پیشایندها و برآیندهای کوچک سازی سازمانی از دیدگاه سرمایه های انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت رفتاری، دانشکدة مدیریت پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی الزامات و پیامدهای کوچک‌سازی سازمانی است. پژوهش از نوع آمیخته بوده و داده‌های آن با ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه گردآوری شده است. جامعة پژوهش همة کارکنان سازمان­های ادغام‌شده بود که در مرحلة کیفی 54 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند و در مرحلة کمی 161 نفر در این پژوهش مشارکت کردند. نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده و در دسترس انجام گرفت. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده­ها در بخش کیفی، تحلیل تم و در بخش کمی، آزمون مقایسة میانگین (تی استیودنت) به‌‌کار گرفته شد. یافته‌های پژوهش نشان داد نگرش کارکنان نسبت به این اقدام در سازمان منفی بوده و رضایت آن‌ها را کاهش داده است. از نظر کارکنان مهم‌ترین عاملی که قبل از پیاده‌سازی این راهبرد باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد زیرساخت‌ها و آموزش است و از جمله پیامدهای آن نا­امیدی و بدبینی در سازمان و کاهش ارتباطات مؤثر و تضعیف اعتماد سازمانی است. در همین زمینه پیشنهاد می­شود سازمان­ها نخست منافع همة ذی­نفعان را قبل از دست به چنین اقداماتی در نظر بگیرند و دوم مطالعات امکان‌سنجی پیاده سازی طرح را نیز در دستور کار داشته باشند.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1.  

  1. تجریشی، مسعود (1390). ادغام وزارتخانه‌ها تقویت، حمایت و توسعة تولید. انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)، شمارة 59، ص 9.
  2. فروزنده، لطف‌الله (1390). منطق دولت در ادغام وزارتخانه‌ها. انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران ستصا)، شمارة 57، ص 26.

   

  3)       Boyd, C.M., Tuckey, M.R. & Winefield, A.H. (2014). Perceived Effects of Organizational Downsizing and Staff Cuts on the Stress Experience: The Role of Resources. Stress Health, 30, 53–64.

   

  4)       Cheng, F.T. & Yen, Y. F. (2008). A model to explore the mystery between organizations' downsizing strategies and firm performance. Journal of Organizational Change Management, 21(3), 367 -384.

   

  5)       Datta, D.K. & Basuil, D.A. (2015). Does employee downsizing really work? management for professionals. Springer International Publishing Switzerland.

   

  6)       Jeffrey, E., Lewin, W. J. Johnston. (2008). The impact of supplier downsizing on performance, satisfaction over time, and repurchase intentions, Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 23 Iss 4 pp. 249 – 255.

  7)       Halganipai, Ngirande. Sharon Ruvimbo, Terera. And Paul, Mutodi. (2014). The impact of downsizing on survivor job satisfaction and organizational commitment at a selected timber production estate, South Africa. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(6), 145-152.

  8)       Hlanganipai, n. and Sharon ruvimbo, t. and paul, m. (2014). The impact of downsizing on survivor job satisfaction and organizational commitment at a selected timber production estate. South Africa. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(6), 145-152.

   

  9)       Jaewon Lee J. Martin Corbett. (2006). The impact of downsizing on employees' affective commitment. Journal of Managerial Psychology, 21(3), 176 – 199.

  10)   Jeffrey E. Lewin Wesley J. Johnston. (2008). The impact of supplier downsizing on performance, satisfaction over time, and repurchase intentions. Journal of Business & Industrial Marketing, 23(4), 249 – 255.

  11)   Robin Adair Erickson Michael E. Roloff. (2008). Here today, but what about tomorrow?. International Journal of Organizational Analysis, 15(4), 301 – 321.

  12)   Steven H. Appelbaum, Eric Patton. (2002). Downsizing the university: bonne chance. International Journal of Educational Management, 16(3), 126 – 136.

  13)   Marques, t. and Galende, j. and Cruz,p. Ferreira, m. p. (2014). Surviving downsizing and innovative behaviors: a matter of organizational commitment. International Journal of Manpower, 35(7), 930-955.

  14)   Marjorie Armstrong and Stassen, Julian Cattaneo. (2010). The effect of downsizing on organizational practices targeting older workers. Journal of Management Development, 29(4), 344 – 363.

  15)   Moser, Christoph, Urban, Dieter and Mauro Beatric Weder Di. (2015). On the heterogeneous employment effect of off shoring: identifying productivity and downsizing channel. Economic Inquiry, 53(1), 220–239.

  16)   Nantaporn Maka watsakul Brian H. Kleiner. (2003). The effect of downsizing on morale and attrition. Management Research News, 26(2/3/4), 52 – 62.

  17)   Ngirande, H. & Nel, A. (2012). The psychological impact of downsizing on employee survivors in the manufacturing industry. African Journal of Business Management, 6(11), 4371-4375.

  18)   Waraich, S.B., Bhardwaj, G. & Yadav, N. (2011). An exploratory study of downsized survivors' work behaviour. Management and Labor Studies, 36(2), 129-142.