بررسی رابطه برون گرایی و درون گرایی با رضایت شغلی شخصیت در معلولان شاغل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة برون‌گرایی و درون‌گرایی شخصیت با رضایت شغلی معلولین شاغل بود. پژوهش توصیفی تحلیلی و از نوع همبستگی بود. جامعة آماری مورد نظر شامل همة معلولین شاغل در ادارات شهرستان الیگودرز بود که تعداد آن‌ها 100 نفر است و اطلاعات با به‌کارگیری پرسشنامه از آن‌ها جمع‌آوری شد. پرسشنامة پژوهش شامل پرسشنامة شخصیتی آیزنک و پرسشنامة رضایت شغلی بود. روایی پرسشنامه‌ها با به‌کارگیری روش اعتبار محتوا و پایایی آن‌ها با محاسبة آلفای کرونباخ تأیید شد. پرسشنامه‌ها با نرم‌افزار SPSS تحلیل شد. برای تحلیل داده‌های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد محاسبه  شد و برای تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه  آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام  اجرا شد. نتایج نشان داد بین برون‌گرایی و رضایت شغلی رابطة مثبت و معناداری (20/0=r) وجود دارد. همچنین، بین درون‌گرایی با رضایت شغلی رابطة مثبت و معناداری (25/0=r) وجود دارد ( 05/0 ≥P). براساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که معلولینی که شخصیت برون‌گرا دارند، رضایت شغلی  بیشتری نسبت به معلولینی که شخصیت درون‌گرا دارند، در محیط کار خود حس می‌کنند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اسماعیلی، کوروش (1381). تعهد سازمانی. تهران: انتشارات تدبیر.
2.برقی، ستار (1391). مقایسة میزان و عوامل مؤثر بر استرس شغلی در کارمندان دارای معلولیت جسمی حرکتی و فاقد آن در مراکز بهزیستی شهرستان‌های تهران،ری و شمیرانات. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
3.پروین، لارنس و جان، الیور پی (1393). شخصیت: نظریه و پژوهش.ترجمة جوادی و کدیور، تهران: انتشارات آییژ
4.حسینیان، شهامت (1386). عوامل مؤثر در ترویج تعهد سازمانی کارکنان ایستگاه پلیس تهران. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران.
5.داورمنش، عباس و براتی سده، فرید (1385). مقدمه‌ای بر اصول توان‌بخشی معلولان. تهران: انتشارات رشد.
6.دانش، عصمت (1384). تأثیر همانندی/ تضاد در ویژگی‌های شخصیتی درون‌گرایی/ برون‌گرایی بر رضایت زناشویی. مجلة دانشور رفتار دانشگاه شاهد، سال 12، شمارة 10، صفحات 67-57.
7.راس، آلن (1392).روان‌شناسی شخصیت (نظریه‌ها و فرایندها). ترجمة سیاوش جمال‌فر، تهران: انتشارات روان.
8..رحیمی مبارکی، محمدعلی (1389). رابطة منابع و شدت استرس شغلی با فرسودگی شغلی و سلامت روان مأموران آتش‌نشانی تهران. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
9.ساعتچی، محمود (1390). روان‌شناسی صنعتی و سازمانی. تهران: نشر ویرایش.
10.شفیع‌آبادی، عبدالله (1390)، راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه‌ای و نظریه‌های انتخاب شغل ، تهران: انتشارات رشد .
11.شولتز، دوان پی و شولتز، سیدنی آلن (1391) تئوری‌های شخصیت.ترجمه یحیی سیدمحمدی .تهران: نشر ویرایش.       
12.علوی، امین و کابلی، مجید (1390).  اشتغال معلولین. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
13.قراباغی،حسین وگروسی ‌فرشی، میرتقی (1388). بررسی رابطة بین مدل پنج عاملی شخصیت و خشنودی شغلی در کارکنان کارخانة تراکتورسازی تبریز. مجلة دستاوردهای روان‌شناختی دانشگاه شهید چمران، دورة 4، شمارة 2، صفحات 128-113.
14.کوهستانی، حسینعلی و شجاعی‌فر، حبیب‌الله (1380). رابطة رضایت شغلی مدیران دانشکده‌ها با تعهد سازمانی آنان در دانشگاه فردوسی مشهد. مجلة دانش و توسعه، شمارة 13، صفحات 26-11.
15.گری، سرج‌الدین، زادبود، راحله، نجاتی، مینا، ابویی، پریسا، کاربرو، علی‌اصغر و ساریچلو، محمدابراهیم (1388). تعیین رابطة شخصیت‌ها (درون‌گرایی/ برون‌گرایی) با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کادر پرستاری در مراکز آموزشی- درمانی شهر قزوین. مجلة ادراک، شمارة 14، صفحات 24-21.
16.مأمن‌پوش، م. (1388). بررسی تیپ‌های شخصیتی (برون‌گرا- درون‌گرا) با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان ذوب آهن اصفهان.
17.مهداد، علی (1392). روان‌شناسی صنعتی و سازمانی. تهران: انتشارات جنگل.
18.نجارپور استادی، سعید، اسمخانی اکبری‌نژاد، هادی و لیوارجانی، شعله (1389). بررسی رابطة ویژگی‌های شخصیتی و باورهای غیرمنطقی با رضایت شغلی در بین کارکنان شرکت سهامی خاص مخابرات استان آذربایجان شرقی. مجلة فراسوی مدیریت، شمارة 13، صفحات 58-39.  
19.وهابی، فرشته (1375). بررسی رابطة بین تیپ‌های شخصیتی و رضایت شغلی. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
20.هومن، حیدرعلی (۱۳۸۱). تهیه و استانداردساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
21.Chang, S. & Lee, M. (2006). Relationships among Personality Traits, Job Characteristics, Job Satisfaction and Organizational Commitment. The Business Review, 6, 201–207.
22.Motzler, K. (2007). Personality traits, employee satisfaction and effective commitment (5th ed., Vol. 18). Total quality management & Business.
23.Vohra, N. (2010). Influence of positive characteristics on organizational commitment and job satisfaction of India middle manager. Journal of Psychology for Publication. Retrieved from http://www.iimcal.ac.in/res/upd