بررسی تأثیر رهبری استراتژیک بر عملکرد شرکت (مورد مطالعه: شرکت های تکنولوژی- محورِ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رهبری استراتژیک بر عملکرد شرکت‌های تکنولوژی‌محورِ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور تحقق این هدف روش پژوهش تلفیقی به‌کار گرفته شد. به منظور شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های رهبری استراتژیک روش دلفی به‌کار گرفته شد (کیفی). برای بررسی تأثیر رهبری استراتژیک بر عملکرد، روش پیمایش به‌کار گرفته شد (کمی). جامعة آماری پژوهش در مرحلة کیفی، خبرگانِ حوزة رهبری و مدیریت است. بر اساس روش نمونه‌گیری قضاوتی 24 نفر انتخاب شد. در مرحلة کمی، جامعة آماری پژوهش شامل چهار صنعت خودرو، دستگاه‌های برقی، شیمیایی، و مواد دارویی است. برای انتخاب شرکت‌ها روش نمونه‌گیری دردسترس به‌کار گرفته شد که داده‌های 42 شرکت بررسی شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه و داده‌های دست دوم استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها، مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی اجرا شد. بر اساس تحلیل نتایج دلفی، مدلی برای رهبری استراتژیک با سه بُعد و 18 مؤلفه ترسیم شد. نتایج مرحلة کمی نشان داد که سه متغیرِ قابلیت‌های فردی، سازمانی و محیطی رهبری استراتژیک در مجموع، 2/29 درصد از تغییرات عملکرد را توضیح می‌دهند. در پایان، بر اساس یافته‌های پژوهش پیشنهادهایی مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


. پیرس و رابینسون(1385). برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک. ترجمة سهراب خلیلی شورینی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات یادوارة کتاب.
2. دیوید، فرد آر. (1386). مدیریت استراتژیک. ترجمة علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، چاپ دهم، تهران، انتشارات دفتر پژوهش ‌های فرهنگی.
3. هانگر و ویلن (1384). مبانی مدیریت استراتژیک. ترجمة سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی، چاپ دوم، تهران، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
4. Amos, T. (2007). “Strategic Leadership: Key Driver for strategic implementation”, Management Today, May.
5. Armstrong, Michael (2000). Performanc Management:Key strategies and practical guidelins,2nd edition, London, Kogan page.
6. Aslan Sebnem, Diken Ahmet; Shendogdu, A. Alan (2011). “Investigation of the effects of strategic leadership on strategic change and innovations of SMEs in a perceived environmental uncertainty”. Procedia Social and Behavioral Sciences, 24, 627-642.
7. Boal, K. B.; Hooijberg, R. (2001). “Strategic leadership research: moving on”, Leadership Quarterly, 11(4), 515–549.
8. Chin, W. W. (1998). “The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling”. In Modern Methods for Business Research, Marcoulides, G. A. (ed.), Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ, 1295-1336.
9. Crossan, Mary; Vera, Dusya; Nanjad, Len (2008). “Transcendent leadership: Strategic leadership in dynamic environments”. The Leadership Quarterly, 19, 569-581.
10. Davies, B. J.; Davies, B. (2004). “Strategic leadership”. School Leadership and Management, 24(1), 30–38.
11. Davies, Brent; Davies, Barbara J. (2010). “The nature and dimensions of strategic leadership”. ISEA, 38(1).
12. Elenkov, D. S.; Judge, W.; Wright, P. (2005). “Strategic leadership and executive innovation influence: an international multi-cluster comparative study”. Strategic Management Journal, 26, 665–682.
13. Fornell, C.; Lacker, D. F. (1981). Evaluation structural equation models with unobserved variables and measurement error, Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
14. Glanz, Jeffery(2010). “Justice and caring: power, politics and ethics in strategic leadership”. ISEA, 38(1),
15. Hagen, A. F.; Hassan, M. T.; Amin, S. G. (1998). “Critical strategic leadership components: an empirical investigation”. SAM Advanced Management Journal, 63(3), 39–44.
16. Hit, Michael; Hayne, Katalin Takacs; Serpa, Roy (2010). “Strategic leadership for the 21 century”. Business Horizons, 53, 437-444.
17. Hughes and Beatty (2005). Becoming a strategic leader, Published by Jossey-Bass.
18. Kiyak mithat, Bozaykut; Tuba, Gun gorpiuar; Aktas, Esra (2011). “Strategic leadership styles and organization financial performance: A qualitative study on private hospitals”. 7th international strategic management conference,Procedia social and behavioral sciences, 24(2011), 1521-1529.
19. Lear, Lorraine Wendy (2012). The relationship between strategic Leadership and strategic alignment in light-performing companies in south Africa”. Ph.D thesis, Graduate school of business leadership, University of south Africa.
20. Martin-Rojas, Rodrigo; Garcia-Morales, Victor J.; Garcia-Sanchez, Encarnacion (2011). “The influence on corporate entrepreneurship of technological variables“. Industrial Management & Data Systems, 111(7), 984-1005.
21. Mwiinga, Godfrey (2011). Role of CEO personality in strategic leadership, A research project submitted to the Gordon Institute of Business Science. University of Pretoria, in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Business Administration.
22. Narayanan, V. K.; Zane, Lee J. (2009). “Inventing a future for strategic leadership: Phenomenal variety and epistemic opportunities”. Journal of strategy and management, 2(4), 380-404.
23. Quong, Terry; Walker, Allan (2010). “Seven Principles of Strategic Leadership”. ISEA ñ, 38(1), 22-35.
24. Rowe, Glenn W.(2001). “Creating wealth in organizations: The role of strategic leadership”. The Academy of Management Perspectives, 15(1), 81-94.
25. Rowe, G.; Nejad, M. H. (2009). “Strategic leadership: short-term stability and long- term viability”., Ivey Business Journal, 73(5), 6–11.
26. Sarwat, Nosheen; Khansa, Hayat; Javeria, Ashfaq Qureshi; Mehwish, Ali (2011). “Impact of Strategic Leadership on Organizational Performance, in the Context of Job Satisfaction and Organizational Commitment, Evidence form Educational Institutions of Pakistan”. Interdisciplinary Journal Of Contemporary Rersearch In Business, 3(4), 658-375.
27. Serfontein, Jacob Jacobus (2010). The impact of strategic leadership on the operational strategy and performance of business organizations in south Africa, ph.D thesis, University of Stellenbosch.
28. Sosik, John J.; Jung, Don I.; Berson, Yair; Dionne, Shelley D.; Jaussi, Kimberly S. (2005). “The strategic leadership of top executives in high- tech organizations”. Organizational Dynamics, 34(1), 47-61.
29. Storey, J. (2005). “What next for strategic-level leadership research?”, SAGE Publications, 1(1): 89–104.
30. Tutar, Hasan; Altinoz, Mehmet; Cakiroglo, Demet (2011). “Is ethical Leadership and strategic leadership a dilemma? A descriptive survey”,7th international strategic management conference. Procedia social and Behavioral Sciences, 24, 1378–1388.