تحلیل تأثیر رهبــــری معنوی و پیامدهای آن بر عملکرد ســـازمانی با به‌کارگیری کارت امتیازی متوازن در بنگاه‌های کوچک و متوسط شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان، ایران

2 کارشناس‌‌ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه اصفهان، ایران

3 کارشناس‌ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

امروزه نقش رهبران معنوی تحریک و برانگیختن کارکنان با به‌کارگیری چشم‌انداز معنوی و ایجاد زمینه‌های فرهنگی بر اساس ارزش‌های انسانی است تا کارکنانی توانمند، با بهره‌وری بالا، متعهد و باانگیزه را پرورش دهند‌. هدف این پژوهش پاسخ به این سؤال است که آیا رهبری معنوی می‌تواند موجب افزایش عملکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط در شهر اصفهان شود؟ این تحقیق با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعة آماری این پژوهش کارکنان شرکت‌های کوچک و متوسط شهر اصفهان است که نمونه‌ای به روش تصادفی ساده شامل 321 نفر از بین آن‌ها انتخاب شد. ابزار جمع‌‌آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، آزمون فرضیه‌ها و بررسی برازش مدل پژوهش، مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزارهایSPSS  و AMOS به‌کار گرفته شد. یافته‌های تحقیق نشان داد رهبری معنوی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین، نتایج نشان داد عضویت و معناداری به عنوان پیامدهای رهبری معنوی بر عملکرد تأثیرگذارند.
 

کلیدواژه‌ها


 

منابع و مآخذ

خائف الهی، احمدعلی؛ بهرام میرزایی، آرش؛ متقی، پیمان (1389)، «مؤلفه‌های رهبری معنوی در سازمان». ماهنامة تدبیر، شمارة 217، صفحات 33-29.
شجاعی، پریسا؛ خزایی، فرهاد. (1390). «رابطة رهبری معنوی با کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشکده‌های قزوین». مجلة علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین،. دورة اول، شمارة اول، صفحات 76-67.
قلی‌پور، آرین؛ پورعزت، علی‌اصغر؛ حضرتی، محمود (1388). « بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمندسازی در سازمان‌های دولتی». فصل‌نامة مدیریت دولتی، دورة اول، شمارة دوم، صفحات 118-103.
نورعلیزاده، رحمان (1389). «رهبری معنوی (الگوی جدید رهبری در هزارة سوم)».دوماهنامة توسعة انسانی پلیس، دورة پنجم، شمارة ششم، صفحات 111-101.
ضیائی، محمدصادق؛ نرگسیان، عباس؛ آیباغی اصفهانی، سعید. (1387). «نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران». فصل‌نامة مدیریت دولتی، دورة اول، شمارة اول، صفحات 86-67.
 
Alipour Shirsavar, H; Gilaninia, S.; Mohammadi Almani, A. (2012). “A Study of Factors Influencing Positive Word of Mouth in the Iranian Banking Industry”. Middle-East Journal of Scientific Research, 11, 454-460.
 
Balkundi, P.; Kilduff, M. (2005). “The ties that lead: A social network approach to leadership“. The Leadership Quarterly, 16(4), 941−961.
Bulent,N. (2010). “The relationship between spiritual leadership and organizational learning capacity”. M. S. Sharp, 16(4). 546-556.
Baldrige National Quality Program (2005). Criteria for performance excellence. National Institute of Standards and Technology, Department of Commerce
 
