الگوی اسلامی ایرانی اجرای خط‌ مشی‌های فرهنگی کشور و مقایسة تطبیقی آن با برخی الگوهای موجود داخلی و خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

2 استاد، دانشکدة مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دکتری مدیریت تصمیم‌گیری و خط‌ مشی‌گذاری عمومی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

 با مطالعه و بررسی فرایند پیچیدة خط‌مشی‌گذاری فرهنگی کشور توسط نهادهای ذیربط، هنوز شاهد آسیب‌های فرهنگی و تحقق‌نیافتن کامل راهبردهای کلان در زمینة فرهنگ هستیم. این کاستی‌ها اغلب ما را به یک علت اساسی متوجه می‌کند و آن فقدان الگوی اجرای خط‌مشی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و فرهنگ اصیل ایرانی است. در این مقاله ابتدا مدل‌های اجرا در داخل و خارج کشور بررسی شده است، سپس، با رویکردی قیاسی این مدل‌ها با الگوی پیشنهادی اجرای خط‌مشی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقایسه شده است. این مدل با روش تحقیق کیفی داده‌بنیاد یا گراندد تئوری اجرا شده است. مؤلفه‌های این الگو مستخرج از مصاحبه‌های عمیق از نخبگان، خبرگان، مقام‌های ارشد خط‌مشی‌گذار و مجریان باتجربة کشور است. در نهایت، با کدگذاری حدود 200 گزاره، 49 مقولة اصلی احصا شد که در سه بعد کلی شبکة ذینفعان (شامل مردم، سازمان‌ها، دستگاه‌ها و مؤسسات)، اجراپژوهی (شامل بسیج منابع، ابزارهای اجرا و رویکرد‌های اجرا)، و فضای ذهنی و ارزشی جامعه، تقسیم‌بندی و مرتبط شد.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. اعرابی، سیدمحمد؛ رزقی رستمی، علیرضا (1384). «آسیب‎شناسی اجرای خط‌مشی‌های صنعتی کشور». سومین کنفرانس بینالمللی مدیریت تهران.
  2. الوانی، سیدمهدی (1381). فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی. چاپ دوم، تهران، انتشارات علامه.
  3. جندقی، غلامرضا؛ فلاح، محمدرضا (1389). کاربرد آمار در پژوهش، قم، انتشارات رنگ آسمان.
  4. حاجی ملامیرزایی، حمید (1393). ارائة الگوی اسلامی ایرانی اجرای خط‌مشی‌های جمهوری اسلامی ایران. پایان‌نامة دکتری، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
  5. فلاح، محمدرضا (1389). ارائة مدلی برای اجرای خط‌مشی‌های صنعتی، مطالعة موردی استان قم. پایان‌نامة دکتری، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
  6. مختاریان‌پور، مجید (1391). طراحی مدل اجرای سیاستهای فرهنگی مبتنی بر برنامة توسعة کشور. پایان‌نامة دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
  7. هاولت، مایکل؛ رامش، ام (1380). مطالعة خط­مشی عمومی.ترجمة عباس منوریان و ابراهیم گلشن، چاپ اول، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

   

  1. Barrett, S. M.; Fudge, C. (eds) (1981). Policy and Action: Essays on the Implementation of Public Policy. London, Methuen.
  2. Brooks, S. (1998). Public Policy in Canada: An Introduction. 3rd ed, Toronto, Oxford University Press.
  3. Edwards, G. C.; Sharkansky, I. (1978). The policy predicament, making and implemention public policy. San Franciso, Freeman and Company.
  4. Elmore, R. F. (1979-80). “Backward mapping: implementation research and policy decisions”. Political Sciences Quarterly, 94, 4.
  5. Goggin, M. L. (1986). “The ‘Too Few Cases/Too Many Variables’ Problem in Implementation Research”. Western Political Quarterly, 328p
  6. Howlett, M.; Ramesh, M.; Perl, A. (2009). Studying public policy: policy cycles and policy subsystems. 3rd ed, Toronto, Oxford University Press.
  7. Hill, M.; Hupe, P. (2002). Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice. London, Thousand Oaks, and New Delhi.
  8. Lipsky, M. (1978). Standing the Study of Public Policy Implementation on Its Head. In: Burnham, London, Sage.
  9. Lester, J. P. (2000). “Back to the Future in Implementation Research: A Response”. Policy Currents, 10 (1–2). 2–5.
  10. Linder, S. H.; Gruy Peters, B. (1987). “A Design Perspective on Policy Implementation: The Fallacies of Misplaced Prescription”. Policy Studies Review, 6, 459–75.
  11. O'Tool, Laurence J.; Meier, Kenneth J.; Nicholson-Crotty, Sean (2003). "Managing Upward, Downward, and Outward: Networks, Hierarchical Relationships and Performance”. In Annual Meeting of the American Political Science Association. Philadelphia.
  12. Pülzl, Helga; Treib, Oliver (2007). Implementing Public Policy. In: Frank,
  13. Fischer, and Gerald, J. Miller, and Mara, S. Sidney. Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods. New York: Taylor and Francis
  14. Sabatier, P. A. (ed.) (2007). Theories of the policy process. 2nd ed, Westview, Boulder, Colo.
  15. Sabatier, Paul A.; Weible, Christopher M. (2007). A Guide to the Advocacy Coalition Framework. In: Frank, Fischer, and Gerald, J.
  16. Sabatier, P. A.; Mazmanian, D. (1979). “The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis”. Policy Studies Journal, 8.
  17. Sabatier, Paul A. (1986). “Top-down and bottom-up approaches to implementation Research: a critical analysis and suggested synthesis”. Journal of public Policy, 6, 21-48.
  18. Van Meter, D.; Van Horn, C. (1975). “The Policy Implementation Process”. Administration and Society, 6, 4.