بررسی رابطه بین دلبستگی کاری و مهارت کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . کارشناس‌ارشد، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشیار، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

در این پژوهش مهارت به عنوان منبع فردی مؤثر بر دلبستگی کاری بر اساس مدل تقاضا- منابع شغلی باکر و دیمروتی (2008) شده است[j1] .این پژوهش به روش توصیفی و پیمایشی از نوع مقطعی انجام گرفته است. نمونة آماری تحقیق، 395 نفر از چهار سازمان دولتی مشهد است که به روش تصادفی انتخاب شدند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، روش‌های آمار توصیفی برای بررسی داده‌های جمعیت‌شناختی و برای آزمون فرضیه‌ها و پاسخ به سؤال‌ها، روش‌های آمار استنباطی از جمله ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی نمونه‌های مستقل، آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون رگرسیون چندمتغیری با به‌کارگیری نرم‌افزار SPSS انجام گرفت[j2] . نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین دلبستگی کاری و ابعاد مهارت همبستگی معناداری وجود دارد. در ادامه، جهت مشخص‌کردن اینکه چه مقدار از واریانس نمره‌های [j3] دلبستگی کاری به‌وسیلة ابعاد مهارت تبیین می‌شود، رگرسیون چندگانه اجرا شد. نتایج نشان داد 4/49 درصد از واریانس متغیر دلبستگی کاری به‌وسیلة متغیر مهارت عضویت سازمانی به‌طور جداگانه تبیین شد،  در حالی که مهارت کار فردی و مهارت عضویت تیمی قادر به پیش‌بینی دلبستگی کاری نبودند.
 
 

