بررسی و تبیین تأثیر روایتگری سازمانی در ایجاد فرهنگ اخلاق‌مدار و معنوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناس‌‌ارشد مدیریت تحول، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

روایتگری سازمانی سال‌هاست که در علم مدیریت بارها مورد بحث قرار گرفته، و از مزایای به‌کارگیری آن در سازمان فراوان گفته شده ­است، ولی متأسفانه در پژوهش­های داخلی فقط یک تحقیق در ­این زمینه شایان توجه بوده است. با توجه به خلأ نظری یادشده، بر آن شدیم شیوة بهره­گیری از مهم‌ترین موضوع‌های مطرح در­ مدیریت، یعنی فرهنگ، اخلاق و معنویت را از روایتگری سازمانی، شرح دهیم. در این پژوهش قدرت بهره‌گیری از روایتگری توسط رهبران و در نتیجه انتقال آن‌ها به فرهنگ سازمانی طوری است که ­اعضای سازمان ارتباط با یک جامعة بزرگتر و هدف عالی­تر را احساس کنند. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی و کاربردی است. دو فرضیة پژوهش تأثیر روایتگری در ایجاد فرهنگ ­اخلاق­مدار و معنوی است و ابزار جمع­آوری داده‌ها پرسشنامه است، روایی محتوا و پایایی با محاسبة آلفای کرونباخ تأیید شد. جامعة پژوهش کارکنان صنعت برق است و تعداد نمونه 131 نفر برآورد شد. تحلیل اطلاعات به‌وسیلة نرم‌افزارهای SPSS و لیزرل انجام گرفت و برای آزمودن فرضیه‌ها از آزمون تی‌ یک‌طرفه و بر اساس آن فرضیه‌های پژوهش به میزان 95 درصد تأیید شد. امید است پژوهش یادشده با منابع غنی به‌کارگرفته‌شده در آن، فتح بابی بر تحقیقات آتی مبحث مغفول ماندة روایتگری سازمانی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • · دانایی‌فرد، حسن؛ شکاری، حمیده (1389). «ارتقای پارادایم تفسیری در نظریة سازمان: تأملی بر رویکرد داستان‌سرایی سازمانی». مدیریت فرهنگ سازمانی، سال هشتم، شمارة 21، صفحات 62-33.
 • · Adamson, G., J. Pine, T. Van Steenhoven and J. Kroupa: 2006, How Storytelling can Drive Strategic Change, Strategy & Leadership 34(1), 36.
 • · Agarwala, T. (2007). Strategic Human Resource Management. New Delhi: Oxford University Press.
 • · Bandura, A.: 1977, Social Learning Theory (Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ).
 • · Bass, B. M. and P. Steidlmeier: 1999, Ethics, Character, and Authentic Transformational Leadership Behavior,The Leadership Quarterly 10(2), 181–217.
 • · Barker, R. T. , & Gower, K. (2010). Strategic application of storytelling in organizations. Journal of Business Communication, 47 (3) , 295-312.
 • · Bell, E. and S. Taylor: 2003, The Elevation of Work: Pastoral Power and the New Age Work Ethics, Organization 10(2), 329.
 • · Bennis, W. G. and B. Nanus: 1997, Leaders: Strategies for Taking Charge 2(Harper Business, New York).
 • · Boje, D. M.: 1995, Stories of the Storytelling Organization: A Postmodern Analysis of Disney as ‘‘Tamara-Land’’, Academy of Management Journal 38(4), 997.
 • · Boyce, M. E.: 1996, Organizational Story and Storytelling: A Critical Review, Journal of Organizational Change Management 9(5), 5.
 • · Brien, A.: 1998, Professional Ethics and the Culture of Trust, Journal of Business Ethics 17(4), 391.
 • · Brown, J. S. , Denning, S. , Groh, K. , & Prusak, L. (2004). Storytelling in Organizations: Why Storytelling Is Transforming 21st Century Organizations and Management. Boston: Butterworth Heinemann.
