تعیین شاخص‌های مدل ارزیابی متوازن در دانشگاه های دولتی- مورد مطالعه: دانشگاه الزهرا(س) ( با تأکید بر منظر یادگیری و رشد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکدة علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکدة علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

3 کارشناس‌ارشد حسابداری، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر نگرانی مسئولان دانشگاه‌ها دربارة مدیریت عملکرد افزایش یافته است. در دنیای پیچیده و پررقابت کنونی، موفقیت دانشگاه‌ها بدون استراتژی‌های مناسب و روش‌هایی برای ارزیابی میزان دستیابی به آن‌ها‌ امکان‌پذیر نیست. مدل ارزیابی ‌متوازن با تأکید بر استراتژی‌های سازمان و تعیین اهداف و سنجه‌های کلیدی و ایجاد توازن بین آن‌ها، سعی در مدیریت و ارزیابی سازمان‌های پیچیده دارد. هدف اصلی این پژوهش، تعیین سنجه‌های کلیدی ارزیابی عملکرد، مربوط به منظر یادگیری و رشد در دانشگاه است. جامعة آماری  این پژوهش مدیران، کارمندان و اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه الزهرا (س) بودند که نمونه‌ای براساس فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده از بین آن‌ها انتخاب شد. این تحقیق به لحاظ هدف، از نوع کاربردی و ابزار شیوة گردآوری داده‌ در این پژوهش پرسشنامه  است. همچنین، به‌منظور بررسی راهبردها با مدل ارزیابی ‌متوازن، آزمون‌ میانگین یک جامعهو به‌منظور رتبه‌بندی سنجه‌ها، آزمون فریدمن به‌کار گرفته شد. در نهایت، سنجه‌های مناسب در منظر یادگیری و رشد، برای دانشگاه استخراج، و نقشة استراتژی و کارت ارزیابی‌ متوازن در این منظر ترسیم شد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. آرمسترانگ، مایکل (1385). مدیریت عملکرد (راهبردهای کلیدی و راهنمای عمل). ترجمة سعید صفری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 2.  حافظ‌نیا، محمدرضا (1386). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات سمت.
 3. حجازی، رضوان و همایونی‌راد، راحله (1386). ارزیابی متوازن. مجلة حسابدار، 182، صفحات 67-61.
 4. خسروی، مریم (1386). اصول طرح تحقیق و روش‌شناسی. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.
 5.   دلاور، علی (1387). مبانی نظری و علمی در علوم انسانی و اجتماعی با تجدید نظر و اضافات. تهران: انتشارات رشد.
 6. دلاور، علی (1388). روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه پیام نور.  
 7.    سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1389). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.
 8. شجاعی، محمدرضا، ابراهیمی، محمدرضا و سلسیلی، سروناز (1392). چارچوبی برای تدوین استراتژی در مؤسسة آموزش عالی راشد. پژوهش‌نامة مدیریت اجرایی علمی-پژوهشی، سال 5، شمارة 9، صفحات 82-59.
 9. شهائی، بهنام و انواری رستمی، علی‌اصغر (1386). کاربرد رویکرد کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی. سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد.
 10. طبری، مجتبی و آراسته، فرزاد (1387). ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن. فصل‌نامة مدیریت، سال 5، شمارة 12.
 11. قاسمی، احمدرضا و احمدی، حسین (1392). ارزیابی مؤسسات آموزش عالی با کمک کارت امتیازی متوازن و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیارة گروهی. مجلة توسعة آموزش در علوم پزشکی، سال 6، شمارة 10، صفحات 49-38.
 12. عابد، حمید (1388). ارزیابی عملکرد با استفاده از کارت ارزیابی متوازن: دانشکدة فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد.
 13. مهرگان، محمدرضا و دهقان نیری، محمود (1388). مدل راهبردی ارزیابی مؤسسات آموزش عالی.  فصل‌نامة پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شمارة 52، صفحات 79-55.
 14. نمازی، محمد (1382). تکامل ارزیابی متوازن. هفتمین سمینار حسابداری ایران، دانشگاه مازندران، بابلسر، مهرماه، صفحات 24-22.
  1. Abdolhamid Safaei Ghadikolaei, I-Shuo Chen, Sarfaraz Hashemkhani Zolfani, Zeinolabedin Akbarzadeh. (2011). " Cause and Effect Relations of BSC in Universities of Iran". International Journal of Management and Innovation Volume 3 Issue 2.
  2. Berliner, A. & Brimson, J.A. (1988). Cost management for today’s advanced manufacturingthe CAM-I conceptual design. Boston: Mass: Harvard Business School Press.
