بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباطات سازمانی در یک سازمان دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد،ایران

2 استادیار،دانشکده مدیریت، دانشگاه امام حسین(ع)،تهران،ایران

چکیده

سازمان، شبکه ای از واحدها و افراد هستند که با هم افزایی آنها، عملکرد سازمانی افزایش می یابد. این مهم از طریق ایجاد ارتباط معنادار و هدفمند واحدها و افراد میسر است. بنابراین لازم است ارتباطات سازمانی اثربخش گردد تا هدف های سازمانی محقق شود. در این مقاله به منظور اثربخش کردن ارتباطات سازمانی یک سازمان دولتی، عوامل و متغیرهای مؤثر بر آن مورد مطالعه قرار گرفته است. روش های مورد استفاده دراین تحقیق، همبستگی و پیمایشی می باشد و به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. از میان 813 نفر، 318 نفر به عنوان نمونه آماری، با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل اثرات مستقیم و غیرمستقیم  متغیرهای تحقیق از آزمون رگرسیون چند گانه و تحلیل مسیر استفاده شده است. ضرایب مسیر نشان می دهد که عوامل انسانی و سازمانی با ضرایب 672/0 و 428/0 ارتباطات سازمانی را اثربخش   می کند. از این رو عامل انسانی در مقایسه با عامل سازمانی، ارتباطات سازمانی سازمان مورد نظر را  اثربخش تر می کند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


. برکو، ری ام.، ولوین، آندرو دی. و ولوین، دارلین آر .(1384). مدیریت ارتباطات، (سید محمد اعرابی، داود ایزدی، مترجمین)، تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی.
2. پورسلیمانی، علی. (1378). بررسی نظر دبیران درباره وضعیت ارتباطات اثر بخش مدیران مرد مدارس متوسطه شهر تهران. پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
3. جهانی، جهانگیر. (1378). بررسی موانع ارتباطی بین مدیران و زیردستان و تأثیر آن بر   اثربخشی سازمانی در ادارات تابعه اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران. پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
4. رابینز، استیفن پی. (1376). مبانی رفتار سازمانی، (علی پارساییان و سید محمد اعرابی، مترجمین)، تهران: دفتر    پژوهش های فرهنگی.
5. رابینز، استیفن. (1376). تئوری سازمان (ساختار، طراحی و کاربردها)، (سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، مترجمین)، تهران: انتشارات صفار.
6-رابینز،استیفن پی و جاج،تیموتی،ای.(2009).مبانی رفتارسازمانی ترجمه اعرابی و محمد تقی زاده مطلق.تهران ،دفتر پژوهش های فرهنگی.
7. رضاییان، علی. (1379). مبانی سازمان ومدیریت، تهران : سمت.
8. شاین، ادگار. (1383). مدیریت فرهنگ سازمانی و رهبری، (برزو فرهی بوزنجانی و  شمس الدین نوری نجفی)، تهران: سیمای جوان.
9. علوی، احمد. (1375). ارتباطات سازمانی واثرات آن بر رضایت شغلی کارکنان د رسازمان ملی زمین ومسکن. پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
 10. علیخانی، حمید. (1374). بررسی میزان تأثیر ارتباطات سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی در صنعت اتومبیل سازی. پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده مدیریت و حسابداری.
11. فرهنگی، علی اکبر. (1386). ارتباطات انسانی، ج اول، چ دوازدهم، تهران : مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
12. فرهنگی، علی اکبر.، صفرزاده، حسین. و خادمی، مهدی. (1383) . نظریه های ارتباطات سازمانی، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
13. فلاحتی، منیژه. (1382). بررسی موانع ارتباطات در سازمان راه آهن از دیدگاه مدیران و کارکنان. پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، پردیس قم.
14. قلیچ لی، بهروز.، ایمانی پور، محسن. (1386). مدل ارتباطات مدیران و کارکنان (مطالعه موردی شرکت ایران خودرو)، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 55، صص 147- 119.
15. کینیکی، آنجلو.، کریتنر، رابرت. (1384). مدیریت رفتار سازمانی، (علی اکبر فرهنگی و حسین صفرزاده، مترجمین) ، تهران : مؤسسه انتشارات و پخش کتاب پویش.
16. گلشن، ابراهیم. (1373). بررسی مشکلات ساختاری و ارتباطی شرکت برق منطقه ای تهران با مصرف کنندگان برق خانگی. پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
17. مقیمی، سید محمد.، سلیمی، سعید باقر. و نوری، روح الله. (1385). مدیریت تطبیقی، تهران: انتشارات نگاه دانش.
18. منوچهری، مژگان. (1379). بررس عوامل مؤثر در بهبود ارتباطات سازمانی از دیدگاه مدیران و دبیران مقطع متوسطه شهرستان اصفهان. پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد، مرکز آموزش مدیریت دولتی اصفهان.
 19. موحدزاده، بهرام. (1376). بررسی عوامل موجود در ایجاد ارتباطات سازمانی از دیدگاه مدیران و کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویر احمد. پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
20. میلر، کاترین. (1386). ارتباطات سازمانی (فرایندها و رویکردها)، ( زهره خوش نشین، محمد رضا جمشیدی و ناصر گودرزی،  مترجمین)، تهران : انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
21. Cecil, Robert.D. ,& Rothwel, William.(2007). Next generation management development. America: John Wiley & sons, Inc.
22. Dessler, Gary ,& Phillips,Jean. (2008). Managing now!. Boston New York: Houghton Mifflin Company.
23. Moorhead , Gregory & Griffin Ricky W. (2001). Organizational behavior: Management people and Organizations. Houghton Miffin.
24. Percy Larry. (2008). Strategic integrated communications. Butterworth  Heinemann.
25. Robbins, Stephen P. (2003). Organizational behavior (8th ed.). America: Prentice -hall, Inc.
26. Robbins, Stephen P. Judge,Timothy A. (2009). Organizational behavior(13th ed.). America: Pearson Education, Inc.
27. Schermerhorn,J.R. (2006). Personel Mangement (8th ed.). America: John willey & sons, Inc.
28. Roter Debra., Berengere de Negri., Brone Lori Diprete., Hernndez Orlando., & Rosebaum Julia. (1999). Improving interpersonal communication between health care providers and clients. Usaid Quality Assurance Methodology Refinement.