طراحی مدل توسعه هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری پردیس فارابی دانشگاه تهران، مدیر پژوهشی دانشکدة حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، ایران

چکیده

یکی از چالش‌های فراروی نظام‌های سیاسی اجرای توسعة ملی است. مدل‌های مختلفی برای ایجاد توسعة ملی پیشنهاد شده است. برخی کشورها بر مدل‌های غیربومی وارداتی تکیه می‌کنند، ولی برخی دیگر بر مدل‌های بومی خود متکی‌اند. هدف این پژوهش طراحی مدل توسعة هوشمند در بستر ملی ایران است. بدین منظور روش نظریه‌پردازی منتخب که مراحل بسط مفهومی و تجربی نظریه را دارد، به‌کار گرفته شده است. در این پژوهش مدل توسعة هوشمند نظریه‌پردازی، و بر اساس نظرهای خبرگان و کارگزاران تأیید پژوهشی شده است. مدل حاصل متشکل از سه بعد اصلی نرم، سخت و وت است. نتیجه طراحی مدلی است که در مقایسة با الگوی پیشرفت در سطح ابزاری آن (مدیریت ملی) قابل تقسیم‌بندی است و جهت‌گیری به توسعه را در ابعاد سخت، نرم و وت برای نیل به کیفیت زندگی تبیین می‌‌­کند.

کلیدواژه‌ها


 1.  

   

  منابع و مآخذ

  1. ازکیا، مصطفی؛ غفاری، غلامرضا (1387). جامعه‌‎شناسی توسعه. چاپ هفتم، تهران، نشر کیهان.
  2. خانی، فضیله (1385). جنسیت و توسعه. تهران، چاپ اول، پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
  3. باقریان، محمد (1382). چالش‌های اساسی توسعة ملی و روندهای جهانی. چاپ اول، تهران، ناشر سازمان مدیریت صنعتی.
  4. دانایی‌فرد، حسن؛ بابایی مجرد، حسین (1389). «روش شناسی نظریه‌پردازی در حوزة علوم انسانی تأملی بر رویکرد اندیشمندان اسلامی». معرفت فلسفی، پاییز،8(1 (پیاپی 29))، صفحات 164-133.
  5. دانایی‌­فرد، حسن (1387). چالش‌های مدیریت دولتی در ایران. تهران، انتشارات سمت.
  6. دانایی‌فرد، حسن (1386). دومین کنفرانس بینالمللی مدیریت استراتژیک. 22 و 23 آبان. تهران، HDanayee@modares.ac.ir
  7. دانایی‌فرد، حسن (1388). «روش‌شناسی نظریه‌پردازی در مطالعات سازمان و مدیریت: پژوهش تطبیقی». مدرس علوم انسانی – پژوهش‌های مدیریت در ایران، دورة 13، شمارة 4، صفحات: 191-165.
  8. سیف، اله‌مراد (1389)، «مفهوم‌سازی الگوی بومی توسعة جمهوری اسلامی ایران»، فصل‌نامة مطالعات بسیج، سال سیزدهم، شمارة 48.
  9. سن، آمارتیا (1382). توسعه به مثابة آزادی. چاپ اول، ترجمة وحید محمودی، تهران، انتشارات دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران.
  10. کلانتری، عبدالحسین؛ روشنگر، پیام (1386). رسانه، توسعه و سیاستگذاری رسانه‌ای. تهران،تهران، انتشارت دفتر پژوهش‌‌های رادیو.
  11. گروه مؤلفان بانک جهانی (1387). ثروت ملت‌ها کجاست. ترجمة حسنعلی تقی تهرانی، تهران، پژوهشکدة تحقیقات استراتژیک.
  12. گولت، دنیس (1381). «توسعه، آفریننده و مخرب ارزش‌ها». برنامه و توسعه، شمارة 10.
  13. لطیفی، میثم (1388). بازپردازی مفهوم نظم و انضباط در سازمان (با تأکید بر رویکرد اسلامی). رسالة دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد.
  14. مصلی‌نژاد، غلامعباس (1384). آسیب‌شناسی توسعة اقتصادی در ایران. تهران، قومس.
  15. مجموعه مقالات اسلام و توسعه (1382). مجموعه مقالات همایش اسلام و توسعه. قم، تدوین پژوهشکدة فرهنگ و معارف، دفتر نشر معارف، چاپ اول.
  16. منصوری، جواد (1374). فرهنگ، استقلال و توسعه. چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.
  17. Byrch, Christine; Kearins, K; Milne, M; Morgan, R. (2007).”Sustainable “what”? A cognitive approach to understanding sustainable development.” Qualitative Research in Accounting & Management, 4(1), pp.26 - 52.
  18. Esteva, Gustavo (1992). Development, in The Development dictionary: a guide to knowledgo as power. Wolfgang Sachs, London: Zed Books.
  19. Jacobs, C. (2007). Community Capitals: Cultural Capital, Community Leadership Development Extension Associate.
  20. . Kliksberg, Bernardo (2001) . Toward An Intelligent state. "IOS Press & International Institute of Administrative Sciences & the United Nations".
  21. Kock, N. (2011). “Using WarpPLS in e-collaboration studies: Descriptive statistics, settings, and key analysis results”. international journal of e-collaboration, 7(2), 1-18.
  22. Kock,N.(2012).WarpPLS 3.0 User Manual. Laredo, TX: Script Warp Systems.
  23. Oxford dictionary (2002)..
  24. Robbins,D. (2000). Pierre Bourdieu. Volume I, London, Sage Publications.
  25. UNDP (2010). Human Development Report. 20th Anniversary Edition; Published for the United Nations Development Programme (UNDP).
  26. Ventriss, C. (1990). Organizational Theory andStructure: An Analysis Of Three Perspectives. Burlington, University Of Vermont Burlington.
  27. Ulengin, B.; Ulengin, F.; Guvenc, U. (2001)."A multidimensional approach to urban quality of life: The case of Istanbul". European Journal of Operational Research, 130(2), 361-374.
  28. Wiener, Jonathan (2000). From Sustainable Development to Sustainable Governance. Law School and Nicholas School of The environment, Duke University.
  29. World Bank (2010). World Development Report. The International Bank for Reconstruction and Development / Washington DC.