بررسی رابطة بین ارزیابی سیاسی، شاخص‌های ذهنی و اثر ملایمت در ارزیابی عملکرد ارزیابان در بانک رفاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ ارشد، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 استاد، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

مدیریت عملکرد را فرایند مستمر شناسایی، اندازه‌گیری و توسعة عملکرد فردی و تیمی، و همسوکردن آن با اهداف استراتژیک سازمان تعریف کرده‌اند. از این رو، ارزیابی عملکرد کارکنان نقشی تعیین‌کننده در شناسایی نقاط ضعف و قوت کارکنان ایفا می‌کند. از سویی، این وظیفه توسط افراد انجام می‌گیرد که در خطر خطاهای ادراکی قرار دارند. از جملة این خطاها می‌توان به اثر ملایمت اشاره کرد. در این خطا ارزیاب، همة کارکنان را صرف‌نظر از عملکرد واقعی‌شان در سطح بالا رتبه‌بندی می‌کند. واضح است با بروز چنین خطایی در سیستم ارزیابی عملکرد، فرایند مدیریت عملکرد در سازمان به‌درستی عمل نمی‌کند و جنبة نمایشی می‌یابد. در این مقاله سعی شده است رابطة بین ارزیابی سیاسی، شاخص‌های ذهنی و اثر ملایمت در ارزیابی عملکرد ارزیابان در بانک رفاه بررسی شود. این تحقیق از نوع کاربردی، و به روش توصیفی- همبستگی اجرا شده است. نمونه‌ای متشکل از 136 نفر از میان 278 ارزیاب (رؤسا و معاونان شعبة) حاضر در شعب بانک رفاه در شهر تهران با روش تصادفی ساده انتخاب شدند و در پژوهش حاضر شرکت کردند. ابزار تحقیق پرسشنامه است. نتایج تحقیق نشان داد ارزیابی سیاسی با میزان همبستگی جزئی 613/0 و شاخص‌های ذهنی در ارزیابی عملکرد با میزان همبستگی جزئی 668/0 با وجود اثر ملایمت در ارزیابی عملکرد در بانک رفاه رابطة مستقیم دارند.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Additional evidence of attitudinal influennces in performance appraisal [نشریه] / مؤلف Tziner Aharon و Murphy Kevin R. // Journal of business and psychology. - 1999. - جلد 13. - ص. 407-419. - 3.
Applied psychology in human resource management [کتاب] / مؤلف Cascio Wayne F. و Aguinis Herman / تدوین edition 6Th. - New Jersey : Pearson Education, 2005.
Behind the mask: The politics of employee appraisal [نشریه] / مؤلف Longenecker Clinton O., Sims Henry P. و Gioia Dennis A. // The academy of management executive. - 1987. - جلد 1. - ص. 183-193. - 3.
Consious rating distortion in performance appraisal: A review, commentary, and proposed framework for research [نشریه] / مؤلف Spence Jeffrey R. و Keeping Lisa // Human resource management review. - 2011. - جلد 21. - ص. 85-95.
Discretion and bias in performance evaluation [نشریه] / مؤلف Prendergast Canice و Topel Robert // European economic review. - 1993. - جلد 37. - ص. 355-365.
Discretion and bias in performance evaluation: The impact of diversity and subjectivity [گزارش] / مؤلف Moers Frank. - Netherlands : [مؤلف نامعلوم], 2001.
Effect of purpose of appraisal on leniency errors: An exploration of self-efficacy as a mediating variable [نشریه] / مؤلف Prowker Adam N.. - 1999.
Fundementals of human resource management [کتاب] / مؤلف DeCenzo David A. و Robbins Stephen P.. - [مکان نشر نامشخص] : John Wiley & Sons, 2005. - 8th edition.
Human Resource Management [کتاب] / مؤلف Jackson Robert L. و Mathis John H. / تدوین edition 13th. - [مکان نشر نامشخص] : South-Western, 2010.
Justice perceptions of performance appraisal practices [نشریه] / مؤلف Thurston Jr Paul W. و McNall Laurel // Journal of managerial psychology. - 2010. - جلد 25. - ص. 201-228. - 3.
Rater motivation in the performance appraisal context: a theoretical framework [نشریه] / مؤلف Harris Michael M. // Journal of management. - 1994. - جلد 20. - ص. 737-756. - 4.
Soueces of political distortions in performance appraisals [نشریه] / مؤلف Curtis Ami B., Harvey Richard D. و Ravden Daran // Group & Organization Management. - 2005. - جلد 30. - ص. 42-60. - 1.
Stability of rater leniency: Three Studies [نشریه] / مؤلف Kane Jeffrey S. [و غیره] // Academy of management journal. - 1995. - جلد 38. - ص. 1036-1051. - 4.
Subjective performance appraisal and inequality aversion [نشریه] / مؤلف Grund Christian و Przemeck Judith // Applied economics. - 2010. - ص. 1-17.
The determinants and performance effects of supervisor bias [نشریه] / مؤلف Bol Jasmijn C. // The accounting review. - 2011. - 5 : جلد 86. - ص. 1549-1575.
The roles of rater goals and ratee performance levels in the distortion of performance ratings [نشریه] / مؤلف Wang Xiaoye May, Ellick Wong Kin Fai و Y.Kwong Jessica Y. // Journal of applied psychology. - 2010. - جلد 95. - ص. 546-561. - 3.
Uncertainty and incentives [نشریه] / مؤلف Prendergast Canice // Journal of labor economics. - 2002. - جلد 20. - ص. 115-137.