اثر تعدیل‌کنندة بدبینی بر تعهد راهبردی مدیران میانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه تبریز، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه تبریز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گرایش MBA، دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

فرهنگ سازمانی و نگرش‌های فردی مدیران نقش بسزایی در پیشبرد برنامه‌های تغییر، به‌ویژه تغییرات راهبردی ایفا می‌کند. در این میان، تعهد مدیران میانی به تغییرات راهبردی بسیار اهمیت دارد و بدبینی مهم‌ترین مانع در شکل‌گیری این تعهد است. در تحقیق حاضر رابطة ابعاد عدالت سازمانی، حمایت مدیریت ارشد از تغییر، و مشارکت در تصمیم‌گیری با تعهد راهبردی مدیران میانی بررسی و سپس، اثر تعدیل‌کنندة بدبینی به تغییر بر روابط یادشده ارزیابی شده است. بدین منظور، داده‌های مورد نیاز از 334 نفر از مدیران میانی شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات سراسر کشور گردآوری شد و با روش مدل‌یابی معادلات ساختاری تجزیه‌وتحلیل شد. با توجه به نتایج، بدبینی به تغییر رابطة عدالت توزیعی و عدالت تعاملی با تعهد راهبردی را تعدیل می‌کند و آثار مثبت حمایت مدیریت ارشد را نیز به‌طور نسبی کاهش می‌دهد. نتایج تحقیق همچنین حاکی از آن است که بدبینی تأثیری بر رابطة عدالت رویه‌ای و مشارکت با تعهد راهبردی ندارد[1].
 


 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
پورکیانی، مسعود؛ پیرمرادی، نسرین (1387). «توانمندسازی و تحول سازمانی». ماهنامة تدبیر، سال نوزدهم، شمارة 195، صفحات 25-20.
خنیفر، حسین؛ امیری، علی‌نقی؛ جندقی، غلامرضا؛ احمدی آزرم، هادی؛ حسینی‌فرد، سیدمجتبی (1389). «درگیرشدن در کار و رابطة آن با عدالت سازمانی در چهارچوب نظریة مبادلة اجتماعی و فرهنگی». مجلة مدیریت فرهنگ سازمانی، سال هشتم، شمارة 21، صفحات 200-177.
رهنورد، فرج‌اله؛ رادمنش، ایران (1382). «تصمیم‌گیری مشارکتی و تعهد سازمانی». نشریة دانش مدیریت، سال شانزدهم، شمارة 62، صفحات 16-3.
زاهدی، شمس‌السادات؛ مرتضوی، لیلا (1389). «تأثیر عوامل زمینه‌ای تغییر بر تعهد به تغییر در فرایند خصوصی‌سازی در سازمان‌ها». مجلة دانش و توسعه، سال هفدهم، شمارة 34، صفحات 52-20.
 Abraham, R. (2000). “Organizational cynicism: Bases and consequences”. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 126(3), 269-292.
Adams, J. S. (1965). “Inequity in social exchange”. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology (Vol.2, pp.267-299), San Diego, CA: Academic Press.
Barton, L. C.; Ambrosini, V. (2013). “The moderating effect of organizational change cynicism on middle manager strategy commitment”. The International Journal of Human Resource Management, 24(4), 721-746.
Bernerth, J. B.; Armenakis, A. A.; Feild, H. S.; Walker, H. J. (2007). “Justice, cynicism, and commitment: A study of important organizational change variables”. The Journal of Applied Behavioral Science, 43(3), 303-326.
Bies, R.; Moag, J. (1986). “Interactional justice: Communication criteria of fairness”. In R. Lewicki, B. Sheppard, and M. Bazerman (Eds.), Research on negotiation in organizations (pp.43-55), Greenwich, CT: JAI.
Colquitt, J. A. (2001). “On the dimensionality of organizational justice: A construct validation of a measure” Journal of Applied Psychology, 86(3), 386-400.
Connell, J.; Waring, P. (2002). “The BOHICA Syndrome: a symptom of cynicism towards change initiatives?”. Strategic Change, 11(7), 347-356.
Conner, D. R. (1992). Managing at the speed of change: How resilient managers succeed and prosper where others fail. New York, Villard Books.
Conner, D. R.; Patterson, R. W. (1982). “Building commitment to organizational change”. Training and Development Journal, 36(4), 18-30.
Daly, J. P. (1995). “Explaining changes to employees: The influence of justifications and change outcomes on employees’ fairness judgments”. The Journal of Applied Behavioral Science, 31(4), 415-428.
Greenberg, J. (1990). “Organizational justice: Yesterday, today, tomorrow”. Journal of Management, 16(2), 399-432.
Herscovitch, L.; Meyer, J. P. (2002). “Commitment to organizational change: Extension of the three component model”. Journal of Applied Psychology, 87(3), 474-487.
Lines, R. (2004). “Influence of participation in strategic change: Resistance, organizational commitment and change goal achievement”. Journal of Change Management, 4(3), 193-215.
Miller, K. I.; Monge, P. R. (1986). “Participation, satisfaction, and productivity: A meta-analytic review”. Academy of Management Journal, 29(4), 727-753.
Noble, C. H.; Mokwa, M. P. (1999). “Implementing marketing strategies: Developing and testing a managerial theory”. Journal of Marketing, 63(4), 57–73.
Reichers, A. E.; Wanous, J. P.; Austin, J. T. (1997). “Understanding and managing cynicism about organizational change”. Academy of Management Executive, 11(1), 48-59.
Stanley, D. J.; Meyer, P.; Topolnytsky, L. (2005). “Employee cynicism and resistance to organizational change”. Journal of Business and Psychology, 19(4), 429-459.
Wanous, J. P.; Reichers, A. E.; Austin, J. T. (2000). “Cynicism about organizational change: Measurement, antecedents, and correlates”. Group & Organization