تدوین کد های اخلاق حرفه ای فروشندگان سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد MBA- بازاریابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تلاش‌ها‏ی طرفداران اخلاق در کسب‌و‌کار به صورت کدهای اخلاقی، الگوی رفتار ارتباطی افراد سازمان را ترسیم و به فرهنگ سازمانی اخلاقی کمک می‏نماید.  این کدها در هر حرفه، رفتارهای صحیح و ناصحیح را مشخص می‏کنند. لذا با توجه به  اهمیت اخلاق در اسلام، تحقیق حاضر، از طریق مصاحبه با خبرگان حوزه اخلاق اسلامی و بازاریابی، به استخراج معیارهایی اخلاقی در حوزه‌هایی از بازاریابی و فروش پرداخته است. با بکارگیری استراتژی نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، طی کدگذاری باز در نرم‌افزار اطلس.تی، معیارها استخراج و کدهایی برای جلوگیری از افعال ضد‌اخلاقی فروشندگان، در سه دسته: عمومی، شرکت و رقبا، ارائه شده‌اند، تا راهنمایی برای مواجه با دو‌راهی‌های اخلاقی باشند.

کلیدواژه‌ها


 1.  (1386). قرآن کریم، مترجم: مهدی الهی قمشه‌ای، قم: انتشارات دهاقانی.
 2. آذر، عادل، ربیعه، مسعود و قیطاسی، فاطمه (1387). « اخلاق در علم مدیریت»، فصلنامه‌ی اخلاق در علوم و فنّاوری، سال سوم، شماره‌های 1و2.
 3. استراس، آنسلم، و کوربین، جولیت (1385)، اصول روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی رویه‌ها‏ و شیوه‌ها‏، چاپ اول، بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 4. امیرشاهی، میراحمد، شیرازی، محمود و قوام، سارا (1389 و 1390)، « بررسی رابطه بین فلسفه اخلاق فردی فروشندگان و فرایند تصمیم گیری اخلاقی آنها»، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره 63، صفحات 27-62.
 5. امیرشاهی، میراحمد، نقویان، ناصر، علوی، سیدعلی، پرورش محسنی، مرجان (1390)، « درآمدی بر مبانی بازاریابی در اسلام »، اندیشه مدیریت راهبردی، سال دوم، شماره 10. صفحات 221-274.
 6. امیری، علی‌نقی، همتی، محمد، مبینی، مهدی (1389)، « اخلاق حرفه ای؛ ضرورتی برای سازمان»، فصل‌نامه علمی ـ تخصصی معرفت اخلاقی، شماره 4.
 7. ایمان، محمدتقی و محمدیان، منیژه (1387)، « روش شناسی نظریه ی بنیادی»، فصلنامه ی علمی پژوهشی روش شناسی علوم انسانی، دوره 14، صفحات 31-54.
 8. حمیدی زاده، محمدرضا، نکویی زاده، مریم (1389)، « رفتار مبتنی بر اخلاق فردی و حرفه ای و خدمات پس از فروش»، فصل نامه اخلاق در علوم و فناوری، سال 5، شماره 1و2، صفحات 84-93.
 9. حیدری نراقی، علی محمد (1385)، رساله حقوق امام سجاد شرح نراقی، چاپ سوم، قم: مهدی نراقی.

10. خانمحمدی،‌ها‏دی (1388)،  طراحی سیاستهای کلان نظام علمی مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری (دام ظله) با استفاده از روش رویش نظریه، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع)، ایران.

 1. خانی جزنی، جمال (1386)، « فلسفه اخلاق و فناوری اطلاعات »، پیام مدیریت، شماره 23و 24.
 2. دادگر، یداله (1385)، « اخلاق بازرگانی (و کسب و کار) از منظر اقتصاد و اقتصاد اسلامی»، پژوهشنامه بازرگانی، دوره 10، شماره 38، صفحات 87-120.

13. دانایی فرد، حسن (1384)، « تئوری پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم سازی تئوری بنیادی »، دوماه نامه علمی‏پژوهشی دانشگاه شاهد، سال12-جدید، شماره 11، صفحات 57-70.

14. دانایی فرد، حسن، الوانی، سید مهدی، و آذر، عادل. (1386)، روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع ، چاپ دوم، تهران: انتشارات صفار- اشراقی.

15. رضایی، حسین و شفیعی، مجید‌محمد (1388)، « بررسی اعصار بازاریابی با رویکردی نوین به اخلاقیات بازاریابی »، بررسی‌ها‏ی بازرگانی، شماره 34، صفحات 19-27.

 1. روستا، احمد، و ونوس، داور (1377)،  مدیریت بازاریابی، تهران: انتشارات سمت.

17. سید جوادین، سید رضا، و اسفیدانی، محمد رحیم (1389)،  تئوری سازی داده‌بنیاد و نرم افزار Atlas.ti ، چاپ اول، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌ها‏ی بازرگانی.

18. سید مرتاض، سعید و گرشاسبی احیاء (1389)، « مروری بر مبانی اخلاق و اخلاق پزشکی »، دوماه نامه علمی-پژوهشی دانشور پزشکی، سال 18، شماره 90، صفحات 1-11.