Carroll, P.; Johansen, M.; Mouritsen, J. (2011). “Multiple integrated performance management systems“. Singapore Management Review, 24(3), 21-33.
Chen, C. Y; Li, C. I. (2013). “Assessing the spiritual leadership effectiveness: The contribution of follower's self-concept and preliminary tests for moderation of culture and managerial position”. The Leadership Quarterly, 24(1), 240–255.
Chen, C. Y.; Yang, C. F. (2012). “The Impact of Spiritual Leadership on Organizational Citizenship Behavior: A Multi-Sample Analysis“.Journal of Business Ethics, 105(1), 107-114.
Clinton, S.M.; Edwards, R. T; Naiman, R. J. (2002). “Forest-river interactions: influence of hypothetic dissolved organic carbon concentrations in a floodplain terrace“. JAWRA American Water ResourAssoc, 38(3), 619–631.
Eisler, R; Montouri, A. (2003). “The human side of spirituality”. In R. A. Giacalone & C. L. Jurkiewicz (Eds. ), Handbook of workplace spirituality and organizational performance, New York, M. E. Sharp,. 9(6), 546-556.
Fath, Waboura (2008). “Lessens in spiritual leadership”. Journal of Ethics, 14(1), 27 - 43.
Faucett, Allen; Brian, H. Kleiner (2010). “New Developments in Performance Measures of Public Programmes”. International Journal of Public Sector Management, 1(7), 63-70
Fry, L. W. (2003). “Toward a theory of spiritual leadership“. The Leadership Quarterly, 14(6), 693−727.
Fry, L. W. (2005). “Toward a theory of Ethical and spiritual well being, positive psychology in Business ethics and corporate responsibility (information age publishing),3(6) 47. 83.
Fry, L. W.; Hannah, S. T.; Noel, M.; Walumbwa, F. (2011). “Impact of spiritual leadership on unit performance“. The Leadership Quarterly, 22(2), 259–270.
Fry, L. W.; Slocum, J. (2008). “Maximizing the triple bottom line through spiritual leadership”. Organizational Dynamics, 37(1), 86−96.
Fry, L. W.; Matherly, L. L. (2006). Spiritual Leadership and Organizational Performance: An Exploratory Study.Tarleton State University – Central Texas.
Fry, L. W; Vittuci, S.; Cedillo, M. (2005). “Spiritual leadership and army transformation: Theory measurement, and establishing a baseline.” The Leadership Quarterly, 16(5), 835–862.
Fry, L. W.; Melanre,C. (2008). “Spiritual leadership as a paradigm for organizational transform anon and recovery from intended work hours Culture“. Journal of Business Ethics. 84(1), 265–278.
Giacalone, A. (2004). "Workplace and organizational performance". Journal of service marketing. 78(2), 79-90.
Heerman. B. (2005). " Spiritual core is essensial to high performance team“. Journal of leadership, 14(6), 449-462.
Horsman, J. H. (2011). Perspectives of servant leadership and spirit organization. A Dissertation presented for the degree Doctor of Philosophy, Gonzaga university, 16(4), 941−961
Huang, Hao-Chen (2002). A balance scorecard perspective, Exepert systemwith application, Desining a knowledge-based system for strategic planning, VOL,36
Kaplan,R. S.; Norton,D. P. (1996). “Using the balanced scorecard as a strategic management system”. Harvard Business Review, 74(1), 75–85.
Kotter, J. P. (1996). Leading change. Boston, Harvard Business School Press.
Longenecker, C. O.;. Fink, L.S. (2007[m1] ). “Creating effective performance appraisals“. Industrial management, 19-22.
MacArthur, J. F. (1998). In the footsteps of faith. Wheaton, IL: Crossway Books. 3(6) 47. 83.
Moores, K.; Craig, J. (2010). “Strategically aligning family and business systems using the Balanced Scorecard“. Journal of Family Business Strategy,1(2), 78–87.
Patterson, K. (2003). Servant leadership: A Theorical Model. A Dissertation presented in partial fulfillment of the requirement for the degree. Doctor of Philosophy. Regent University.
Ryan, R. M.; Deci, E. L. (2000). “Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being“. American Psychologist, 55(1), 68−78.
Rus, C. L; Ranas, G.; Baban, A. (2012). "An analysis of environmental changes, resources and performance: an internal police organization perspective". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 33, 727-731.
 
Russell, F.; Robert A.; Stone, G. (2010). “A Review of Servant Leadership Attributes: Developing a Practical Model“. Leadership and Organization development Journal, 3(23), 145-157.
Pfeffer, J. (2003). “Business and the spirit: Management practices that sustain values“. In R. A. Giacalone & C. L. Jurkiewicz (Eds. ), Handbook of workplace spirituality and organizational performance), New York, M. E. Sharp, 29−45.
Ryan, R. M.; Deci, E. L. (2000). “Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being“. American Psychologist, 55(1), 68−78.
 
Sandstrom, J.; Toivanen, J. (2002). “The problem of managing product development engineers : Can the balanced scorecard be answer?”. International Journal of Production Economics, 78(1), 79-90.
Schol, R.; Bishop, J. (2001). “An Exploratory Analysis of Definitions and Applications of Spirituality in the Workplace”. Journal of Organizational Change Management, 12(4), 318-327.
Stwart, R. A.; Mohamed, S. (2001). “Utilizing the balanced scorecard for IT/IS performance evaluation in construction”. Construction Innovation, 11(1), 147–163.
Tyleca, D.;Carlens, J.; Bechhout, F.; Hertin, J., Wehrmeyer, W.; Wagner, M. (2011). “Corporate environmental performance evaluation: evidence from the MEPI project”. Business Strategy and the Environment, 11, 1–13.