طراحی مدل یکپارچة ارزیابی سرمایه‌های فکری با به‌کارگیری فنون اولویت‌بندی فازی و مشابهت فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

 در محیط کسب‌وکار رقابتی امروزی، مدیریت سرمایه‌های فکری بیش‌ازپیش به عنوان عاملی اساسی در جهت کسب و حفظ مزیت رقابتی سازمان شناخته می‌شود. هدف اصلی این مقاله طراحی مدلی جهت سنجش قیاسی ظرفیت‌های سرمایة فکری در سازمان‌ها است. در این راستا در گام نخست، شاخص‌های نُه‌گانة متغیر سرمایه‌های فکری با مراجعه به متون نظری تحقیق شناسایی شد. در گام دوم،  با روش نمونه‌گیری قضاوتی کمیته‌ای چهارده‌نفره از میان متخصصان منابع انسانی شرکت توانیر و سه سازمان تابعة آن تشکیل شد و روش اولویت‌بندی فازی برای محاسبة اهمیت نسبی یا وزن شاخص‌ها به‌کار گرفته شد. در گام سوم، جهت نشان‌دادن کاربست‌پذیری مدل، با به‌کارگیری نظر 6 نفر از خبرگان منابع انسانی شرکت توانیر که به روش قضاوتی انتخاب شده بودند، سه شرکت تابعة شرکت توانیر از نظر قابلیت سرمایه‌های فکری،  با روش مشابهت فازی رتبه‌بندی شدند.
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1.  

   

   

  1. خورشید، صدیقه؛ تسلیمی، محمدسعید (1391). «رتبه‌بندی بانک‌های دولتی شهر کرمان بر اساس سطح سرمایة اجتماعی با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه». مدیریت فرهنگ سازمانی، دورة دهم، شمارة دوم، صفحات 58-29.
  2. مؤمنی، منصور (1385). مباحث نوین تحقیق در عملیات. تهران، دانشگاه تهران.
  3. Abeysekera, I; Guthrie, J. (2004). "Human capital reporting in a developing nation". The British Accounting Review, 36, 251–268.
  4. Alcaniz, L.; Gomez-Bezares, F.; Roslender, R. (2011). "Theoretical perspectives on intellectual capital: A backward look and a proposal for going forward". Accounting Forum, 35, 104–117.
  5. Baxter, R.; Matear, S. (2004). "Measuring intangible value in business-to-business buyer–seller relationships: An intellectual capital perspective". Industrial Marketing Management, 33, 491– 500.
  6. Baygi, M.; Zolfani, S.; Rezaeiniya, N.; Aghdaie, M. (2011). "Using Fuzzy AHP to Develop Intellectual Capital Evaluation Model in Hotel Industry". European Journal of Scientific Research, 59(2), 170-178.
  7. Bontis, N. (1998). "Intellectual capital: An exploratory study develops measures and model". Management Decision, 36(2), 63–76.
  8. Bontis, N.; Keow, W. C.; Richardson, S. (2000). "Intellectual capital and business performance in Malaysian industries". Journal of Intellectual Capital, 1(1), 85 - 100.
  9. Bozbura, F. T. (2004). "Measurement and application of intellectual capital in Turkey". The Learning Organization, 11(4), 357 - 367.
  10. Bozbura, F. T.; Beskese, A.; Kahraman, C. (2007). "Prioritization of human capital measurement indicators using fuzzy AHP". Expert Systems with Applications, 32, 1100–1112.
  11. Bozbura, F.. Beskese, A. (2007). "Prioritization of organizational capital measurement indicators using fuzzy AHP". International Journal of Approximate Reasoning, 44, 124–147.
  12. Bozzolan, S.; Favotto, F.; Recceri, F. (2003). "Italian intellectual capital disclosure: an empirical analysis". Journal of Intellectual Capital, 4(4), 543–558.
  13. Bukh, P.; Nielsen, C.; Gormses, P.; Mouritsen, J. (2004). "Disclosure of intellectual capital in Danish IPO Prospectuses". Accounting, Organisation and Society, 4(4), 576−587.
  14. Calabrese, A., Costa, R.; Menichini, T. (2013). "Using Fuzzy AHP to manage Intellectual Capital assets: An application to the ICT service industry". Expert Systems with Applications, 40, 3747–3755.
  15. Campbell, D.; Abdul Rahman, M. (2010). "A longitudinal examination of intellectual capital reporting in Marks & Spencer annual reports, 1978–2008". The British Accounting Review, 42, 56–70.
  16. Edvinsson, L.; Malone, S. (1997). Intellectual capital: Realizing your firm’s true value by finding its hidden brainpower. New York, Harper Collins Publishers.
  17. Edvinsson, L.; Sullivan, P. (1996). "Developing a model for managing intellectual capital". European Management Journal, 14(4), 356–364.
  18. Guthrie, J.; Petty, R.; Yongvanich, K.; Ricceri, F. (2004). "Using content analysis as a research method to inquire into intellectual capital reporting". Journal of Intellectual Capital, 5(2), 282-293.
  19. Deng, H. (2007). "A Similarity-Based Approach to Ranking Multicriteria Alternatives". ICIC 2007, LNAI 4682, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 253-262.
  20. Kim, G.; Park, G.; Yoon, K. (1997). "Identifying investment opportunities for advanced manufacturing systems with comparative-integrated". International Journal of Production Economics, 50, 23-33.
  21. Lee, S. H. (2010). "Using fuzzy AHP to develop intellectual capital evaluation model for assessing their performance contribution in a university". Expert Systems with Applications, 37, 4941–4947.
  22. Longo, M.; Mura, M. (2011). "The effect of intellectual capital on employees’ satisfaction and retention". Information & Management, 48, 278–287.
  23. Mehralian, G.; Rasekh, H.; Akhavan, P.; Ghatari, A. (2013). "Prioritization of intellectual capital indicators in knowledge-based industries:Evidence from pharmaceutical industry". International Journal of Information Management, 33, 209– 216.
  24. Roos, J.; Roos, G.; Dragonetti, N.; Edvinsson, L. (1997). Intellectual Capital: Navigating in the New Businss Landscape. Basingstoke, Macmillan.
  25. Shih, K. H.; Liu, Y. T.; Jones, C.; Lin, B. (2010). "The indicators of human capital for financial institutions". Expert Systems with Applications, 37, 1503–1509.
  26. Stewart, T. (1997). Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. London, Nicholas Brealey.
  27. Suraj, O. A.; Bontis, N. (2012). "Managing intellectual capital in Nigerian telecommunications companies". Journal of Intellectual Capital, 13(2), 262 - 282.
  28. Tai, W.S.; Chen, C.T. (2009). "A new evaluation model for intellectual capital based on computing with linguistic variable". Expert Systems with Applications, 36, 3483–3488.
  29. Wang, L.; Chu, J.; Wu, J. (2007). "Selection of optimum maintenance strategies based on a fuzzy analytic hierarchy process”. Production Economics, 107, 151–163.
  30. Zadeh, L. A. (1965). "Fuzzy sets". Information Control, 8, 338–353.
  31. Zadeh, L. A. (1975). "The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning". Information Sciences, 8, 199–249.