تأثیر آموزش شغلی و فرهنگ سازمانی بر جهانی‌شدن (مورد مطالعه: شرکت کیسون)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش شغلی و فرهنگ سازمانی بر جهانی‌شدن شرکت کیسون انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر نحوة گردآوری داده‌ها توصیفی – همبستگی است. نمونة آماری تحقیق، 156 نفر براساس فرمول کوکران و به روش تصادفی طبقه‌ای از میان جامعة 256 نفری از کارشناسان، کارشناسان ارشد، سرپرستان و مدیران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌های تحقیق پرسشنامه بوده است. برای تعیین روایی پرسشنامه، نظر خبرگان و برای تعیین پایایی آن ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 951/0 به‌دست آمد. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل‌سازی معادلات ساختاری به‌کار گرفته شد. یافته‌ها نشان داد آموزش شغلی و فرهنگ سازمانی بر جهانی‌شدن تأثیرگذارند. همچنین، آموزش از طریق فرهنگ سازمانی بر جهانی‌شدن تأثیرگذار است. از طرفی، نتایج نشان داد آموزش بر فرهنگ سازمانی تأثیرگذار است.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. ابطحی، سید حسین (1383). آموزش و بهسازی سرمایه‌های انسانی. چاپ اول، مؤسسة فرهنگی لانیز.
 2. الوانی، سید مهدی (1390). جهانی‌شدن مدیریت. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دورة 2، شمارة 2، صفحات 18-1.
 3. الوانی، سید مهدی (1389). مدیریت عمومی. چاپ چهل و یکم، تهران: نشر نی.
 4. جزنی، نسرین (1386). مدیریت منابع انسانی. چاپ پنجم، تهران: نشر نی.
 5. حبیبی، مهدی (1389). جهانی‌شدن و فرهنگ. دانشگاه جامع علمی – کاربردی.
 6. رضائیان، علی (1388). مبانی سازمان و مدیریت. چاپ سیزدهم، تهران: انتشارات سمت.
 7. سنجری، احمدرضا (1388). روش‌های تحقیق در مدیریت.تهران: انتشارات عابد.
 8. صالحی امیری، سید رضا و حسین‌زادگان، زهره (1389). جهانی‌شدن فرهنگی و تأثیرات آن بر فرهنگ ایران.پژوهشنامة فرهنگ و جهانی‌شدن- صص 9-46.
 9. قاسمی، بهروز (1386). مدیریت رفتار سازمانی. تهران: انتشارات سپاهان.
 10. گیدنز، آنتونی (1384). چشم‌انداز‌های جهانی. ترجمة محمدرضا جلایی‌پور، تهران: طرح نو.
 11. لواسانی، احمد (1372). کنفرانس بین‌المللی محیط زیست در ریو . تهران : انتشارات وزارت امور خارجه.

داوری، علی و رضازاده، آرش (1393). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. چاپ دوم، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

 

 1. Albrow, M. (1996). The Global Age. Cambridge: Polity Press.
 2. Appelbaum, S.H., Roy, M. & Gilliland, T. (2011). Globalization of performance appraisals: theory and applications. Management Decision, 49(4), 570-585.
 3. Blunch, N. & Castro, P. (2005). Multinational enterprises and training revisited: do international standard matter?. Social Protection Discussion Series, NO.0504
 4. Conner, D.R. (1993). Managing at the speed of change. New York: Random House.
 5. Graf, A. & Mertesacker, M. (2009). Intercultural training: six measures assessing training. Journal of European Industrial Training, 33(6), 539-558.
 6. Low, L. (1998). Human resource development in Asia-pacific. Asian pacific Economic Literature, 12(1), 27-40.
 7. Lubin, J.S. (1992). Companies use cross-cultural training help their employees adjust abroad. the Wall Street Journal
 8. Schultz, T. (1961). Investment in human capital. American Economic Review, march, pp.1-17
 9. Shen, J. & Darby, R. (2006). Training and management development in Chinese multinational enterprises. ٍEmployee Relations, 25(4), 342-362.
 10. Zakaria, N. (2000). The effects of cross-cultural training on the acculturation process of the global workforce. International of Journal of Manpower, 21(6), 492-510.
 11. Zheng , C., Hyland, P. & Soosay, C. (2007). Training practices of multinational companies in Asia. Journal of European Industrial Training,31(6), 472-494.