  3. Bromwich, M. & Bhimani, A. (1989). Management accounting: Evolution not revolution. London: CIMA.
  4. Chen, P.C., & Ho, C.Y. (2003). "US university academy reputation ranking Indicators research": example of US news and report, Education Research Monthly Magazine, Vol. 116, pp.77-96.
  5. Chenhall, R. H., & Chapman, C. S. (2006). "Theorising and testing in contingency research on management control systems". In Z. Hoque (Ed.), "Methodological issues in accounting research" (pp. 35–54). London: Spiramus.
  6. Chenhall, R. H., & Langfield-Smith, K. (2007)." Multiple perspectives of performance measures". European Management Journal, 25(4), 266–282.
  7. Daryush Farid, Mehran Nejati, Heydar Mirfakhredini, "Balanced scorecard application in universities and higher education institutes": Implementation guide in an iranian context / Annals of University of Bucharest, Economic and Administrative Series, Nr. 2 (2008) 31-45.
  8. Dubrovski, D. (2001). "The role of customer satisfaction in achieving business excellence", Total Quality Management, Vol. 12 No 7/8, pp. 920-925.
  9. Hung-Yi Wu, Yi-Kuei Lin, Chi-Hsiang Chang. (2011). "Performance evaluation of extension education centers in universities based on the balanced scorecard". Evaluation and Program Planning 34, 37–50.
  10.  Hussein Aljardali, a. Mazen Kaderi, b. Thierry Levy-Tadjine, c. (2012). "The implementation of the balanced scorecard in lebanese public higher education institutions". Procedia - Social and Behavioral Sciences 62, 98 – 108.
  11. Iqra Abdullah, Tahira Umair;  Dr Yahya Rashid and Basharat Naeem. (2013). " Developments on Balanced Scorecard: A Historical Review". World Applied Sciences Journal 21 (1): 134-141.
  12. John Taylor & Claire Baines. (2012). "Performance management in UK universities: implementing the Balanced Scorecard". Journal of Higher Education Policy and Management, 34:2, 111-124.
  13. Johnson, H. T. (1988). "Activity-based information: a blueprint for world-class management accounting". Management Accounting 23–30 (USA), (June).
  14. Johnson, H. T., & Kaplan, R. S. (1987). "Relevance lost, the rise and fall of management accounting".  Boston, MA: Harvard Business School Press.
  15. Johnson, H. T., & Kaplan, R. S. (1987)." Relevance lost, the rise and fall of management accounting". Boston, MA: Harvard Business School Press.
  16. Kaplan, R.S., Norton, D.P. (1992). The Balanced Scorecard - Measures that Drive Performance. Harvard Business Review, 70(1), 71–79.
  17. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1993). Putting the balanced scorecard to work. Harvard Business Review134–147 (September–October).
  18. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2001). "Transforming the balanced scorecard fromperformance measurement to strategic management". Part II, Accounting Horizons, Vol. 15, No. 1, pp. 87-104.
  19. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2004a). Measuring the strategic readiness of intangible assets. Harvard Business Review, 82(2), 52–63.
  20. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2004b). Strategy maps: Converting intangible assets into tangible outcomes. Boston, MA: Harvard Business School Press
  21. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2008a). Mastering the management system. Harvard Business Review, 86(1), 62–77.
  22. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2008b). The execution premium: Linking strategy to operations for competitive advantage. Boston, MA: Harvard Business School Press.
  23. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2006a). How to implement a new strategy without disrupting your organization. Harvard Business Review, 84(3), 100–109.
  24.  Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2006b). Alignment: Using the balanced scorecard to create corporate synergies. Boston, MA: Harvard Business School Press.
  25. Maria Manuela Pereira, Nuno Filipe Mel~ao (2012): "The implementation of the balanced scorecard in a school district", International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 61 No. 8, 2012 pp. 919-939.
 1. Cullen, J., Tsamenyi, M., Bernon, M., Gorst, J., 2013. Reverse logistics in the UK retail sector: a case study of the role of management accounting in driving organisational change. Manage. Acc. Res. 24,  212–227.
 1. Niven, P. (2008). "Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Non-Profit Agencies", John Wiley, Hoboken, NJ.
 2. Steele, J. (2001). "Transforming the balanced scorecard into your strategy execution system".  Manage, Vol. 1, pp. 22-30.
 3. John Taylor & Claire Baines (2012): Performance management in UK universities: implementing the Balanced Scorecard, Journal of Higher Education Policy and Management, 34:2, 111-124.
 4. Umayal Karpagam, P. L. & Suganthi, L. (2012). "A Strategy Map of Balanced Scorecard in Academic Institutions for Performance Improvement". IUP.