دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، مهر 1395، صفحه 625-936 
الگوی رهبری مبتنی بر قدرت نرم در آموزش عالی ایران

صفحه 649-669

10.22059/jomc.2016.58883

عباس رشنوادی؛ حسن زارعی متین؛ غلامرضا جندقی؛ سید مهدی الوانی