نیازسنجی آموزشی مدیران و معاونان کاروان‌های حج تمتع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 کارشناس‌ارشد، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 استادیار، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

سازمان حج و زیارت تنها منبع تأمین نیروی انسانی کاروان­های حج، نیازمند آموزش کارگزاران کاروان‌های زیارتی است. هدف این پژوهش شناسایی و رتبه­بندی نیازهای آموزشی مدیران و معاونان کاروان‌های حج تمتع است. جامعة آماری، همة مدیران و معاونان کاروان­های حج تمتع در سال 1392 است که نمونه­ای به حجم 222 به روش طبقه­ای با انتساب متناسب از بین آن­ها انتخاب شد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوة گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی است. برای اجرای فن دلفی نمونه­ای 25 نفری از خبرگان آموزش حج به روش قضاوتی انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه و مطالعة اسناد و مدارک است. نتایج تجزیه‌وتحلیل داده­ها نشان داد، کلاس­های برگزارشده در عمل، برای مدیران و معاونان مفید و مؤثر بوده است. همچنین، مکالمة عربی در رتبة اول اهمیت قرار دارد. در اجرای فن دلفی، مکالمة عربی 1و 2، اپراتوری کامپیوتر، سفر حج و مقدمات آن و جغرافیا و نقشه­خوانی و مقررات عربستان برای دورة مقدماتی؛ مکالمة عربی 4، احکام و مناسک حج، انتقال تجارب موفق، قوانین و مقررات عربستان، امنیت در سفر، مهارت­های ارتباطی، آشنایی با مذاهب اسلامی، آموزش زبان انگلیسی، و شرح وظایف اجرایی برای دورة بازآموزی مدیران و معاونان پیشنهاد شد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. ابطحی، حسین (1383). آموزش و بهسازی سرمایه­های انسانی. چاپ اول، تهران: پویند.
 2. احمدی، عبدالصمد و احمدی، علی (1389). تأثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد مدیران و کارکنان. اطلاعات علمی، شمارة 1، صفحات 25-22.
 3. احمدی، غلامرضا و هاشمی فشارکی، دیبا (1379). بررسی نیازهای آموزشی مدیران شهرداری اصفهان. دانش و پژوهش، شمارة 6، صفحات 42-21.
 4. بهرامی، سوسن (1381). بررسی الگوی نیازسنجی موجود و کاربرد آن در سیستم بهداشت و درمان استان اصفهان در سال 1381. پایان­نامة کارشناسی ارشد، علوم تربیتی (گرایش برنامه­ریزی آموزشی)، دانشگاه اصفهان.
 5. جوادی آملی، عبدالله (1377). صهبای حج. قم: مرکز نشر اسراء.
 6. دستورالعمل، ضوابط و شرایط انتخاب عوامل اجرایی کاروان­های حج تمتع (1392). معاونت حج، عمره و عتبات، ادارة کل فنی و امور کارگزاران.
 7. سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1386). روش­های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.
 8. سعادت، اسفندیار (1385). مدیریت منابع انسانی. تهران: سمت، چاپ دهم.
 9. شریف­زاده، فتاح و عبدی، فاطمه (1387). تبیین نیازهای آموزشی و آثار آموزش ضمن خدمت بر یادگیری کارکنان مخابرات رستة اداری مالی ادارة کل منطقة دو تهران. پژوهش­های مدیریت، سال 1، شمارة 1، صفحات 70-41.
 10. عباس­زادگان، سید محمد و ترک­زاده، جعفر (1379؛ 1381). نیازسنجی آموزشی در سازمان­ها. تهران: شرکت سهامی انتشار.
 11. عباسی اسفجیر، علی­اصغر ورضایی قلعه، هما (1390). نیازسنجی توسعة آموزش­های فنی و مهارتی مجازی در آموزش و پرورش استان مازندران. فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال 1، شمارة 3، صفحات 143-113.
 12. عباسیان، عبدالحسین، سلیمی، قاسم و آذین، رضا (1387). ارزیابی کیفیت آموزش­های مهندسی؛ مطالعة موردی بررسی اثربخشی دورة آموزشی جوش مقاومتی براساس مدل کرک پاتریک. فصل­نامة آموزش مهندسی ایران، دورة 10، شمارة 39، صفحات 62- 37. 
