بررسی عوامل محرک خلاقیت سازمانی بر اساس ادراک دانشگاهیان (مورد مطالعه: دانشگاه خلیج فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 کارشناس‌ رشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

سازمان­های امروزی به‌ویژه دانشگاه­ها و مؤسسات آموزشی، با محیط­های به‌سرعت در حال تغییر روبه‌رو هستند و باید به‌طور مستمر نوآور باشند تا بتوانند در صحنة رقابت باقی بمانند و این فقط با ایجاد نظرها و پاسخ­های قوی ناشی از فرایند خلاقیت سازمانی ممکن است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل محرک خلاقیت سازمانی در دانشگاه خلیج فارس انجام گرفته است. بدین منظور، موضوع پژوهشی در قالب بررسی متون نظری خلاقیت در سازمان بررسی شد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوة گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامة محقق­ساخته بوده است که بین دانشگاهیان دانشگاه خلیج فارس توزیع شد. برای تعیین پایایی ضریب آلفای کرونباخ محاسبه‌شده و داده­های جمع­آوری‌شده با تحلیل مسیر و تحلیل رگرسیون خطی تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد مدل مفهومی پژوهش دربردارندة چهار بعد اصلی خلاقیت سازمانی، عوامل فردی، گروهی و سازمانی است. همچنین، نتایج نشان داد عوامل فردی و عوامل سازمانی به‌طور مستقیم، و عوامل گروهی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر خلاقیت سازمانی تأثیر می­گذارند.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. ابارشی، احمد؛ حسینی، سید یعقوب (1391). مدل‌سازی معادلات ساختاری. تهران، انتشارات جامعه‌شناسان.
 2. 2.                   حسن‌بیگی، محسن (1389). ارائة مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی در شرکت فرودگاه­های کشور. پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران.
 3. 3.                   حسینی، معصومه؛ صادقی، طاهره (1389). «عوامل مؤثر بر خلاقیت و نوآوری اعضای هیئت علمی و ارایۀ راهکار به منظور ارتقا». راهبردهای آموزش، دورة سوم، شمارة اول، صفحات 6-1.
 4. داودآبادی فراهانی، روح‌اله؛ شهیدی، محمدنقی؛ رضائیان، علی (1373). «بررسی و تبیین عوامل مؤثر در تشویق، بروز و نهادی ساختن خلاقیت و نوآوری در واحدهای تولیدی کشور».پایان­نامه کارشناسی ارشد.
 5. رمضانی، علی؛ یبلوئی، حجت اله (1384). «10 عامل مهم شکست نوآوری». مجلة تدبیر، شمارة 160، صفحات 45-48.
 6. صادقی مال‌امیری، منصور؛ نیکنام، علی اصغر (1389). «بررسی تأثیر تئوری­های سازمان بر خلاقیت». نشریة توسعة انسانی پلیس، دورة هفتم، شمارة 28، صفحات 76-47.
 7. صادقی مال‌امیری، منصور؛ لطف‌الله‌زاده، سعید (1389). «بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر خلاقیت». نشریة توسعة انسانی پلیس، دورة هفتم، شمارة 27، صفحات 105-121.
 8. صادقی، منصور (1384). «طراحی و تبیین الگویی برای تحلیل متغیرهای گروهی مؤثر بر خلاقیت». فصل‌نامة مدرس علوم انسانی، دورة دهم، شمارة چهارم، صفحات 111-134.
 9. صالحی، امیرمسعود؛ فیض‌بخش، سیدعلیرضا؛ سیدحسینی، سیدمحمد (1382). شناسایی عوامل و شاخص­های اولویت­دار جهت دستیابی به سازمان­های کارآفرین در کشور. پایان­نامة کارشناسی ارشد، رشتة مدیریت اجرایی، دانشگاه علم و صنعت.
 10. فخریان، سارا؛ تنعمی، محمدمهدی؛ دیواندری، علی (1381). بررسی رابطة خلاقیت و نوآوری کارشناسان ستادی با عوامل سازمانی. پایان­نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

11.فیضی، مهدی (1388). «بررسی تأثیر سبک­های مدیریت (سنتی، متعادل و مشارکتی) بر خلاقیت دبیران: مطالعة موردی دبیرستان­های شهر سنندج». نشریة آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی)، دورة دوم، شمارة هشتم، صفحات 30-7.

