طراحی مدل بهینة اجرای سیستم مدیریت دانش با رویکرد عوامل حیاتی موفقیت (مورد مطالعه: صنایع خودروسازی گروه بهمن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت سیستم، دانشکدة اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، ایران

2 استاد مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت منابع انسانی، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

4 دانشیار مدیریت منابع انسانی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در عصر حاضر توفیق سازمان­ها در گرو مدیریت صحیح دانش سازمانی است، اما اغلب پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش نیازمند عواملی است که عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش خوانده می­شوند. شناسایی این عوامل حیاتی می­تواند کسب‌وکارها را در برنامه­ریزی، پیاده­سازی و اجرای مدیریت دانش یاری دهد. لذا این پژوهش با طراحی مدلی مفهومی با رویکرد عوامل حیاتی موفقیت به دنبال شناسایی و اولویت‌بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنایع خودروسازی و کاهش احتمال شکست پیاده­سازی سیستم مدیریت دانش است. پس از بررسی متون نظری تحقیق، از بین شاخص‌های متعدد، 26 شاخص متناسب با صنعت مورد پژوهش و با نظر خبرگان انتخاب، و در پنج بعد دسته‌بندی شدند. نتایج پس از جمع­آوری پرسشنامه­ها و تجزیه‌وتحلیل داده­ها، ضمن تأیید همة مؤلفه‌ها، نشان داد مؤلفة فرهنگ در اولویت اول قرار دارد و عوامل سازمانی، فناوری اطلاعات، اهداف و راهبردها و مدیریت منابع انسانی به ترتیب، در اولویت‌های بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


 1. الوانی، سیدمهدی، ناطق، تهمینه؛ فراحی، محمد­مهدی (1386). «نقش سرمایة اجتماعی در توسعة مدیریت دانش سازمانی». علوم مدیریت ایران، سال دوم، شمارة پنجم، صفحات 70-35.
 2. خاکی، غلامرضا (1384). روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه‌نویسی. چاپ اول، تهران، انتشارات بازتاب.
 3. دانش­فرد، کرم­ا...؛ شهابی­نیا، سعید (1389). «بررسی رابطة بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش (مطالعة موردی شرکت توزیع نیروی برق معاونت اجرایی شمال شرق تهران)». فصل‌نامة مدیریت، سال هفتم، شمارة 17، صفحات 10-1..
 4. دانش‌فرد، کرم‌اله و ذاکری، محمد (1390)، مدیریت دانش مبانی، فرایندها و کارکردها. تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی (تهران).
 5. رفیعی، حسین (1388). «پیوند سیستم مدیریت دانش و ارزیابی عملکرد؛ سیستم مؤثر منابع انسانی (بررسی موردی سیستم مدیریت دانش و ارزیابی عملکرد شبکه تحلیل‌گران فناوری ایران)». فصل‌نامة تخصصی پارک­ها و مراکز رشد (رشد فناوری)، شمارة 22، صفحات 18-11.
 6. رهنورد، فرج‌اله؛ محمدی، اصغر (1388). «شناسایی عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش در دانشکده­ها و مراکز آموزش عالی تهران». نشریة مدیریت فناوری اطلاعات، دورة اول، شمارة سوم، صفحات 52-37.
 7. طالبی، کامبیز؛ سلیمی ترکمانی، مهدی (1390). «اولویت‌‎بندی عوامل اساسی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت دانش در بنگاه‌های کوچک و متوسط؛ مطالعة موردی شرکت­های قطعه‌سازی ایران‌خودرو». فصل‌نامة اقتصاد و تجارت نوین، شمارة 14، صفحات 17-1.
 8. نیسی، عبدالحسین؛ رنگباری خینی، محمود (1388). «بررسی عوامل مؤثر در استقرار موفقیت‌آمیز مدیریت دانش (مطالعة موردی: سازمان مخابرات استان خوزستان)». چشم‌انداز مدیریت، شمارة 33، صفحات 142-125.
 9. والمحمدی، چنگیز (1388). «تعیین اولویت‌بندی عوامل اصلی اجرای موفقیت‌آمیز مدیریت دانش در سازمان­های کوچک و متوسط کشور». فصل‌نامة مدیریت، سال ششم، شمارة 16، صفحات 104-88.

 

 1. Chong, C.W & Chong SC and Wong KY (2009), “Is the Malaysiantelecommunication industry ready for knowledge managementimplementation?” Journal of Knowledge Management 13(1), 69–87.
 2. Chong CW & Chong SC (2009), “knowledge management process effectiveness: measurement of preliminary knowledge management implementation” knowledge management research and practice 7, 142-151.
 3. Cochran, .G. (1977), sampling techniques (3rd Ed.). New York: john wiley & sons.
 4. Curado, C (2008), “Perceptions of knowledge management and intellectual capital in the banking industry”. Journal of Knowledge Management 12(3), 141–155.
 5. Davenport, T.H. and Prusak, L. (1998), “Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know”, Harvard Business School Press, Boston, MA, pp.44-50.
 6. Duffy & Jan, (2000), “KM technology infrastructure”, The Information Management Journal, Vol. 34, No. 2, pp. 62-66.
 7. Ellegard, C. and Grunert, K. (1993) "The Concept of Key Success Factors: Theory and Method". In: Baker, M. (Ed.), Perspectives on Marketing Management, Chichester: Wiley, 245-274.
 8. Gupta B, Iyer L Sand Aronson J E. (2000), “Knowledge management: practices and challenges”, industrial management and data systems; 100, (1-2), pp.47-56.
 9. Hung, Y.C., Huang, S.M Lin, Q. Tsai, M.L (2005). “Critical Factors in Adopting a Knowledge Management System for the Pharmaceutical Industry”, Vol.105, No.2, pp. 164-168.
 10. Lopez, S.V. (2005), “Competitive Advantage and Strategy Formulation”, Management decision, Vol. 43, No. 5, pp. 662-663.
 11. Meso, P. & R. Smith, (2000), “A resource ebased view of organizational knowledge management systems”, Journal of Knowledge Management, Vol. 4, No.3, pp. 224-34.
 12. Moffett .S , Mc Adam .R and Parkinson.S, (2002), “ Developing a model for technology and cultural factors in knowledge management : A factor analysis ,knowledge and process management “ , Published on line in wiley inter science , www.interscience wiley.com ,Vol.9 , No.4 , pp.237-255.
 13. Rigby, D. and Bilodeau, B. (2007), ‘‘Bain’s global 2007 management tools and trends survey’’, Strategy & Leadership, Vol. 35 No. 5, pp. 9-16.
 14. Senge, P (1990), “The Leader’s New Work: Building Learning Organizations” Sloan Management Review, fall 1990, Vol 32, no 1.
 15. Tseng M.L. (2011), “Using a hybrid MCDM model to evaluate firm environmental knowledge management inuncertainty” Applied Soft Computing 11(1), 1340-1352
 16. Valmohammadi, C. (2010), “Identification and prioritization of critical success factors of knowledge management in Iranian SMEs: An experts’ view”. African Journal of Business Management, 4(6), 915-924.
 17. Wong, K.Y. (2005), "Critical Success Factors for Implementing Knowledge Management in Small and Medium Enterprise ", Industrial Management & Data Systems, Vol.105, No.3, pp.261-279.
 18. Wong, K.Y.; Spinwall, E. (2005),"An empirical study of the important factors for knowledge-management adoption in the SME sector", Journal of knowledge Management, Vol. 9 No. 3, pp.64-82.