 13. فتحی واجارگاه، کوروش (1375). نیازسنجی آموزشی در برنامه­ریزی آموزشی و درسی (روش­ها و فنون). تهران: ادارة کل تربیت معلم و آموزش نیروی انسانی.
 14. فتحی واجارگاه، کوروش (1377). اصول برنامه­ریزی درسی. تهران: انتشارات ایران زمین.
 15. فتحی واجارگاه، کوروش (1386). برنامه­ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان. تهران: انتشارات سمت.
 16. فضل­اللهی، سیف­اله و ملکی توانا، منصوره (1390). رویکردی جامع به روش­ها و فنون مهم نیازسنجی آموزشی. روش­شناسی علوم انسانی، دورة 17، شمارة 68، صفحات 83-75.
 17. کاظمی، بابک (1380). مدیریت امور کارکنان. تهران: مرکز آموزش مدیریت.
 18. کاظمی، مهدی و همراهی، مهرداد (1388). آسیب­شناسی دوره­های آموزش ضمن خدمت براساس مدل سیپ.پژوهش­های مدیریت، شمارة 4، صفحات 130-113.
 19. محمدی زنجیرانی، داریوش، اشتیاقیان، ندا و رازنهان، فیروز (1391). رویکرد چندمعیاره و تلفیقی نیازسنجی آموزشی بر مبنای تحلیل شایستگی­های کارکنان. رویکردهای نوین آموزشی، سال 7، دورة 15، شمارة1، صفحات 136-107.
 20. مردانی کتکی، لیلا (1388). بررسی رابطة بین آموزش­های ضمن خدمت و اثربخشی کارکنان. پایان­نامة کارشناسی ارشد، پردیس قم، دانشگاه تهران.
 21. مؤمنی، منصور (1389).تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS. تهران: کتاب نو.
 22. مهرمحمدی، محمود (1381). برنامه­ریزی درسی: نظرگاه­ها، رویکردها و چشم­اندازها. مشهد: به­نشر.
 23. میرکمالی، سیدمحمد (1377). آموزش ضمن خدمت اساسی­ترین عامل بهسازی سازمان. مدیریت در آموزش و پرورش، شمارة 17، صفحات 11-5.
 24. نیکوکار، غلامحسین، علیدادی، یاسر و رایج، حمزه (1388). تدوین مؤلفه­های اصلی آسیب­شناسی سازمانی مرکز ملی فرش ایران با بررسی نقش آن در صادرات. نشریة مدیریت بازرگانی، دورة 1، شمارة 3، صفحات 184- 165.
  1. Altun, A. & Gok, B. (2010). Determining in service training programs characteristics given to teachers by conjoint analysis. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1710-1714.
  2. Chen, G. & Klimoski, R. J. (2007). Training and development of human resources at work: Is the state of our science strong?. Human Resource Management Review, 17, 180-190
  3. Cline, E. & Seibert, P. (1993). Help for first time needs assessors. Training & Development, 47(5). p.99.
  4. Hughes, G., O’Connell, P. & Williams, J. (2004). Company training and low-skill consumer-service jobs in Ireland. International Journal of Manpower, 25 (1), 17-35.
  5. Brown, J. (2002). Training need assessment: a must for developing an effective training program. Public Personnel Management, 31(4), 569-578.
  6. Ludwig, L. (2005). Library as place: results of a Delphi study. Journal of the Medical Library Association, 93(3), 315-326.
  7. Michigan State University (2005). Program manager/ supervisor training needs assessment. MFCF Supervisor Training Assessment, Findings from Survey of Federation Member Agencies (September 2003)..
  8. Sahinidis, A.G. & Bouris, J. (2008). Employee perceived training effectiveness relationship to employee attitudes. Journal of European Industrial Training, 32(1), 63-76.
  9. Sezer, C. (2009). Analysis on relations between implementation of training activities and HRM organization in service businesses. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2385-2389.
  10. Soltani, E. & Liao, Y. (2010). Training interventions: Fulfilling managerial ends or proliferating invaluable means for employees?, Training Interventions. Europaen Business Review, 2, 128-152.
  11. Tok, T.N. & Tok, S. (2009). Opinions of teachers on effectiveness of IST programs, Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 124-128.