بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر ایجاد بدبینی سازمانی: مورد مطالعه: کارکنان سازمان استاندارد استان قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

این مقاله عوامل سازمانی مؤثر در ایجاد بدبینی را بررسی کرده است. ابتدا با مطالعة پیشینة بدبینی سازمانی، ابعاد و مؤلفه‌های بدبینی در رویکرد‌های مختلف بررسی شد و از بین آن‌ها شش مؤلفة ادراک از حمایت سازمانی، ادراک از حقوق و مزایای مدیران اجرایی، ادراک از عملکرد سازمانی، ادراک از عدالت توزیعی و رضایت شغلی برای سنجش میزان بدبینی آزمون شد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی، و از نظر نحوة گردآوری داده‌ها توصیفی است. جامعة آماری تحقیق، کارکنان سازمان استاندارد شهرستان قم بود که همة کارکنان در تحقیق شرکت کردند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است. داده‌های به‌دست‌آمده از پرسشنامه به وسیلة نرم‌افزار SPSS تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد هر شش عامل بدبینی در سطح متوسط است. رتبه‌بندی این عوامل از حیث تأثیر بر ادراک از بدبینی سازمانی در میان کارکنان این سازمان معنادار نبود.

کلیدواژه‌ها


 1. باشد.

  منابع و مآخذ

  قرآن مجید

  1. اسکندری، محمد حسین; 1375;اخلاق در قرآن، درسهایی از استاد مصباح یزدی; موسسه آموزشی و پ‍‍‍ژوهشی امام خمینی ره; ص212
  2. حسینی، حسین; 1381;یکصد موضوع اخلاقی در قران وحدیث آیت الله مکارم شیرازی; دارالکتاب الاسلامیه ;ص130و131
  3. آیت الله مکارم شیرازی، ناصر ;1372;تفسیر نمونه جلد 22;دارالکتاب الاسلامیه ;ص37، 36، 182 و183
   1. Abad Kimberly, 2010, The Influence of Disposition, Organizational Cynicism, and Equity Sensitivity On Workplace Deviance, Dissertation Submitted in Partial Fulfillmentof the Requirements for the Degree ofDoctor of Philosophy Psychology, p35-36
   2. Abraham R. 2000. Organizational cynicism: bases and consequences. Genetic, Social, and General Psychology Monographs 126(3):p. 269–293
   3. Andersson, L. M. (1996). Employee cynicism: An ex-amination using a contract violation framework .Human Relations-1398
   4. Andersson , L. M., & Bateman, T. S. (1997). Cynicism in the workplace: Some causes and effects. Journal of Organizational Behavior452-453, 451
   5. Arabacı İ. Bakır. (2010). The Effects of Depersonalization and Organizational Cynicism Levels on the Job Satisfaction of Educational Inspectors”, African Journal of Business Management, 4(13), p2803, 2803 2807, 2803, 2803.

   

  1. Dean JW, Brandes P, Dhwardkar R. 1998. Organizational cynicism. Academy of Management Review 23:p342, 345, 345-346
  2. Dellken Menno. .2004.Organizatinal cynicism:Astudy among call centersby Menno  Delken.Athesis submitted for degree of master of economic university ma astricht2004.19-54
  3. Deng H, Guan Y, Bond H B, Zhang Z (2011); The Interplay Between Social Cynicism Beliefs and Person–Organization Fit on Work-Related Attitudes Among Chinese Employees.Journal of applied social psychology. p 160
  4. Davis, W. D., & Gardner, W. L. (2004).Perceptions of politics and organizational cynicism: An attributional and leader-member exchange perspective. Leadership Quarterly, 15(4), p 439, 442,
  5. Eaton A Judy(2000); A Social Motivation Approach To Organizational Cynicism; A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Art p4,
  6. Ferres N; Connell J(2004). Emotional intelligence in leaders: an antidote for cynicism towards change?. Wiley InterScience.P62
  7. FitzGerald, M. R. (2002). Organizational cynicism: its relationship to perceived organizational injustice and explanatory style. Dissertation Abstracts International.p 16, 25-32
  8. James, M. S. L. (2005). Antecedents and consequences of cynicism in organizations:An examination of potential positive and negative effects on school systems. Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy; p 6, 7-8, 35-68
  9.  
  10. lacy, Lenora., (2010).the effect of organizational cynicism on communcolleges., exploringconceptsfrompositivepsychology., dissertatin for degree of doctor philosophy in psychology. P 25 24, 21 21, 24-25, 25, 52-53
  11. Namara carter .over view of cynicism in business organization.http. managementhelp.org., 2006., p4, 6-7
  12. Naus Fons, Iterson Ad van, Roe Robert. (2007). “Organizational Cynicism: Extending The Exit, Voice, Loyalty, and Neglect Model of Employees‟Responses to Adverse Conditions in the Work Place”, Human Relations, 60(5), 690, 690, 690-691
  13. Özler Ergun Derya, Atalay Giderler ceren(2011), A Research to determine the relationship between organizational cynicicm and burnout levels of employees in health sector, Business and Management Review Vol. 1(4)p 27, 26, 27, 28, 30, 30
  14. Rubin R. S., Erich C.D., William H.B., Timothy T.B(2009)., Doleaders reap what they sow?leader and employee outcomes of leader organizational cynicism about chang, .The Leadership Quarterly. p , 680, 682-683,
  15. Scott A Kristin;Zweig David.Dispositional predictors of organizational cynicism .ASAC.2008.p 97, 98-104
  16. - stanely J D; Meyer P J; Topolnytsky L (2005) employee cynicism and resistanceto organizational change. jurnal of bussinessand psychology. Vol.19.No4.summer 430, 430
  17. Wanous JP, Reichers AE, Austin JT. 2000. Cynicism about organizational change: measurement, antecedents, and correlates. Group and Organization Management 25(2):p134, 136, 136
  18. Wilkerson J M; Davis W D; Evans W R;(2008) A Test of Coworkers’ Influence on Organizational Cynicism Badmouthing, and Organizational Citizenship Behavior. Applied Social Psychology, 38, 9, pp2274, 2284.