دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، تیر 1395، صفحه 323-624 
1. شناسایی روش‌های یادگیری غیررسمی برای پرورش مدیران منابع انسانی در سازمان‌های بزرگ کشور

صفحه 323-343

10.22059/jomc.2016.57619

سمیه زراعت کار؛ قنبر محمدی الیاسی؛ حسن زارعی متین؛ سید مهدی الوانی؛ محمدعلی بابایی


3. بررسی همراستایی استراتژیک کسب وکار و فناوری اطلاعات از دیدگاه مدیران

صفحه 369-388

10.22059/jomc.2016.57621

حانیه بذرافشان؛ احمدعلی یزدان پناه؛ حسین خنیفر؛ غلامرضا جندقی


4. طراحی مدل مفهومی برای سنجش فرهنگ دانش سازمانی

صفحه 389-407

10.22059/jomc.2016.57622

میترا دیلمقانی؛ فاطمه فهیم نیا؛ محمد ابویی اردکان


9. تبیین نقش سبک رهبری تحول آفرین در فرهنگ سازمانی

صفحه 499-519

10.22059/jomc.2016.57626

حسین صمدی میارکلایی؛ حمزه صمدی میارکلائی؛ حسنعلی آقاجانی


11. بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزی

صفحه 541-565

10.22059/jomc.2016.57628

علی نقی امیری؛ سید محمدباقر جعفری؛ معصومه حسینی ابوعلی


13. بررسی رابطة سبک رهبری تحول گرا با تعالی سازمان در جهاد دانشگاهی

صفحه 589-610

10.22059/jomc.2016.57639

فاطمه اسلامی الوارسی؛ کاوه تیمورنژاد؛ امیررضا نعیمی ثابت مقدم