ارزیابی تأمین‌کنندگان بر اساس شاخص‌های دخیل در بهره‌وری زنجیرة ‌تأمین (بررسی شرکت‌های تأمین‌کنندة گروه خودروسازی توس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . استادیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، تهران، ایران

چکیده

مدیریت زنجیرة تأمین از جمله رویکرد‌های نوین در عرصة مدیریت تولید و عملیات محسوب می‌شود. امروزه موفقیت و بقای سازمان‌های تولیدی در گرو کارایی و اثربخشی زنجیره‌های تأمین است. پژوهش حاضر درصدد بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای بهره‌وری زنجیرة تأمین بوده ‌است. بدین منظور تأمین‌کنندگان شرکت‌های گروه مجموعه‌سازی توس‌خودرو با به‌کارگیری فن تصمیم‌گیری چندمعیارة پرامتی فازی  ارزیابی شدند. نتیجة پژوهش نشان می‌دهد در میان شاخص‌های احصاشده به ترتیب، نتایج مشتریان، فرایند‌ها و نتایج اصلی عملکرد بالاترین وزن‌ها را دارند.
در پایان ضمن تحلیل حساسیت رتبه‌بندی جاری، بسته‌های سیاستی در جهت ارتقای بهره‌وری زنجیرة تأمین پیشنهاد شده است. پژوهش حاضر مفهوم بهره‌وری زنجیرة تأمین را بسط داده است و سازوکاری برای ارزیابی آن مطرح کرده است.

کلیدواژه‌ها


 1. 1. اصغری‌زاده، عزت‌اله؛ قاسمی، احمدرضا (1388). «مسیر تعالی عملکرد زنجیرة تأمین، شاخصی نوین در ارزیابی رقابت‌پذیری و تعالی شرکت‌ها ‌(مطالعة موردی: زنجیرة تأمین شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند)». فصل‌نامة پژوهش‌های بازرگانی، شمارة 41، صفحات 72-65.

  2. اصغری‌زاده، عزت‌اله؛ مؤمنی، منصور؛ قاسمی، احمدرضا (1388). «تدوین شاخص‌های دخیل در عملکرد زنجیرة تأمین». فصل‌نامة مدیریت تحول، شمارة 3، صفحات 81-68.

  3. منهاج، محمدباقر (1390). محاسبات فازی. تهران، انتشارات دانش نگار.

  4. صفری، حسین. قاسمی، احمدرضا. عینیان، مجیده. پهلوان‌زاده، کریم. منوچهری، مسعود.(1391). نگاهی جامع به نظام‌های سنجش عملکرد. تهران، انتشارات مهربان.

  1.APO (2012). Impact of Business Excellence/Quality Awards on Enterprises under DON Strategy, Asian Productivity Organization, Tokyo-Japan.

  2. Alfaro, O. J. A.; Poler, R. (2007). “Performance measurement system for business processes“. Production Planning & Control, 18(8), 641–654.

  3.Calvo-Mora, A.; Leal, A.; Roldan, J. (2005). “Relationship between the EFQM model criteria: a study in Spanish university“. Total quality Management, 16(6),741-770.

  4.Chinda, T.; Mohamed, S. (2008). “Structural equation model of construction safety culture“. Engineering, Construction and Architectural Management, 15(2),114-131.

  5.Azevedo, S. G.; Carvalho, H.; Cruz Machado, V. (2011). “The influence of green practices on supply chain performance: A case study approach”. Transportation research part E: logistics and transportation review, 47(6), 850-871.

  6.Beheshti, H. M. (2010). “A decision support system for improving performance of inventory management in a supply chain network”. International Journal of Productivity and Performance Management, 59(5), 452-467.

  7.Burgess, K.; Singh, P. J.; Koroglu, R. (2006). “Supply chain management: a structured literature review and implications for future research“. International Journal of Operations & Production Management, 26(7), 703-729.

  8.DeMontis, A. De Toro; Pasquale; D. Bert. (2005). Criteria for quality assessment of MCDA methods. Omann, Ines; Stagl, Sigrid.

  9.Gilliams, S.; Raymaekers, D.; Muys, B.; Orshoven, J. V. (2005). “Comparing multiple criteria decision methods to extend a geographical information system on afforestation”. Computers and Electronics in Agriculture, 49, 142–158.

  1. Figureria, J.; Greco, S. E. (2005) Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys. Springer, Newyork.
  2. Giannakis, M. (2007). “Performance measurement of supplier relationships“. Supply Chain Management: An International Journal, 12(6), 400–411.
  3. Hult, G.; Tomas M.; David, j.; Ketchen, J. R.; Mathias Arrfelt (2007). “Strategic Supply Chain Management: Improving Performance through A Culture of Competitiveness and Knowledge Development“. Strategic Management Journal, 28,1035-1056.
  4. Kemppilä, Sari. Antti Lönnqvist (2005). Subjective Productivity Measurement. Institute of Industrial Management, Tampere University of Technology, Finland, training paper..
  5. Kenneth, W.; Green, J. R.; Dwayne Whitten, R.; Anthony, I. (2012). “Aligning marketing strategies throughout the supply chain to enhance performance“. Indmarman, 41(6), 1008–1018.
  6. Lanska, M. (2012). Supply Chain Security. In Proceedings of the 9th International Conference on Logistics & Sustainable Transport. Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics.
  7. Magnan, G. M.; Fawcett, A. M.; Fawcett, S. E. (2011). “Supply chain success: key initiatives differentiating high-and low-performing firms”. International Journal of Procurement Management, 4(2), 181-202.
  8. Maloni, M.; Benton, W. C. (1999). Power influences in the supply chain. Fisher College of Business The Ohio State University, Fisher Hall, Columbus.
  9. Morgan, C. (2007). “Supply network performance measurement: future challenges?”. The International Journal of Logistics Management, 18(2), 255-273.
  10. Russell, D. M.; Anne, M. Hoag (2007). “People and information technology in the supply chain: Social and organizational influences on adoption“. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 34(2),102-122.
   1. Supply chain operations reference model (2008). “Supply Chain Council“. Avaiable at https://supply-chain.org.
   2. Tangen, S. (2007). “Performance measurement: from philosophy to practice”. International Journal of Productivity and Performance Management, 53(8),726-737.
   3. Yilmaz, B.; Dagdeviren, M. (2011). “A combined approach for equipment selection: F-PROMETHEE method and zero–one goal programming”. Expert Systems with Applications, 38, 11641–11650.
   4.  Zare Mehrjerdi, Y. (2009). “RFID-enabled supply chain systems with computer simulation“. Assembly Automation, 29(2),174–183.