بررسی نقش ویژگی‌های شخصیتی در تسهیم دانش (مورد مطالعه: دانشجویان شاغل دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت سازمان‌های دولتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

3 استادیار مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه زنجان، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

یکی از ضروریات سازمان‌ها در عصر یادگیری، تسهیم دانش بین افراد سازمان است. از این رو، شناسایی عوامل مؤثر بر  تسهیم دانش اهمیتی بسیار دارد. در این مطالعه رابطة میان ابعاد مدل پنج عاملی شخصیت (برون‌گرایی، سازگاری، وظیفه‌شناسی، روان‌رنجوری، گشودگی در برابر تجربه) و رفتار تسهیم دانش بررسی می‌شود تا به مدیران و سازمان‌ها در پیاده‌‌‌‌سازی مؤثر تسهیم دانش کمک کند. بدین منظور پرسشنامه‌ای برای سنجش این متغیرها طراحی شد و پس از اطمینان از پایایی و روایی با اجرای  تحلیل عاملی تأییدی، در میان نمونه‌ای متشکل از 332 نفر از دانشجویان دانشکدة مدیریت توزیع شد. روش تحقیق پیمایشی– همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. یافته‌های تحقیق نشان داد بعد سازگاری بر تسهیم دانش اثر مثبت و معنا‌دار، اما بعد روان‌رنجوری بر تسهیم دانش اثر منفی و معنادار دارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
1. خنیفر، حسین؛ مقیمی، محمد؛ جندقی، غلامرضا؛ طاهری، فاطمه؛ سیار، ابولقاسم (1388). «شناخت شخصیت مدیران؛ لازمة مدیریت رفتار سازمانی». مدیریت سلامت، دورة 12، شمارة 37، صفحات 56- 49.
2. قلی‌پور، آرین (1388). مدیریت رفتار سازمانی [رفتار فردی]. چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت.
3. Abdul Manaf, H. (2008). “The Success of Malaysian Local Authorities: The roles of personality and sharing tacit knowledge”. International conference on administrative development toward excellence in public sector performance, Riyaz :November 1-4, 2009.
4. Barrick, M. R.; Mount, M. K. (1993). “Autonomy as a moderator of the relationship between the Big Five personality dimensions and job performance”. Journal of Applied Psychology, 78(1), 111-118.
5. Chonga, C.W.; Tehb, B .C.; Tanc, B. C. (2014). “Knowledge sharing among Malaysian universities’ students: do personality traits, class room and technological factors matter?” . Educational Studies, 40(1), 1–25.
6. Cho, N.; Li, G. Z.; Su, C. J. (2007). “An empirical study on the effect of individual factors on knowledge sharing by knowledge type”. Journal of global business and technology, 3(2), 1- 15.
7. Cummings, J. N. (2004). “Work groups, structural diversity, and knowledge sharing in a global organization”. Management Science, 50(3), 352−364.
8. Fang, C. L.; Liu, W. C. (2004). The effects of personality on willingness and behavior of knowledge sharing.
9. Fen Lin, H. (2007). “Knowledge sharing and firm innovation capability: an empirical study”. International Journal of Manpower, 28(3/4), 315-332.
10. Gupta, B. (2008). “Role of Personality in Knowledge Sharing and Knowledge Acquisition Behavior”. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 34(1), 143-149.
11. Hsu, B. F.; Wu, W. L.; Yeh, R. S. (2007). “Personality composition, affective tie and knowledge sharing: A team level analysis”. PICMET 2007 Proceedings, August, 2583- 2592.
12. Ipe, M. (2003). “Knowledge Sharing in Organizations: A Conceptual Framework”. Human Resource Development Review, 2(4), 337-359.
13. Lindner, F.; Wald, A. (2011). “Success factors of knowledge management in temporary organizations”. International Journal of Project Management, 29(7), 877–888
14. Matzler, K.; Mueller, J. (2011). “Antecedents of knowledge sharing – Examining the influence of learning”. Journal of Economic Psychology, 32(3), 317–329.
15. Matzler, K.; Renzl, B.; Mooradian, T.; Krogh, G. V.; Mueller, J. (2011). “Personality traits, affective commitment, documentation of knowledge, and knowledge sharing”. The International Journal of Human Resource Management, 22(2), 296-310.
16. Matzler, K.; Renzl, B.; Mueller, J.; Herting, S.; Mooradian, T. (2008). “Personality traits and knowledge sharing”. Journal of Economic Psychology, 29(3), 301–313.
17. Michailova, S.; Husted, K. (2003). “Knowledge sharing hostility in Russian firms”. California Management Review, .45 (3) 59-77.
18. Parks, L.; Guay, R. P. (2007). “Personality, values, and motivation”. Personality and Individual Differences, 47(7), 675–684.
19. Robbins, S. P.; Judge, T. A. (2009). Organizational Behavior (13ed.). New Jersey: Pearson. P139.
20. Wang, C. C.; Yang, Y. J. (2007). “Personality and intention to share knowledge: An empirical study of scientists in an R&D laboratory”. Social Behavior and Personality‘ 35(10), 1427-1436.
21. Wang, S.; Noe, R. A. (2010). “Knowledge sharing: A review and directions for future research”. Human Resource Management Review, 20(2), 115–13
22. Yang, J. T. (2007). “Individual attitudes and organizational knowledge sharing”. Tourism Management, 29(2), 345–353.