 1. محمدی، ناهید (1384). «خلاقیت در مدیریت». مجلة تدبیر، شمارة161، صفحات 18-14.
  1. Alves, J.; Marques, M.; Visser, M. (2007). Stimulation of Creativity And Innovation In A Small Multidisciplinary NPD Team.
  2. Amabile, T. (1998). “How to kill creativity”. Henry, 18-24.
  3. Bledow, R.; Frese, M.; Mueller, F. (2011). “Ambidextrous leadership for innovation: the influence of culture”. Advances In Global Leadership, 6, 41-69.
  4. Bontje, M.; Musterd, S. (2009). “Creative industries, creative class and competitiveness: expert opinions critically appraised”. Geoforum, 40(5), 843-852.

18. Brennan, A.; Dooley, L. (2005). “Network creativity: a structured management framework for stimulating innovation”. Technovation, 25, 1388-1399.

19. C. Naranjo-Valencia, J.; Jime´nez-Jime´nez, D.; Sanz-Valle, R. (2011). “Innovation or imitation? the role of organizational culture”. Management decision, 49(1), 55-72.

20. Cohen-Meitar, R.; Carmeli, A.; A. Waldman, D. (2009). “Linking meaningfulness in the workplace to employee creativity: the intervening role of organizational identification and positive psychological experience”. Creativity Research Journal, 21(4), 361-375.

21. Diliello, T.; Houghton, J.; Dawley, D. (2011). “Narrowing the creativity gap: the moderating effects of perceived support for creativity”. The Journal of Psychology, 145(3), 151-172.

22. Gumusluoglu, L.; Ilsev, A. (2007). “Transformational leadership, creativity and organizational innovation”. Journal of Business Research, 62(4), 461-473.

23. Heinze, T.; Shapira, P.; Rogers, J.; Senker, J. (2009). “Organizational and institutional influences on creativity in scientific research”. Research Policy, 38(4), 610-623.

24. Lee, K.; Rho, S.; Kim, S.; Ju Jun, G. (2007). “Creativity-innovation cycle for organisational exploration and exploitation: lessons from neowiz - a korean internet company”. Long Range Planning, 40(4), 505-523.

25. León de la Barra, C.; Crawford, B. (2007). “Fostering creativity thinking”. In Agile Software Development. 415–426.

26. Maimone, F.; Sinclair, M. (2010). “Affective climate, organizational creativity, and knowledge creation: case study of an automotive company. In Emotions And Organizational Dynamism, 6, 309-332.

27. Martins, E.; Terblanche, F. (2003). “Building organisational culture that stimulates creativity and innovation”. European Journal of Innovation Management, 6(1), 64-74.

28. Rasulzada, F.; Dackert, I. (2009). “Organizational creativity and innovation in relation to psychological well-being and organizational factors”. Creativity Research Journal, 21(2-3), 191–198.

29. Schepers, P.; T. van den Berg, P. (2007). “Social factors of work-environment creativity”. Journal of Business and Psychology.

30. Seidel, S. (2009). “Toward a theory of managing creativity-intensive processes: a creative industries study”. Organizational Article.

31. Shalley, C.; Gilson, L. (2004). What Leaders Need To Know:A Review Of Social And Contextual Factors That Can Foster Or Hinder Creativity? Georgia Institute Of Technology.

32. Stojanova, B. (2010). “Development of creativity as a basic task of the modern educational system”. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 3395-3400.

33. VanTassel-Baska, J.; MacFarlane, B. (2009). “Enhancing creativity in curriculum”. International Handbook On Giftedness.

34. Wong, S. (2003). “Motivators to creativity in hotel industry”. Tourism Manage, 24(5) 551-559.