 • · Burns, J. M.: 1978, Leadership 1(Harper and Row, New York).
 • · Cardona, P.: 2000, Transcendental Leadership, Leadership & Organization Development Journal 21(4), 201.
 • · Cavanagh, G. F. and M. R. Bandsuch: 2002, Virtue as a Benchmark for Spirituality in Business, Journal of Business Ethics 38(1/2), 109.
 • · Clegg, S.: 1989, Frameworks of Power (Sage Publications, London; Newbury Park).
 • · Covey, S. R.: 1989, The Seven Habits of Highly Effective People: Restoring the Character Ethic (Simon and Schuster, New York).
 • · Dickson, M. W., D. B. Smith, M. W. Grojean and M. Ehrhart: 2001, An Organizational Climate Regarding Ethics:The Outcome of Leader Values and the Practices that Reflect Them, Leadership Quarterly 12(2), 197.
 • · Fairholm, G. W.: 1996, Spiritual Leadership: Fulfilling Whole-self Needs at Work, Leadership & Organization Development Journal 17(5), 11.
 • · Fisher, D. H. and S. B. Fowler: 1995, Reimagining Moral Leadership in Business: Image, Identity and Difference, Business Ethics Quarterly 5(1), 29.
 • · Fleming, D.: 2001, Narrative Leadership: Using the Power of Stories, Strategy & Leadership 29(4), 34.
 • · Forster, N., M. Cebis, S. Majteles, A. Mathur, R. Morgan and J. Preuss, et al..: 1999, The Role of Storytelling in Organizational Leadership, Leadership & Organization Development Journal 20(1), 11.
 • · Fry, L. W.: 2003, Toward a Theory of Spiritual Leadership , The Leadership Quarterly 14, 693.
 • · Fry, L. W., and Matherly, L. L.: 2006, ‘Spiritual Leadership and Organizational Performance: An Exploratory Study’, Paper to be presented at the Academy of Management Annual Meetings, Atlanta, GA.
 • · Gabriel, Y.: 2004, Narratives, Stories, and Texts, inD.
 • · Garcia-Zamor, J.-C.: 2003, Workplace Spirituality and Organizational Performance, Public Administration Review 63(3), 355.
 • · Giacalone, R. A. and C. L. Jurkiewicz: 2003, Handbook of Workplace Spirituality and Organizational Performance (M.E. Sharpe, Armonk, NY).
 • · Gibbons, P.: 2001, ‘Spirituality at Work: A Pre-Theoretical Overview’, M.Sc. Dissertation, University of London.
 • · Gini, A.: 1997, Moral Leadership: An Overview, Journal of Business Ethics 16(3), 323.
 • · Hood, J. N.: 2003, The Relationship of Leadership Style and CEO Values to Ethical Practices in Organizations, Journal of Business Ethics 43(4), 263.
 • · Jackall, R.: 1988, Moral Mazes: The World of Corporate Managers (Oxford University Press, New York).
 • · Jose, A. and M. S. Thibodeaux: 1999, Institutionalization of Ethics: The Perspective of Managers, Journal of Business Ethics 22(2), 133.
 • · Kanungo, R. N.: 2001, Ethical Values of Transactional and Transformational Leaders, Revue Canadienne des Sciences de l’Administration 18(4), 257.
 • · Kaye, M.: 1996, Myth-makers and Story-tellers (Business and Professional Publishing, Melbourne, AU).
 • · Key, S.: 1999, Organizational Ethical Culture: Real or Imagined?, Journal of Business Ethics 20(3), 217.
 • · Kochan, T. A.: 2002, Addressing the Crisis in Confidence in Corporations: Root Causes, Victims, and Strategies for Reform, The Academy of Management Executive 16(3), 139.
 • · Kouzes, J. M. and B. Z. Posner: 1992, Ethical Leaders: An Essay About Being in Love, Journal of Business Ethics 11(5,6), 479.