 1. صالح نیا، منیره و ,اله توکلی، زینب (1388)، « اخلاق سازمانی با تاکید بر منشور اخلاقی »، اخلاق در علوم و فناوری، سال 4، شماره 3و4، صفحات 66-78.

20. صنوبر، ناصر، متفکرآزاد، محمدعلی و راضی نسرین (1389)، « بررسی تطبیقی دیدگاه اسلام و نظام سرمایه داری در تصمیم‌ها‏ی آمیخته بازاریابی»، دوفصلنامۀ علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی، سری ۷، شماره ۱۳، صفحات ۱۷۳-207.

21. عباس نژاد، سعید، حقیقی کفاش، مهدی و صحت، سعید (1390)، « رابطه رفتار فروش اخلاقی با وفاداری مشتریان در بیمه عمر (مورد مطالعه: یک شرکت بیمه) »، پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)، سال26، شماره 4 (مسلسل104)، صفحات 131-154.

 1. قراملکی، احد فرامرز (1382)،  اخلاق حرفه‌ای، نسخه اول، تهران: انتشارات نقش سبحان.

23. قلی مطلق، مجید (1391)، طراحی مقیاسی مبتنی بر اخلاق حرفه ای اسلامی برای ارزیابی تصمیمات نظام بازاریابی (مطالعه موردی فروش شخصی)، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ایران.

 1. کاتلر، فیلیپ، و آرمسترانگ، گری (1389)،  اصول بازاریابی، جلد دهم، بهمن فروزنده، تهران: انتشارات آموخته.
 2. کدهای ملی اخلاق در حرفه پرستاری (1390). بازیابی در 14/01/1392، از پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری: http://ino.ir

26. لبافی، سمیه (1390)، آسیب شناسی فرایند سیاستگذاری در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با هدف ارائه الگوی مطلوب، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ایران.

 1. مصباح یزدی، محمد تقی (1387)،  نقد و بررسی مکاتب اخلاقی، قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

28. مصطفی منتقمی، فروغ (1389)، « درآمدی بر اخلاق کسب‌و‌کار و تبلیغات در تجارت الکترونیکی از منظرحمایت از حقوق مصرف»، بررسی بازرگانی، دوره 40، صفحات 21-39.

 1. مغنیه، محمد جواد (1387)، فلسفه اخلاق در اسلام، چاپ اول، عبدالحسین صافی، قم: موسسه دارالکتاب الاسلامی.
 2. مقیمی، سید محمد (1387)، « اخلاق سازمانی؛ جوهره فرهنگ سازمانی کارآمد »، فصل نامه فرهنگ مدیریت، سال 5، شماره 17، صفحات 63-87.
 3. مکارم شیرازی، ناصر (1377)،  اخلاق در قرآن کریم، جلد 1، قم: مدرسة الامام علی بن ابیطالب (ع).
 4. نوروزی، احمد (1390)، بررسی الگوی اسلامی رضایتمندی مشتری، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ایران.
 5. وب سایت اطلاعات پرکاربرد، صفحه اخلاق بازاریابی، بازیابی در بهمن ماه 1390. از http://ettelaateporkarbord.mihanblog.com

34. هادوی نژاد، مصطفی، دانایی فرد، حسن، آذر، عادل و خائف الهی، احمد (1389)، « کاوش فرایند رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی در سازمان با استفاده از نظریة داده بنیاد»، اندیشه مدیریت راهبردی، سال چهارم، شماره 1، صفحات 81-130.

 1. AMA Code of Ethic, accessed 1391/09/10, Electronic copy available at: http://www.helleniccomserve.com/marketingcodeofethics.html
 2. Brinkman, J. B. (2002) Business and Marketing Ethics as Professional Ethics. Concepts, Approaches and Typologies. Journal of Business Ethics, Vol. 41,  pp. 159–177.
 3. Casali, G. L. (2011) Developing a Multidimensional Scale for Ethical Decision Making. Journal of  Business Ethics, Vol.104, pp. 485–497.
 4. Donoho, C., and Heinze, T. (2011) The Personal Selling Ethics Scale: Revisions and Expansions for Teaching Sales Ethics. Journal of Marketing Education, Vol. 33, No. 1, pp. 107–122.
 5. Ferrell, O.C. and Ferrell, L. (2008) A Macromarketing Ethics Framework: Stakeholder Orientation and Distributive Justice. Journal of Macromarketing, Vol. 28 ,No. 1, pp. 24-32.
 6. McClaren, N. (2013) The Personal Selling and Sales Management Ethics Research: Managerial Implications and Research Directions from a Comprehensive Review of the Empirical Literature. Journal of Business Ethics, Vol. 112, pp. 101–125.
 7. Reidenbach, R. E., and Robin, D. P. (1990) Toward the development of a multidimensional scale for improving evaluations of business ethics. Journal of Business Ethics, Vol. 9, No. 8, pp. 639–653.
 8. Valentine, S., and Barnett, T. (2002) Ethics Codes and Sales Professionals’ Perceptions of Their Organizations’ Ethical Values. Journal of Business Ethics , Vol. 40, pp. 191–200.
 9. Wotruba, T. R., Chonko, L. B., and Loe, T. W. (2001) The Impact of Ethics Code Familiarity on Manager Behavior. Journal of Business Ethics , Vol. 33, pp. 59–69.