بررسی همراستایی استراتژیک کسب وکار و فناوری اطلاعات از دیدگاه مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

2 گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات، مؤسسة پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران

3 استاد، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و ارزیابی همراستایی استراتژیک کسب‌وکار و فناوری اطلاعات از دیدگاه مدیران سازمان انجام گرفته است. تحقیق حاضر با مدل سطح بلوغ همراستایی استراتژیک لوفتمن و عوامل ارتقای همراستایی گارتلن و شنکز همراستایی را ارزیابی کرده است. جامعة آماری تحقیق حاضر مدیران مؤسسة پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی (53 نفر) می­باشند که به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفته­اند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه بوده است. میانگین همراستایی استراتژیک نشان می­دهد، مؤسسه در سطح دوم بلوغ همراستایی (مرحلة تعهد) قرار دارد. از میان ابعاد همراستایی استراتژیک، ابعاد ارتباطات، شایستگی و ارزش سازمانی، مدیریت و سطح اعمال اختیار، حیطة عمل و زیرساخت فناوری و مهارت­ها در سطح دوم و بعد مشارکت در سطح سوم قرار گرفت. مدیران کسب‌وکار و مدیران فناوری اطلاعات، هر دو بلوغ همراستایی را در سطح دوم ارزیابی کردند.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


رهنورد، فرج‌الله؛ نیکزاد، سعید (1388). «ایجاد همترازی بین عناصر سازمانی در پرتو نقاط مرجع استراتژیک و رابطة آن با عملکرد سازمانی». نشریة مدیریت دولتی، دورة اول، شمارة دوم، صفحات 34-19.
علی‌پور پیجانی، افشین؛ اکبری، محسن (1385). «سنجش همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژی کسب‌وکار سازمان». فصل‌نامة پژوهش‌نامة بازرگانی، شمارة 41، صفحات 180-151.
مانیان، امیر، موسی‌خانی، محمد؛ جام پر از می، مونا (1388). «بررسی رابطة بین همراستایی فناوری اطلاعات و کسب‌وکار با عملکرد سازمانی در شرکت های فعال درزمینه فناوری اطلاعات: با استفاده از مدل معادلات ساختاری»، مدیریت فناوری اطلاعات، دورة اول، شمارة سوم، صفحات 106-89.
مانیان، امیر؛ عرب‌سرخی، ابوذر (1389). «تعیین عوامل حیاتی موفقیت برای همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب‌وکار سازمان». مدرس علوم انسانی- پژوهش‌های مدیریت در ایران، دورة 14، شمارة سوم، صفحات 229-195.
Arafat, M. (2007). Strategic alignment between IT and business strategy. Master thesis of international business, The University of Nottingham.
Basir, H.; Yusop, A. (2006a). “Measurement of strategic alignment practice in Malaysian public institutions of higher learning”. Available at http://www.hishammb.net/Koleksi/Persidangan/BizIT2006.pdf
Basir, H.; Yusop, A. (2006b). “Strategic alignment model in public institutions of higher learning: comparison of three structural models”. National Academics Conference 2006, Kota Bharu, 1-11.
Benbya, H.; McKelvey, B. (2006). “Using coevolutionary and complexity theories to improve IS alignment: a multy-level approach“. Journal of Information Technology, 21, 284-298.
Brown, C. V.; Magill, S. L. (1994). “Alignment of the IS functions with the enterprise: towards a model of antecedents”. MIS Quarterly, 4(18), 371-403.
Chang, H.; Hsiao, H.; Lee, Y.; Chang, J. (2009). “Assessing IT-business alignment in service-oriented enterprises“. Pacific Asia Conference on Information Systems 2009, 1-11.
Chen, L. (2010). “Business–IT alignment maturity of companies in China”. Journal of Information & Management, 47, 9-16.
Chong, A. Y.; Chan, T. S. C.; Ool, K. B.; Darmawan, N. (2011). “Does employee alignment affect business-IT alignment? An empirical analysis“. Journal of Computer Information Systems, Spring, 10-20.
De Biazzi, M.; Rottmann, L.; Fernando J. B.; Pessoa, M. S. (2006). analysis of IT strategic alignment: a case study in a educational organization, ICIEOM, no.XII
Evers, K. W. (2010). Business-IT alignment: a current-state evaluation of strategic alignment within the hospital organization. Dissertation for the degree doctor of philosophy, Capelle University.
Gartlan, J.; Shanks, G. (2007). “The alinment of business and information technology strategy in Australia“. Australasian Journal of Information Systems, 2(14), 113-139.
Henderson, J. C.; Venkatraman, N. (1999). “Strategic alignment: leveraging information technology for transforming organizations“. IBM Systems Journal, 2&3(38), 472-484.
Issa-Salwe, A.; Ahmed, M.; Aloufi, K. (2010). “Strategic information systems alignment: alignment of IS/IT with business strategy“. Journal of Information Processing Systems, 1(16), 121-128.
Luftman, J.; Brier T. (1999). “Achieving and sustaining business-it alignment”. California Management Review, 1(42), 109-122.
Luftman, J. (2000). “Assessing Business-IT Alignment Maturity”. Communication of the Association for Information System, 4(14), 1-51.
Nadler, D.; Tushman, M. (1980), "A Diagnostinc Model for Organizational Behavior
Palmer, J. W.; Markus M. L. (2000). “The performance impacts of quick response and strategic alignment in specialty retailing“. Information Systems Research, 3(11), 241-259.
Reich, B. H.; Benbasat, I. (2000). “Factors that influence the social dimension of alignment between business and it objectives“. MIS Quarterly, 1(20), 81-113.
Sabherwal, R.; Hirschheim, R.; Goles, T. (1999). “The dynamics of alignment: a punctuated equilibrium model”. Available at http://www.darsis.dk/fileadmin/user_upload/Darsis_course_Oct_2010/R3Paper3.pdf
Shamekh, Fadeel R. (2008). Business-IT strategic alignment concept in theory and practice. Master thesis in software engineering & management, IT university of Gutenberg.
Silvius, A.; Gilbert J. (2007a) .”Business & IT alignment in theory and practice“. The 40th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS'07), Computer society.
Silvius, A.; Gilbert, J.  (2007b). “Exploring differences in the perception of Business IT alignment”. Communications of the IIMA, 2(7), 21-32.
Sledgianowski, D.; Luftman, J.; Reilly, R. R. (2006). “Development andvalidation of an instrument to measure maturity of IT businessstrategic alignment mechanisms”. Information Resources ManagementJournal, 19(3), 18–33.
Tallon, P.; Kraemer, K. L. (1999). “A process- oriyented assessment of the alignment of information systems and business strategy: implication for IT business value”. Center for Research on Information Technology and Organization, 1-10.
Thompson, J. D. (1967). Organization in Action. Chicago, IL:McGraw Hill.
Titthasiri, W. (2000). “Information technology strategic planning process for institutions of higher education in Thailand”. NECTEC Technical Journal, 11(3).