تأثیر عوامل فرهنگی و فنی بر حکمرانی الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

افزایش آگاهی شهروندان، نارضایتی‌ها نسبت به عدم پاسخگویی، فقدان شفافیت و ساختار متمرکز دولت‌ها افزایش یافت. تا آنجا که به ظهور رویکردی نوین با عنوان حکمرانی الکترونیکی منجر شد. حکمرانی الکترونیکی، برخلاف دولت الکترونیکی با تکیه بر تعامل و همکاری دوسویه در پی افزایش مشارکت، پاسخگویی، شفافیت و به‌طور کلی عرضة خدمات بهینه است. از این رو، در پژوهش کاربردی حاضر، محقق با هدف شفاف­سازی مفهوم بدیع حکمرانی الکترونیکی و تعیین تأثیر عوامل فرهنگی و فنی در شهرداری تهران بر آن، ابتدا داده­های مورد نیاز را از طریق منابع کتابخانه­ای و در گام بعد به­وسیلة ابزار پرسشنامه و به روش نمونه­گیری طبقه­ای تصادفی از میان 110 نفر از کارکنان مرتبط با پرتال سازمانی در شهرداری تهران گردآوری کرد. به منظور سنجش روایی ابزار گردآوری، تحلیل عاملی تأییدی و به منظور آزمون فرضیه‌ها روش مدل­یابی معادلات ساختاری اجرا شد. نتایج نشان داد دو عامل فرهنگی و فنی بر اجرای حکمرانی الکترونیکی در شهرداری تهران مؤثرند.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. ایران‌زاده، سلیمان؛ محمودی، محسن (1389). شناخت و ارزیابی فرهنگ سازمانی در چارچوب مدل دنیسون. تبریز، انتشارات فروزش.
 2. رمضانیان، محمدرحیم؛ بساق­زاده، نرجس (1390). «تأثیر توانایی جذب و فرهنگ سازمانی بر موفقیت اجرای IS در شرکت های تولیدی قطعات خودروی استان گیلان». مدیریت فناوری اطلاعات دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، دورة سوم، شمارة نهم، صفحات 68-41.
 3. شمس، عبدالحمید (1385). نظری بر پیامدهای دولت الکترونیکی با نگرش مدیریتی- حقوقی،. تهران، مؤسسة عالی آموزش‌وپرورش مدیریت و برنامه­ریزی.
 4. فیض‌­الاسلام، سیدعلی‌نقی (1365). ترجمه و شرح نهج البلاغه. تهران، سپهر.
 5. قربانی­زاده، وجه­الله؛ دلجو، غلامحسین؛ امیری، آرین (1387). «عوامل مؤثر بر پذیرش سامانة مدیریت شهری تهران (137) توسط شهروندان». فصل‌نامة مدیریت شهری، دورة ششم، شمارة 22، صفحات 22-7.
 6. قوچانی، فرخ؛ بذری‌زاده، مریم (1390). «بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار سیستم­های اطلاعات». چشم­انداز مدیریت دولتی، دورة دوم، شمارة هفتم، صفحات 95-81.
 7. کاظمیان، غلامرضا؛ قربانی‌زاده، وجه‎الله؛ رستگار، سیدحامد (1388). «عوامل مؤثر بر حق دسترسی شهروندان به اطلاعات در حکومت‌های محلی: مطالعه‌ای در شهر مشهد». مطالعات مدیریت، شمارة 60، صفحات 88-73.
 8. لک، بهزاد؛ جوادیان، رضا (1390). «تأثیر زیرساخت­های فناوری اطلاعات در توانمندسازی کارکنان پلیس». فصل‌نامة توسعة مدیریت منابع انسانی، دورة ششم، شمارة 19، صفحات 60-31.
 9. محمدی، نفیسه؛ پورابراهیمی، علیرضا؛ طلوعی اشلقی، عباس (1389). «ارائة چارچوبی از عوامل مؤثر بر موفقیت ارائة خدمات دولت سیار در ایران». مدیریت فرهنگی، دورة چهارم، شمارة نهم، صفحات 116-95.
