دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، دی 1395، صفحه 937-1199