental retardation“. Mental Retardation, 31(5), 284-291.
   43. Robbins, S. (2008). Essentials of organizational behavior, New York: Prentice Hall, (8th Edition).
   44. Saari, L. M.; Judge, T. A. (2004). ”Employee attitude and job satisfaction“. Human Resource Management, 43(4), 395–407.
   45. Santiago. D. (2003). ”Cynicism and job dissatisfaction: negative effects of internal stress on police performance“. School of Police Staff and Command, September, 19, 1-24.
   46. Scott-Ladd, B.; Travaglione, A.; Marshall, V. (2006). ” Causal inferences between participation in decision making, task attributes, work effort, rewards, job satisfaction and commitment, Leadership & Organization“. Development Journal, 27(5), 399-414.
   47. Simon, M, Muller, B.H, Hasselhorn, H.M, (2009). ” Leaving the organization or the profession a multilevel analysis of nurses’ intentions“. Journal of Advanced ursing, 66(3), 616–626.
   48. Tett, R.P.; Meyer, J.P. (1993). ” Job satisfaction, organizational commitment, turnover intention, and turnover: Path analyses based on meta-analytic findings“. Personnel Psychology, 46,259-293.
   49. Ucho, A.; Mkavga, M.; Onyishi, I, E. (2012). ” Job Satisfaction, Gender, Tenure, and Turnover Intentions among Civil Servants in Benue State“. Interdisciplinary journal of contemporary research in business, 3(11) , 378-387.
   50. Udehukwu, I.I.; Mujtaba, B.G. (2007). ” Determining the Probability That an Employee Will Stay or Leave the Organization: A Mathematical and Theoretical Model for Organizations“. Human Resource Development Review, 6(2) , 164-184.
   51. Wai, C. T.; Robinson, C. D. (1998). ”Reducing staff turnover: A case study of dialysis facilities“. Healthcare Management Review, 23(4), 21-42.
   52. 71.    Wang, H.; Tsui, A. S.; Xin, K. R. (2011). ” CEO leadership behaviors, organizational performance, and employees' attitudes“. The Leadership Quarterly, 22, 92-105.
   53. Zheng, W.; Baiyin, Y.; McLean, G. N. (2010). ” Linking organizational culture, structure, strategy, and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management“. Journal of BusinessResearch, 63(7), 763-771.

  7.        رحمانسرشت، حسین؛ فرهادی نژاد، محسن(1389).« مروری بر رابطه میان هویت سازمانی و تعهد سازمانی». منابع انسانی،‌ دوره دوم، شماره یازدهم، صفحات 29-12.

  10.    سید جوادین، سید رضا. مبانی مدیریت منابع انسانی. تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

  12.    ظهوری،قاسم؛ رضایی،صادق؛ جرفی،سعید (1378). « بررسی اثرات تصمیم گیری مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان، مطالعه موردی بانک کشاورزی».دانش مدیریت، دوره بیست و یک، شماره هشتاد، صفحات 76-61.

  13.    قاسمی، بهروز(1389). مدیریت رفتار سازمانی،تهران، سپاهان.

  14.    کاپللی، پیتر(1379). «رویکرد بازارگرا برای حفظ استعدادها». رحمانپور، لقمان، امراللهی، ناهید، تدبیر، شماره 107 , ص44

  15.    ماری جو هچ (1386). تئوریسازمان. دانایی فرد، حسن، تهران، افکار، چاپ چهارم.

  16.    مشبکی، علی اصغر(1387). سیمای سازمان(نگاهی به اثر ارزشمند گرت مورگان). تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

  17.    مورهد و گریفن( ۱۳۸۰). رفتار سازمانی.ترجمه: الوانی، مهدی؛ معمارزاده، غلامرضا، تهران، مروارید، چاپ ششم.

  18.    الوانی، سید مهدی (1385). مدیریت عمومی. تهران، نی.

  41.    Hatton, C.; Emerson, E. (1998). ”Organizational predictors of staff stress, satisfaction, and intended turnover in a services for people with multiple disabilities“. Mental Retardation, 31(6), 388-395