 • · Lord, R. G. and D. J. Brown: 2001, Leadership, Values, and Subordinate Self-concepts, Leadership Quarterly 12(2), 133.
 • · Madlock, P. E. (2008). The link between leadership style, communicator competetence, and employee satisfaction. Journal of Business Communication, 45 (1) , 61-78.
 • · Martin, J.: 2002, Organizational Culture: Mapping the Terrain (Sage Publications, Thousand Oaks).
 • · McConkie, M. L. and R. W. Boss: 1994, Using Stories as an Aid to Consultation, Public Administration Quarterly 17(4), 377.
 • · McCormick, D. W.: 1994, Spirituality and Management , Journal of Managerial Psychology 9(6), 5.
 • · McKee, R.: 1997, Story: Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting 1(Regan Books, New York).
 • · Milton-Smith, J.: 1997, Business Ethics in Australia and New Zealand, Journal of Business Ethics 16(14), 1485.
 • · Mitroff, I. I. and E. A. Denton: 1999, A Spiritual Audit of Corporate America: A Hard Look at Spirituality, Religion, and Values in the Workplace 1(Jossey-Bass Publishers, San Francisco).
 • · Morgan, R. B.: 1993, Self-and Co-worker Perceptions of Ethics and their Relationships to Leadership and Salary, Academy of Management Journal 36(1), 200.
 • · Murphy, P. E. and G. Enderle: 1995, Managerial Ethical Leadership: Examples do Matter, Business Ethics Quarterly 5(1), 117.
 • · Nadesan, M. H.: 1999, The Discourses of Corporate Spiritualism and Evangelical Capitalism, Management Communication Quarterly 13(1), 3.
 • · Nielsen, R. P.: 1989, Changing Unethical Organizational Behavior, The Academy of Management Executive 3(2), 123.
 • · Oliverio, M. E.: 1989, The Implementation of a Code of Ethics: The Early Efforts, Journal of Business Ethics 8(5), 367.
 • · Ouimet, J.-R.: 2000, Reconciling Human Happiness and Corporate Profitability: Feasible Mission! 2(Ouimet Cordon Bleu Publications, Montreal).
 • · Paine, L. S.: 1997, Cases in Leadership, Ethics, and Organizational Integrity : A Strategic Perspective (Irwin, Chicago).
 • · Parkin, M.: 2004, Tales for Change: Using Storytelling to Develop People and Organisations (Kogan Page, London).
 • · Pava, M. L.: 2003, Searching for Spirituality in All the Wrong Places, Journal of Business Ethics 48(4), 393.
 • · Porth, S.J., Steingard, D., and McCall, J.: 2003, in O.F. Williams (ed.), Business, Religion, and Spirituality: A New Synthesis (University of Notre Dame, Notre Dame, IN), pp. 249–262.
 • · Sims, R. R.: 2000, Changing an Organization’s Culture under New Leadership, Journal of Business Ethics 25(1), 65.
 • · Solomon, R. C.: 1999, A Better Way to Think about Business: How Personal Integrity Leads to Corporate Success (Oxford University Press, New York).
 • · Trevino, L. K., G. R. Weaver, D. G. Gibson and B. L. Toffler: 1999, Managing Ethics and Legal Compliance Compliance: What Works and What Hurts, California Management Review 41(2), 131.
 • · Victor, B. and J. B. Cullen: 1987, A Theory and Measure of Ethical Climate in Organizations, Research in Corporate Social Performance and Policy 9, 51–71.
 • · Weaver, G. R., L. K. Trevino and P. L. Cochran: 1999, Corporate Ethics Programs as Control Systems: Influences of Executive Commitment and Environmental Factors, Academy of Management Journal 42(1), 41.
 • · Weston, S.: 2002, Faith at Work, New Zealand Management 49(3), 28–21.
 • · Zorn, T. Page, D. & Cheney, G. (2000) Nuts about change: Multiple perspectives on change-orientated communication in a public sector organization. Management Communication Quarterly, 13 (4) 515-566