بررسی تأثیر هوش فرهنگی و هیجانی بر عملکرد کارکنان شهرستانی شاغل در کلان‌شهر تهران با تأکید بر سازگاری میان‌فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هوش فرهنگی و هیجانی بر عملکرد کارکنان شهرستانی شاغل در شهر تهران با درنظرگرفتن نقش سازگاری میان­فرهنگی و بر مبنای مطالعه‌ای توصیفی- همبستگی انجام گرفته است. این پژوهش شامل دو جامعة مدیران شرکت‌ها (120 نفر) و کارکنان شهرستانی (700 نفر) شاغل در شرکت­های خصوصی فعال در صنعت لوازم کامپیوتری و موبایل بوده است که با توجه به تعداد محدود جامعة اول از روش سرشماری و در جامعة دوم براساس نمونة محاسبه‌شده به تعداد 240 نفر براساس جدول مورگان، روش نمونه‌گیری طبقه­ای تصادفی به‌کار گرفته شد. ابزار جمع­آوری داده­ها دو پرسشنامة 10 و 36 پرسشی محقق‌ساخته است که روایی آن‌ها به دو روش روایی همگرایی و واگرایی، و پایایی پرسشنامه­­ها با روش آلفای کرونباخ تأیید شد. تجزیه‌وتحلیل داده­ها با به‌کارگیری نرم‌افزار Amos21 و به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد هوش فرهنگی و هیجانی کارکنان شهرستانی شاغل در کلان‌شهر تهران به‌طور غیرمستقیم و از طریق نقش سازگاری بین‌فرهنگی بر عملکرد آنان تأثیرگذار بوده است. سایر نتایج نشان داد توانایی کارکنان شهرستانی در دستیابی به سازگاری بین­فرهنگی در شرکت­های یادشده، عملکرد فردی و سیستمی آنان را در حد قابل توجهی افزایش خواهد داد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آقایار، سعید و شریفی درآمدی، پیام (1386). هوش هیجانی سازمانی. اصفهان: انتشارات سپاهان.
صفری، علی و گلشاهی، بهنام (1392). بررسی تأثیر هوش هیجانی مدیران بر کارآفرینی سازمانی: نقش سبک رهبری و فرهنگ سازمانی. توسعة کارآفرینی دانشگاه تهران، دورة 3، شمارة 6، صفحات 202-183.
Ang, S., Van Dyne, L. & Koh, C. (2006). Personality correlates of the four-factor model of cultural intelligence. Group and Organization Management, 31(1), 100–123.
Bar-On, R. (2005). Emotional and social intelligence: Insights from the emotional quotient inventory. In R. Bar-On, & J. D. A. Parker (Eds.), The handbook of emotional intelligence (pp.363–388). San Francisco, CA: Josey-Bass.
Black, J.S. (1988). Work role transitions: A study of American expatriate managers in Japan. Journal of International Business Studies, 19(2), 277–294.
Brislin, R., Worthley, R. & MacNab, B. (2006). Cultural intelligence: Understanding behaviors that serve people’s goals. Group and Organization Management, 31, 40–55.
Butler, A.M., Kwantes, C.T. & Boglarsky, C.A. (2014). The effects of self-awareness on perceptions of leadership effectiveness in the hospitality industry: A Cross-cultural investigation, International Journal of Intercultural Relations, 40(1), 87-98.
Chen, A., Lin, Y. & Sawangpattanakul, A. (2011). The relationship between cultural intelligence and performance with the mediating effect of cultural shock: A case from Philippine laborers in Taiwan, International Journal of Intercultural Relations ,35, 246–258.
Earley, P.C. & Ang, S. (2003). Cultural intelligence: Individual interactions across cultures. Stanford. CA: Stanford Business Books.
Gabel, R.S., Dolan, S.L. & Cerdin, J.L. (2006). Emotional intelligence as predictor of cultural adjustment for success in global assignments. Career Development International, 10(5), 375–395.
Golman, D. (2004). What makes a leader?. Harvard Business Review. www.shu.ac.uk/research. integralexcellence
Gunkel, M., Schlägel, C. & Engle, R.L. (2014). Culture's Influence on Just like a fine wine? Age, emotional intelligence: An Empirical Study of Nine Countries. Journal of International Management, 20(2), 256-274.
Judge, T.A. & Bono, J.E. (2001). Relationship of core self-evaluation traits – self-esteem, generalized self-efficacy, locus of control, and emotional stability – with job satisfaction and job performance: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 86, 80–92.
Kim, K. & Slocum, J.W., Jr. (2008). Individual differences and expatriate assignment effectiveness: The case of U.S.-based Korean expatriates. Journal of World Business, 43, 109–126.
Koveshnikov, A., Wechtler, H. & Dejoux, C. (2014). Cross-cultural adjustment of expatriates: The role of Just like a fine wine? Age, emotional intelligence and gender. Journal of World Business, 49(3), 362-371.
Kumar, N., Rose, R.C. & Subramaniam. (2008). The bond between intelligences: Cultural, emotional, and social. Performance Improvement, 47(10), 42–48.
Lee, L. & Sukoco, B. M. (2007). The effects of expatriate personality and cultural intelligence on the expatriate adjustment: The moderating role of expatriate. Paper presentation at the 13th Asia Pacifica Management Conference. Melbourne, Australia.
Lillis, M.P. & Tian, R.G. (2009). Cross-Cultural Communication and Emotional Intelligence: Inferences from Case Studies of Gender Diverse Groups. Marketing Intelligence and Planning, 27(3), 428–438.
Lin, Y., Chen, A. & Song, Y. (2012). Does your intelligence help to survive in a foreign jungle? The effects of cultural intelligence & emotional intelligence on cross- cultural adjustments. International Journal of Intercultural Relations, 36, 541-552.
Moon, T. (2010). Emotional intelligence correlates of the four-factor model of cultural intelligence. Journal of Managerial Psychology, 25(8), 876–898.
Palthe, J. (2004). The relative importance of antecedents to cross-cultural adjustment: Implications for managing a global workforce. International Journal of Intercultural Relations, 28, 37–59.
Salovey, P. & Mayer, J. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, 9, 185–211.
Templer, K.L., Tay, C. & Chandrasekar, N.A. (2006). Motivational cultural intelligence, realist job preview, realistic living conditions preview, and crosscultural adjustment. Group and Organization Management, 31(1), 154–173.
Triandis, H.C. (2006). Cultural intelligence in organizations. Group and Organization Management, 31, 20–26.
Wechtler, H., Koveshnikov, A. & Dejoux, C. (2015). Just like a fine wine? Age, emotional intelligence, and cross- cultural adjustment. International Business Review, 24(3), 409-418.