 10. مشایخی، علینقی؛ فرهنگی، علی‌اکبر؛ مؤمنی، منصور؛ علیدوستی، سیروس (1384). «بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان­های دولتی ایران: کاربرد روش دلفی»،. فصل‌نامة مدرس علوم انسانی، شمارة 42، صفحات 191-232.
 11. یعقوبی، نورمحمد (1389). مدیریت دولتی (سیر اندیشه‌های نوین). تهران، سمت.
  1. Accenture (Institute for Health and Public Service Value) (2009). “From e-government to e-governance using new technologies to strengthen relationships with citizens“. Institute for Health and Public Service Value. 1-98. Available Online at Https://Www.Accenture.Com/Us-En.
  2. Al-Hujran, O.; Al-Dalahmeh, M.; Aloudat, A. (2011). “The role of national culture on citizen adoption of e-government services: an empirical study“. Electronic Journal of E-government, 9(i.2), 93-106.
  3. Barrett, M.; Slavova, M. (2011). “Making ICT infrastructure appliances and services more accessible and affordable in rural areas, overview of ICT in agriculture: opportunities, access and cross-cutting themes, economic and sector work. World Bank publication. 15-48.
  4. Calista, D.; Melitski, J. (2007). “E-government and e-governance: converging constructs of public sector information and communications technologies”. Paq Spring, 87-120.
  5. Dasgupta, Sh. (2010). Integrating the poor through e-governance: a case study of the national e-governance plan in Indi., A Thesis Submitted To The Graduate Faculty Of Rensselaer Polytechnic Institute.
  6. Ehtesham, M.; Muhammad, T.; Muhammad, Sh. (2011). “Relationship between organizational culture and performance management practices: a case of university in Pakistan“ Journal of Competitiveness, 4, 78-87.
  7. Godse, V.; Garg, A. (2007). “From e-government to e-governance, foundations of e-government, computer society of India”. Available in: Www.Csi-Sigegov.Org/1/2_313.Pdf.
  8. Hamner, M.; Qazi, R. (2009). “Expanding the technology acceptance model to examine personal computing technology utilization in government agencies in developing countries”. Government Information, 26, 128–136
  9. Indeje, W. G.; Zheng, Q. (2010). “Organizational culture and information systems implementation: a structuration theory perspectiv”. Sprouts: Working Papers on Information Systems, 10(27), 1-15.
  10. Jackson, S. (2011). “Organizational culture and information systems adoption: a three-perspective approach”. Information and Organization, 21, 57–83.
  11. Kolsaker, A.; Kelley, L. (2008). “Citizens’ attitudes towards e-government and e-governance: a UK study”. International Journal of Public Sector Management, 21(7) ,.723-738.
  12. 23.    Mphidi, H. (2008). Digital divide and e-governance in south Africa, Tshwane University Of Technology
  13. Ranganath, N. S.; Raju, T. K.; Rao, P. T. (2011). “E-governance and ICTs: challenging initiatives in India”. The Journal of Sri Krishna Research & Educational Consortium, Asia Pacific Journal of Research in Business Management, 2(6), 231-239.
  14. Ray, S. (2012). “Reinforcing accountability in public services: an ICT enabled framework”. Transforming Government: People, Process and Policy. 6. 135-148.
  15. Saxena, K. B. C. (2005). “Toward excellence in e-governance”. International journal of public sector management, 18(6), 498-513.
  16. Shroff, B. P. (2012). “Design of e-governance projects for accountability: the Indian context”. Cprsouth7 Conference, Port Louis, Mauritius, Sep.2012. Available At: Http:// Ssrn.Com
  17. UN (2014). United Nations e-government survey, e-government for the future we want. United Nations Department of Economic And Social Affairs. 1-284
  18. Zambrano, R.; Seward, R. K. (2013). “From connectivity to service delivery: case studies in e-governance”. United Nations Development Programme, Available at: Http://Www.Undpegov.Org/