بررسی همراستایی استراتژیک کسب وکار و فناوری اطلاعات از دیدگاه مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

2 گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات، مؤسسة پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران

3 استاد، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و ارزیابی همراستایی استراتژیک کسب‌وکار و فناوری اطلاعات از دیدگاه مدیران سازمان انجام گرفته است. تحقیق حاضر با مدل سطح بلوغ همراستایی استراتژیک لوفتمن و عوامل ارتقای همراستایی گارتلن و شنکز همراستایی را ارزیابی کرده است. جامعة آماری تحقیق حاضر مدیران مؤسسة پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی (53 نفر) می­باشند که به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفته­اند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه بوده است. میانگین همراستایی استراتژیک نشان می­دهد، مؤسسه در سطح دوم بلوغ همراستایی (مرحلة تعهد) قرار دارد. از میان ابعاد همراستایی استراتژیک، ابعاد ارتباطات، شایستگی و ارزش سازمانی، مدیریت و سطح اعمال اختیار، حیطة عمل و زیرساخت فناوری و مهارت­ها در سطح دوم و بعد مشارکت در سطح سوم قرار گرفت. مدیران کسب‌وکار و مدیران فناوری اطلاعات، هر دو بلوغ همراستایی را در سطح دوم ارزیابی کردند.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. رهنورد، فرج‌الله؛ نیکزاد، سعید (1388). «ایجاد همترازی بین عناصر سازمانی در پرتو نقاط مرجع استراتژیک و رابطة آن با عملکرد سازمانی». نشریة مدیریت دولتی، دورة اول، شمارة دوم، صفحات 34-19.
 2. علی‌پور پیجانی، افشین؛ اکبری، محسن (1385). «سنجش همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژی کسب‌وکار سازمان». فصل‌نامة پژوهش‌نامة بازرگانی، شمارة 41، صفحات 180-151.
 3. مانیان، امیر، موسی‌خانی، محمد؛ جام پر از می، مونا (1388). «بررسی رابطة بین همراستایی فناوری اطلاعات و کسب‌وکار با عملکرد سازمانی در شرکت های فعال درزمینه فناوری اطلاعات: با استفاده از مدل معادلات ساختاری»، مدیریت فناوری اطلاعات، دورة اول، شمارة سوم، صفحات 106-89.
 4. مانیان، امیر؛ عرب‌سرخی، ابوذر (1389). «تعیین عوامل حیاتی موفقیت برای همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب‌وکار سازمان». مدرس علوم انسانی- پژوهش‌های مدیریت در ایران، دورة 14، شمارة سوم، صفحات 229-195.
  1. Arafat, M. (2007). Strategic alignment between IT and business strategy. Master thesis of international business, The University of Nottingham.
  2. Basir, H.; Yusop, A. (2006a). “Measurement of strategic alignment practice in Malaysian public institutions of higher learning”. Available at http://www.hishammb.net/Koleksi/Persidangan/BizIT2006.pdf
  3. Basir, H.; Yusop, A. (2006b). “Strategic alignment model in public institutions of higher learning: comparison of three structural models”. National Academics Conference 2006, Kota Bharu, 1-11.
  4. Benbya, H.; McKelvey, B. (2006). “Using coevolutionary and complexity theories to improve IS alignment: a multy-level approach“. Journal of Information Technology, 21, 284-298.
  5. Brown, C. V.; Magill, S. L. (1994). “Alignment of the IS functions with the enterprise: towards a model of antecedents”. MIS Quarterly, 4(18), 371-403.
  6. Chang, H.; Hsiao, H.; Lee, Y.; Chang, J. (2009). “Assessing IT-business alignment in service-oriented enterprises“. Pacific Asia Conference on Information Systems 2009, 1-11.
  7. Chen, L. (2010). “Business–IT alignment maturity of companies in China”. Journal of Information & Management, 47, 9-16.
  8. Chong, A. Y.; Chan, T. S. C.; Ool, K. B.; Darmawan, N. (2011). “Does employee alignment affect business-IT alignment? An empirical analysis“. Journal of Computer Information Systems, Spring, 10-20.
  9. De Biazzi, M.; Rottmann, L.; Fernando J. B.; Pessoa, M. S. (2006). analysis of IT strategic alignment: a case study in a educational organization, ICIEOM, no.XII
  10. Evers, K. W. (2010). Business-IT alignment: a current-state evaluation of strategic alignment within the hospital organization. Dissertation for the degree doctor of philosophy, Capelle University.
  11. Gartlan, J.; Shanks, G. (2007). “The alinment of business and information technology strategy in Australia“. Australasian Journal of Information Systems, 2(14), 113-139.
  12. Henderson, J. C.; Venkatraman, N. (1999). “Strategic alignment: leveraging information technology for transforming organizations“. IBM Systems Journal, 2&3(38), 472-484.
  13. Issa-Salwe, A.; Ahmed, M.; Aloufi, K. (2010). “Strategic information systems alignment: alignment of IS/IT with business strategy“. Journal of Information Processing Systems, 1(16), 121-128.
  14. Luftman, J.; Brier T. (1999). “Achieving and sustaining business-it alignment”. California Management Review, 1(42), 109-122.
  15. Luftman, J. (2000). “Assessing Business-IT Alignment Maturity”. Communication of the Association for Information System, 4(14), 1-51.
  16. Nadler, D.; Tushman, M. (1980), "A Diagnostinc Model for Organizational Behavior
  17. Palmer, J. W.; Markus M. L. (2000). “The performance impacts of quick response and strategic alignment in specialty retailing“. Information Systems Research, 3(11), 241-259.
  18. Reich, B. H.; Benbasat, I. (2000). “Factors that influence the social dimension of alignment between business and it objectives“. MIS Quarterly, 1(20), 81-113.
  19. Sabherwal, R.; Hirschheim, R.; Goles, T. (1999). “The dynamics of alignment: a punctuated equilibrium model”. Available at http://www.darsis.dk/fileadmin/user_upload/Darsis_course_Oct_2010/R3Paper3.pdf
  20. Shamekh, Fadeel R. (2008). Business-IT strategic alignment concept in theory and practice. Master thesis in software engineering & management, IT university of Gutenberg.
  21. Silvius, A.; Gilbert J. (2007a) .”Business & IT alignment in theory and practice“. The 40th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS'07), Computer society.
  22. Silvius, A.; Gilbert, J.  (2007b). “Exploring differences in the perception of Business IT alignment”. Communications of the IIMA, 2(7), 21-32.
  23. Sledgianowski, D.; Luftman, J.; Reilly, R. R. (2006). “Development andvalidation of an instrument to measure maturity of IT businessstrategic alignment mechanisms”. Information Resources ManagementJournal, 19(3), 18–33.
  24. Tallon, P.; Kraemer, K. L. (1999). “A process- oriyented assessment of the alignment of information systems and business strategy: implication for IT business value”. Center for Research on Information Technology and Organization, 1-10.
  25. Thompson, J. D. (1967). Organization in Action. Chicago, IL:McGraw Hill.

Titthasiri, W. (2000). “Information technology strategic planning process for institutions of higher education in Thailand”. NECTEC Technical Journal, 11(3).