مدیریت به اقتضای فرهنگ در سازمان‏های ایرانی بر اساس شاخص‏های فرهنگی هافستد(مورد مطالعه: ادارات مرکزی مخابرات استان‏های اصلی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار، دانشکدة مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی مدیریت به اقتضای فرهنگ در سازمان‏های ایرانی براساس شاخص‏های فرهنگی هافستد در شرکت مخابرات استان‏های کلان ایران انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف‏، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی - همبستگی است. جامعة آماری پژوهش همة کارکنان ادارات مرکزی مخابرات استان‏های اصلی کشور است که در سال 1392 تعداد آن‏ها 4000 نفر گزارش شد. حجم نمونه براساس جدول مورگان، 351 نفر به‌دست آمد که به روش. پرسشنامة تحقیق تلفیقی از پرسشنامۀ‏ مقیمی و محقق‌ساخته با اقتباس از نظریة هافستد است. همچنین، روایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تأیید شد و 6 عامل به‌دست‌آمده 945/51 درصد واریانس کل را تبیین کردند. ضریب پایایی محاسبه‌شده برای پرسشنامة فرهنگ به‌وسیلة آزمون ضریب کرونباخ، 795/0 به‌دست آمد که پایایی قابل قبول را نشان می‌دهد. نتایج این پژوهش نشان داد خرده‌فرهنگ‏های متفاوتی براساس مناطق جغرافیایی وجود دارد. همچنین، براساس نتایج تفاوت‏های فرهنگی معناداری در سازمان‏های استان‏های کشور وجود دارد. در نهایت، پیشنهادهای کاربردی برای مدیران و سرپرستان با توجه به تفاوت‏های فرهنگی موجود بیان شد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. آشوری داریوش (1380). تعریف‏ها و مفهوم فرهنگ. چاپ اول(ویراست سوم)، تهران: انتشارات آگاه.
 2. ابزری، مهدی، عباسی، عباس، رنجبر، مریم و رزمجویی، قدرت‏اله (1390). مدیریت رفتار سازمانی بین‌الملل. چاپ اول، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
 3. اشنایدر، سوزان سی و بارسو، ژان لوئی (1379). مدیریت در پهنة فرهنگ‏ها. ترجمة محمد اعرابی و داود ایزدی، چاپ اول، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‏های فرهنگی.
 4. اعتباریان، اکبر و ترکی نجف‏آبادی، امیر (1389). فرهنگ کار. ماهنامة موج عصر، سال 2، شماره‌های 11و12، صفحات 65-59.
 5. الوانی، سید مهدی (1389). مدیریت عمومی. چاپ سی و هشتم. تهران: نشر نی.
 6. حیدرآبادی، یعقوب (1389). بررسی رابطة بین فرهنگ سازمانی و بهره‏وری نیروی انسانی در شرکت‏های خدمات انرژی در استان کردستان. پایان‏نامة کارشناسی‌ارشد، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
 7. دهکردی، شهرزاد (1391). م‍طالعة‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ک‍ار در س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ م‍راک‍ز اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ و خ‍وزس‍ت‍ان‌ ب‍راس‍اس‌ م‍دل‌ اب‍ع‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍اف‍س‍ت‍د. پایان‏نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
 8. رابینز، استیفن پی (1386). مبانی رفتار سازمانی. ترجمة علی پارسائیان و محمد اعرابی. چاپ پانزدهم. تهران: انتشارات دفتر پژوهش‏های فرهنگی.
 9. رضائیان، علی (1391). تیم‏سازی در قرن بیست و یکم (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته). چاپ چهارم، تهران: سمت.
 10. زمینی، سهیلا، حسینی‏نسب، داوود، زمینی، سمیرا و زارعی، پروین (1390). بررسی رابطة فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در میان کارکنان دانشگاه تبریز. فصل‌نامة سلامت کار ایران، دورة 8، شمارة 1، صفحات40-30.
 11. سرلک، محمدعلی، منتظر، راحله و حبیبی، فاطمه (1387). ارزیابی تأثیر تفاوت‌های فرهنگی بر استفاده از فناوری اطلاعات در محیط چندفرهنگی رسانة ملی. نشریة مدیریت فردا، سال 6، شمارة 20، صفحات 56-46.
 12. کاووسی، اسماعیل (1389). فرهنگ و حهانی‌شدن (1). چاپ اول، تهران: انتشارات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک.
 13. مجتهدزاده، هدا (1388). ارتباط سبک‏های رهبری با کجروی اداری. نشریة تدبیر، شمارة 212، صفحات 44-41.
 14. مقیمی، سید محمد، سلیمی، سعیدباقر و نوری، روح‏اله (1385). مدیریت تطبیقی، چاپ اول، تهران: انتشارات نگاه دانش.
 15. مقیمی، سید محمد (1388). سازمان و مدیریت: رویکردی پژوهشی. چاپ دوم، تهران: انتشارات ترمه.
  1. Gallagher, T.J. (2001). Understanding other cultures: The value orientations method. Presented at the Association of Leadership Educators Conference, Minneapolis, Minnesota, July 19-21, 1-12.
   1. Friedman, H., Glover, J., Sims, E., Culhane, E., Guest, M. & VanDriel, M. (2013). Cross-cultural competence: Performance-Based assessment and training. Organization Development Journal, 31(2), 18-30.
   2. Hills, M.D. (2002). Kluckhohn and Strodtbeck's values orientation theory. Online Readings in Psychology and Culture, 4(4). Available from: http://www.dx.doi.org/10.9707/2307-0919.1040, [Accessed 1 August 2002].
   3. Hofstede, G. (1980). Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values. Beverly Hills, CA: SAGE.
   4. Hofstede, G. (1984). Cultural dimensions in management and planning. Asia Pacific Journal of Management, 1(2), 81-99.
   5. Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in Context. Online Readings in Psychology and Culture. Available from: http://www.dx.doi.org/10.9707/2307-0919.1014, [Accessed 1 December 2011].
   6. Krejcie, R.V. & Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
   7. Manohar, U. (2008). What are the Elements of Culture? Available at: http://www.buzzle.com/articles/what-are-the-elements-of-culture.html.
   8. Rafferty, J. (2013). Fons Trompenaars: Seven dimensions of culture. Management Practice Continuous Assessment. X00074410, 1-9.
   9. Trompenaars, F. Hampden-Turner, C. (1998). Seven dimensions of culture. Available from: http://www.provenmodels.com/580/seven-dimensions-of-culture/charles-hampden-turner--fons-trompenaars [Accessed 2012].
   10. Uthap, T. (2008). The elements of cultural forces in world politics: redux. Institute of Global Cultural Studies, 7(1), 9-10.
   11. Warner, G. (2013). Beyond a literature review of Hall’s context dimension: Scale development, validation and empirical findings within a Norwegian study. International Journal of Business and Management, 8(10), 27-40.