آسیب‌شناسی آموزش ضمن خدمت بر اساس مدل OEM (مورد مطالعه: نواحی آموزش‌وپرورش استان قم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 کارشناس‌‌ارشد، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

3 استاد، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی و مطالعة ابعاد مدل OEM در آموزش‌های ضمن خدمت نواحی آموزش‌وپرورش استان قم با به‌کارگیری روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعة آماری این تحقیق معلمان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزش ضمن خدمت است.  نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شد. ابزار جمع‌‌آوری داده‌ها پرسشنامه است. پایایی پرسشنامه با آلفای معادل 972/0 تأیید شد. جهت بررسی فرضیه‌ها، آزمون تی تک‌نمونه اجرا شد. نتایج نشان داد آموزش‌های ضمن خدمت بر اساس ابعاد مدل OEM مطلوب نیست. ضمناً، ابعاد مدل بر اساس آزمون فریدمن رتبه‌بندی شد که طی آن، بعد برون‌دادها از سایر ابعاد نامطلوب‌تر ارزیابی شد. همچنین، ویژگی‌های جمعیت‌شناختی با به‌کارگیری آزمون کای دو، مقایسه و مشخص شد فراگیرانی که مدرک تحصیلی لیسانس دارند، نسبت به سایر افراد، آموزش‌های ضمن خدمت را مطلوب‌تر ارزیابی کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


 1. ابطحی، حسین (1383(. آموزش و بهسازی سرمایه‌های انسانی. چاپ اول، تهران، نشر پویند.
 2. پاپ‌زن، عبدالحمید؛ معتمدی‌نیا، زهره (1392). «تأثیر ابعاد دوره‌های آموزش ضمن خدمت بر حل مسائل سازمانی». مجلةپژوهش‌های ترویجوآموزشکشاورزی، سال ششم، شماره3
 3. پارسا، عبداله؛ همایکوه، امیر (1388). «بررسی میزان سودمندی برنامه‌های آموزش ضمن خدمت و رابطة آن با رشد دانش و مهارت‌های شغلی». مجلة علوم تربیتی، شمارة 85، صفحات 112-87.
 4. چایچی، پریچهر (1381). شیوه‌های آموزش ضمن خدمت. تهران، انتشارات آن.
 5. خاک تاریک، مهدی؛ عظیمی، مهدی (1387). «ارزشیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی در سازمان‌ها با تأکید بر مدل کرک پاتریک». صنعت لاستیک ایران، شمارة 48، صفحات100-86.
 6. خوش‌دامن، رضا (1387(. آموزش اصول سرپرستی. تهران، نشر تورنگ.
 7.  دانش‌فرد، کرم اله (1387) تقویم آموزش‌های کوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر مطالعات
 8. 8.       ذبیحی، محمدرضا؛ عرفانیان خانزاده، حمید (1389). «آسیب‌شناسی نظام آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت در ایران». اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش
 9. فتحی واجارگاه، کوروش (1393). برنامه‌ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان. چاپ هشتم، تهران، نشر سمت.
 10. کاشانی محمدی، صالح (1388). آسیب‌شناسی ساختار سازمانی شرکت صادرات خدمات مهندسی آب و برق. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، پردیس فارابی، دانشگاه تهران.
 11.  کاظمی، مهدی؛ همراهی، مهرداد (1388). «آسیب‌شناسی دوره‌های آموزش ضمن خدمت بر اساس مدل سیپ»، پژوهش‌های مدیریت، شمارة 4، صفحات130-113.
 12.  کافمن، راجر؛ هرمن، جان (1385). برنامه‌ریزی استراتژیک نظام‌های آموزشی.ترجمة فریده مشایخ و عباس بازرگان، چاپ سوم، تهران، انتشارات مدرسه.
 13. کروبی، مهدی؛ متانی، مهرداد (1390). «راهبرد توانمندسازی کارکنان از طریق آموزش‌های ضمن خدمت». پژوهش‌های مدیریت راهبردی، شمارة 49 ، صفحات 138 – 119.
 14.  لباف،حسن؛ میربد، نازنین (1388). «بررسی مشکلات آموزش در سازمان‌های ایران ( و ارائة راه حل برای آن)». دوماهنامة مدیریت، شماره‌های 21-151، صفحات 58-54.
 15.  مانزینی، اندرو (1385). مدیریت تحول سازمانی آسیب‌شناسی سازمانی با رویکرد کاربردی به حل مشکلات و بالندگی سازمانی. ترجمة علی عطافر و سعید انالویی، تهران، نشر مؤسسه علمی دانش پژوهان
 16. نوری،فیروز؛ پیدایی، میرمهرداد (1389). آسیب‌شناسی آموزش کارکنان در سازمان‌ها. چاپ اول، تهران، نشر سیمای دانش.
 17. نوه ابراهیم، عبدالرحیم؛ عبدی، اکبر (1390). «گذر از شبه نیازسنجی به نیازسنجی آموزشی واقعی (مطالعة موردی)». رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال دوم، شمارة هشتم، صفحات 96-77.
  1. Altun, A.; Gok, B. (2010). “Determining in service training programs characteristics given to teachers by conjoint analysis”.Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1710-1714.
  2. Chen, C.; Tsai, C. (2008). “Developing a process re-engineering -oriented organizational change exploratory simulation system (PROCESS)”. International Journal of Production Research, 16, 4463–4482.
  3. Enache, R. (2010). “Forms of Organizational pathology among the teaching
  4. Oral, B.; Saglam, S. (2010). “The importance of in-service training in restructuring sectors”. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 4383–4386.
  5. Öztaskin, Ö. (2010), Identifying the in-service training needs of the social studies teachers within the context of lifelong learning, Procedia Social and Behavioral Sciences ,No.2 ,pp3036–3042
  6. Saito, E.; Hendayana, S.; Imansyah, H. (2006). "Development of school-based in-service training under the Indonesian Mathematics and Science Teacher Education Project.” Improving Schools, 9(1), 47-59.
  7. Sezer,C.(2009). “Analysis on relations between implementation of training activities and HRM organization in service businesses”. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1 , 2385-2389.
  8. Soltani, E.; Liao, Y. (2010). “Training interventions: fulfillingmanagerial ends or proliferatinginvaluable means for employees? Training Interventions”. Europaen Business Review, 2, 128-152.