کلیدواژه‌ها


منابع و مآخذ

1. جلیل‌پور، پیمان؛ شایه اکبری، یحیی؛ پیروزفر، معصومه (1392). «رابطة کیفیت زندگی کاری و دلبستگی شغلی در بین کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز». پژوهش‌خانة کتابداری و اطلاع‌رسانی، دورة 3، شمارة 1، صفحات 66-51.
2. حقیقی، عالیه؛ حقیقی، صفورا؛ سماواتیان، حسین؛ امینی، مهنوش؛ عباسی هفشجانی، معصومه (1391). «پیش‌بینی دلبستگی شغلی از طریق عاطفة مثبت و هوش هیجانی در ماماها و پرستاران». مجلة زنان، مامائی و نازایی ایران، دورة 15، شمارة30، صفحات 28-22.
3. ظریفی، فریبرز؛ یوسفی، بهرام؛ صادقی بروجردی، سعید (1390). «ارتباط عدالت با دلبستگی شغلی در کارشناسان سازمان تربیت ‌بدنی جمهوری اسلامی ایران». مدیریت ورزشی، دورة 4، شمارة 15، صفحات 174-157.
4. کشتکاران، علی؛ کاوسی، زهراپور؛ قلی‌زاده، آرین؛ سهرابی، ساناز؛ شرفی، زهرا (1391). «دلبستگی شغلی و عوامل مؤثر بر آن در پرستاران بیمارستان‌های آموزشی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز». پیاورد سلامت، دورة 6، شمارة 2، صفحات 156-147.
5. مهداد، علی؛ یوسف‌زاده، سمیه؛ مهدیزادگان، ایران (1390). «رابطة تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی با عملکرد وظیفة اعضای هیئت علمی». فصل‌نامة روان‌شناسی صنعتی/سازمانی، دورة 3، شمارة 9، صفحات 19-9.
6. Albrecht, S. L. (2010). “Employee engagement: 10 key questions for research and practice”. The handbook of employee engagement: Perspective, issues, research and practice, 3-19.
7. Albrecht, S. L. (2012). “The influence of job, team and organizational level resources on employee well-being, engagement, commitment and extra-role performance: Test of a model”. International Journal of Manpower, 33(7), 840-853.
8. Bakker, A. B.; Demerouti, E. (2007). “The Job Demands-Resources model: state of the art”. Journal of Managerial Psychology, 22(3), 309-328.
9. Bakker, A. B.; Demerouti, E. (2008). “Towards a model of work engagement”. Career Development International, 13(3), 209-223.
10. Bakker, A. B; Demerouti, E.; Verbeke, W. (2004). “Using the job demands‐resources model to predict burnout and performance”. Human Resource Management, 43(1), 83-104.
11. Bakker, A. B.; Schaufeli, W. B.; Leiter, M. P.; Taris, T. W. (2008). “Work engagement: An emerging concept in occupational health psychology”. Work & Stress, 22(3), 187-200.
12. Baumruk, R. (2006). “Why managers are crucial to increasing engagement: Identifying steps managers can take to engage their workforce”. Strategic HR Review, 5(2), 24-27.
13. Christian, M. S.; Garza, A. S.; Slaughter, J. E. (2011). “Work engagement: A quantitative review and test of its relations with task and contextual performance”. Personnel psychology, 64(1), 89-136.
14. Costa, P. L.; Passos, A. M.; Bakker, A. B. (2014). “Team work engagement: A model of emergence”. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 87(2), 414-436.
15. Demerouti, E.; Cropanzano, R. (2010). “From thought to action: Employee work engagement and job performance". In Bakker, A. B.; Leiter, M. P. (Eds.), Work engagement: A handbook of essential theory and research (pp. 147-163).
16. Drake, T. J. (2012). Assessing Employee Engagement: A comparison of the job engagement scale and the Utrecht Work Engagement Scale. Master dissertation, Colorado State University.
17. Gorgievski, M. J.; Bakker, A. B.; Schaufeli, W. B. (2010). “Work engagement and workaholism: comparing the self-employed and salaried employees”. The Journal of Positive Psychology, 5(1), 83-96.
18. Griffin, M. A.; Neal, A.; Parker, S. K. (2007). “A new model of work role performance: Positive behavior in uncertain and interdependent contexts”. Academy of Management Journal, 50(2), 327-347.
19. Kahn, W. A. (1990). “Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work”. Academy of Management Journal, 33(4), 692-724.
20. Krejcie, R. V.; Morgan, D. W. (1970). “Determining sample size for research activities", Educ Psychol Meas.
21. Macey, W. H.; Schneider, B. (2008). “The meaning of employee engagement”, Industrial and organizational Psychology, 1(1), 3-30.
22. Pallant, J. (2010). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS. McGraw-Hill International.
23. Rich, B. L.; Lepine, J. A.; Crawford, E. R. (2010). “Job engagement: Antecedents and effects on job performance. Academy of Management Journal, 53(3), 617-635.
24. Saks, A. M. (2006). “Antecedents and consequences of employee engagement. Journal of Managerial Psychology, 21(7), 600-619.
25. Schaufeli, W.; Salanova, M.; González-Romá, V.; Bakker, A. (2002). “The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness studies, 3(1), 71-92.
26. Schaufeli, W. B. (2012). “Work engagement: What do we know and where do we go. Romanian Journal of Applied Psychology, 14(1), 3-10.
27. Schaufeli, W. B.; Bakker, A. B. (2004). “Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: a multi-sample study. Journal of Organizational Behavior, 25(3), 293-315.
28. Schaufeli, W. B.; Bakker, A. B.; Salanova, M. (2006). “The measurement of work engagement with a short questionnaire a cross-national study. Educational and psychological Measurement, 66(4), 701-716.
29. Shimazu, A.; Schaufeli, W. B., Kamiyama, K.; Kawakami, N. (2014). “Workaholism vs. Work Engagement: the Two Different Predictors of Future Well-being and Performance”. International journal of behavioral medicine, 1-6.
30. Stander, M. W.; Rothmann, S. (2010). “Psychological empowerment, job insecurity, and employee engagement. SA Journal of Industrial Psychology.36(1), 1-8.
31. Taghipour, A.; Dezfuli, Z. K. (2013). “Designing and Testing a Model of Antecedents of Work Engagement”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 84, 149-154.
32. Van Beek, I.; Taris, T. W.; Schaufeli, W. B.; Brenninkmeijer, V. (2013). “Heavy work investment: its motivational make-up and outcomes. Journal of Managerial Psychology, 29(1), 46-62.
33. Warr, P.; Inceoglu, I. (2012). “Job engagement, job satisfaction, and contrasting associations with person–job fit. Journal of Occupational Health Psychology, 17(2), 129.