شناسایی روش ها و منابع یادگیری کارشناسان و مدیران منابع انسانی در صنعت خودرو: نگاهی روایتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس‌ ارشد،مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

کارشناسان و مدیران منابع انسانی به‌عنوان متولیان منابع انسانی نقش بااهمیتی در عملکرد کسب‌وکار دارند. یادگیری از یک‌سو راهی برای توسعة شایستگی‌های آن‌ها است و از سوی دیگر، ابزار تطبیق و سازگاری با تغییرات سریع در محیط کسب‌وکار محسوب می‌شود. با توجه به اهمیت یادگیری در بهبود عملکرد واحد منابع انسانی و ارتقای شایستگی‌های متولیان آن، پرسش مهم این است که کارشناسان و مدیران منابع انسانی چه منابع و روش‌هایی برای یادگیری و توسعة شایستگی‌های خود به‌کار می‌گیرند؟ در این پژوهش که به روش روایتی و با مصاحبه‌های واقعه‌محور انجام‌ گرفته است، تجربه‌ها و روایت‌های 7 کارشناس و 9 مدیر منابع انسانی در صنعت خودرو به‌منظور شناسایی روش‌ها و منابع یادگیری آن‌ها در جریان انجام‌دادن فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی به‌طور دقیق شناسایی و مستند شد. سپس، فرایند کدگذاری کیفی انجام گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد کارشناسان و مدیران منابع انسانی از چهار منبع «یادگیری از انجام‌دادن وظایف کاری»، «یادگیری از آموزش- انتشارات»، «یادگیری از تعاملات انسانی- اجتماعی» و «یادگیری از سیاست‌ها-چالش‌های سازمان» بهره می‌برند. دو روش شامل یادگیری از «انجام‌دادن کارهای تخصصی» و یادگیری از «دریافت بازخوردهای تخصصی» بیشترین فراوانی در متن روایت‌های بیان‌شدة مدیران و کارشناسان حوزة منابع انسانی صنعت خودرو بوده است.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. محمدی الیاسی، قنبر و آینه‌ساز، حامد (1390). شناسایی چارچوبی برای عوامل تأثیرگذار بر یادگیری غیررسمی کارآفرینان در صنعت ارتباطات و فنآوری اطلاعات. فصل‌نامة انجمن علوم مدیریت ایران، سال 6، شمارة 23, صفحات 100-81.
 2. محمدی الیاسی، قنبر، رضوی، مهران، فرامرزی، ملیحه و نوتاش، هادی (1392). شناسایی روش‌های یادگیری توسعة محصول جدید در کسب‌وکارهای با رشد سریع (مورد مطالعه: صنایع تکنولوژی پیشرفته). نشریة توسعة کارآفرینی ایران، دورة 6، شمارة 1، صفحات 26-7.
 3. محمدی الیاسی، قنبر و زراعتکار، سمیه (1394). محرک‌ها و روش‌های یادگیری غیررسمی متخصصان منابع انسانی. مقاله درحال چاپ.
 4. کارلیل، اوریسون، جردن، آن و استاک، آنتا (1391). رویکردهای یادگیری نظریه و کاربست، الهه حجازی، روح‌الله شهابی، تهران، دانشگاه تهران.
 5. محمدی الیاسی، قنبر و مافی، بهاره (1392). شناسایی منابع و روش‌های یادگیری کارآفرینان با هدف برنامه‌ریزی آموزشی برای کارآفرینان نوپا. ماهنامة اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، شمارة 158، صفحات 74-55.
  1. Austin, M. & Packard, T. (2009). Case‐based learning: educating future human service managers. Journal of Teaching in Social Work, 29(2), 216-236.
  2. Berg, Sh. & Chyung, S.Y. (2008). Factors that influence informal learning in the workplace. Journal of Workplace Learning, 20(4), 229-244.
  3. Bucur, I. (2012). Managerial core competencies as predictors of managerial performance on different levels of management. Journal of Social and Behavioral Sciences. 78, 365-369.
  4. Casebow, P. & Fergosen, O. (2010). How manager learn (in their own words). Good Practice Ltd.

10. Coetzer, A. (2007). Employee perceptions of their workplaces as learning. Journal of Workplace Learning, 19(7), 417-434.

11. Cooper, N.J. (2010). Facilitating learning from formative feedback in level 3 assessment. Assessment & Evaluation in Higher Education, 25(3), 279-291.

12. Crinona, J. & Marin, B. (2010). The role of Peer Feedback in learning to write explanatory texts: why the tutors learn the most. Language Awareness, 19(2), 111-128.

13. Cseh, M. (2002). Management learning and development in central and eastern Europe: the case of Romanian Small Business Owner-Managers. Journal of Transnational Management Development, 7(4), 55-71.

14. Down, S. (1998). Owner-manager learning in small firms. Journal of Business and Enterprise Development, 6(3), 267-280.

15. Eraut, M. (2004). Informal Learning in the workplace. Studies in Continuing Education, 26(2), 247-273.

16. Hon, A. (2012). When competency-based pay relate stocreative performance: the moderating role of employee psychological need. International Journal of Hospitality Management, 31(1), 130-138.

17. Ilesanmi; Olatundun, Oluwatoyin. (2010). Workplace mentoring: learning and developmental approaches. In Mentoring: A Key Issue in Human Resource Management (pp.169-179). Sabinet Online.

18. Jang, S., Ko, E.J., Woo, W. (2005). Unified context representing user-centric: Who, where, when, what, how and why. UbiPCMM. 2005. 26-34

19. Kessler, R. (2012). Competency-based interview: How to Master the Tough interview style used by the fortune 500s. Career Pr Inc.

20. Mintzberg, H. (2004).Third-Generation management development. TD, March 2004, 28-37.

21. Pannoni, R. & Ricketts, G. (2010). A new taxonomy for learning. Chief Learning Officer. August 2010, 32-35.

22. Tarbell, L. & Graham, M. (2006). The importance of the employee perspective in the competency development of human resource professionals. Human Resource Management, 45(3). 337-355.

23. Tynjälä, P., Pirhonen, M., Vartiainen, T. & Helle, L. (2009). Educating IT project managers through project-based learning: a working-life perspective. Communications of the association for information systems, 24(16), 270-288.

24. Ulrich, D., Allen, J., Brockbank, W., Younger, J. & Nyman, M. (2009). HR Transformation Building Human Resource from the Outside In, United states, MC Graw Hill.

25. Wang, Y., Lo, H.P. & Yang, Y. (2004). The constituents of core competencies and firm performance: evidence from high-technology firms in china. Journal of Engineering and Technology Management, 21(4), 249-280.