بررسی رابطه تنیدگی شغلی از طریق رفتارهای توانمندساز رهبر (مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی استان قم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر رابطة رفتارهای توانمندساز رهبر و تنیدگی شغلی در سازمان جهاد کشاورزی استان قم را بررسی کرده است. برای سنجش رفتارهای توانمندساز رهبر شاخص‌های مدل هوی، و برای سنجش تنیدگی شغلی، پرسشنامة تنیدگی رندلوف و بلک برن به‌کار گرفته شد. 70 نفر از کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان قم نمونة آماری این پژوهش را تشکیل دادند و در بهمن‌ماه 1392 به پرسش‌های این تحقیق پاسخ دادند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوة گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع پیمایشی است و در زمرة تحقیقات همبستگی قرار می‌گیرد. نتایج  تحلیل عاملی تأییدی نشان داد همة ابعاد رفتارهای توانمندساز رهبر رابطة مثبت و معناداری با تنیدگی شغلی دارند. همچنین، نتایج آزمون میانگین یک جامعة آماری نشان داد رفتارهای توانمندساز رهبر و تنیدگی شغلی در سازمان جهاد کشاورزی استان قم وضعیت مطلوبی دارد.
با توجه به اینکه مدیریت تنیدگی شغلی ابزاری راهبردی برای تحقق اهداف و چشم‌انداز سازمان محسوب می‌شود، و با توجه به نقش مهم رفتارهای توانمندساز رهبر در دستیابی به این هدف، سازمان‌های امروزی برای بقای خود در دنیای رقابتی امروز، باید برای نقش رفتارهای توانمندساز رهبر در تنیدگی شغلی اهمیت بسزایی قائل شوند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


. آزاد مرزآبادی، اسفندیار (1388)، « ارتباط علائم جسمانی و روان‌شناختی با تنیدگی در کارکنان نظامی »، مجلۀ علوم رفتاری، دوره 3، شماره 3، ص 248-243
2. آقا یوسفی، علی رضا و علی پور، احمد و داوودی فر، آزیتا ( 1387 )، « تاثیر مقابله درمانگری بر باورهای خود – کارآمد، تنیدگی و فرسودگی شغلی مدرسان کنسرواتوار ( دانشکده موسیقی) تهران، فصلنامه اندیشه و رفتار، دوره 3، شماره 10، ص16-7
3. باب الحوائجی، فهیمه و پاشازاده، فاطمه ( 1389 ) ، « بررسی میزان استرس شغلی کتابداران و مدیران کتابخانه‌های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ( مطالعه موردی شهر تهران )، فصلنامه علمی _ پژوهشی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، ص122-103
4. حسن زاده، حبیب الله ( 1389 )، « استرس شغلی، تاثیرات و پیامدهای آن »، ماهنامه کار و جامعه، شماره 119-118، ص 103-98
5. دهقان، اشرف ( 1389 )، « استرس شغلی »، مجله کتاب ماه، مرداد ماه : 49-46
6. رندال و همکاران (1387)، «استرس شغلی»، ترجمه غلامرضا خواجه پور، تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
7. صدیقی، کمال (1376 )، « رابطه بین سبک رهبری مدیران، نوع شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان »، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.
8. عابدی، بهرام ( 1389 )، « مقایسه سطح تنیدگی ورزشکاران و غیر ورزشکاران »، فصلنامه روان شناسی تحولی، ص روان شناسان ایرانی، سال 6، شماره 23، ص 268-261
9. علوی،سید حمیدرضا و کاظمی زاده، حمیدرضا (1387 )، « مقایسه تاثیر سبک‌های رهبری مدیران بر میزان تنیدگی شغلی ادارات دولتی با توجه به نوع شخصیت آنان »، دو ماهنامه علمی – پژوهشی دانشور رفتار، شماره 31 ، ص 14-1
10. کوپر، کاری (1372) « زندگی با اضطراب » ترجمه ماشاالله مدیحی، چاپ اول، انتشارات یادآوران، تهران
11. نظری زاده، امیر عباس (1389) « بررسی و تبیین تاثیر تنیدگی خطای انسانی در بین کارکنان مراقبت پرواز شرکت فرودگاه‌های کشور »، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
12. نعمت طاوسی، محترم (1383)، « سلامت و تنیدگی، ص پیامدهای زیست شناختی و روانشناختی رویدادهای تنیدگی زای زندگی »، فصلنامه روانشناسان ایرانی، سال 1، شماره 1، ص44-31
13. وزیر پور، مهردخت و رضوانفر، مریم ( 1388 )، « بررسی نقش منابع الکترونیکی در تنیدگی‌های شغلی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه تهران »، فصلنامه دانش شناسی، سال دوم، شماره 5، ص 102-95.
14. Berger, S., Schad, T., Von Wyl, V., Hlert, U., et al (2008). Effects of cognitive ehavioral stress management on HIV-1 RNA, CD4 ce ll counts and sychosocial parameters of HIV infected persons. AIDS, 22(6)
15. Cameron , j.& pierce, w.d. (2005). Reinforcement , reward, and intrinsic motivation: a menta - analysis. Review of educational research.
16. Conger, Jay.A & Kanungo, Rabindra.N. (1988). The Empowerment Process: Integrating Theory a Practic , The Academy of Management Review , Vol 13 , No 13 , pp 471-482
17. Cooper, C. L., Liukkonen, P., & Cartwright, S. (1996). Stress prevention in the workplace: Assessing the costs and benefits to organizations. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
18. Janssen, P. P. M., & Houkes, I (2000). Three important stress outcomes and their relationships with costs: Motivation, health, and turnover. In M. Schabracq , H. Maassen van den Brink, W. Groot, P. P. M. Janssen, & I. Houkes, De prings van stress (pp. 75-84). Gravenhage, The Netherlands: Elsevier Bedrijfsinformatie.
19. Joiner , Therese A & Bartram , Timothy (2004). How empowerment and social support affect Australian nurses work stressors , Australian Health Review , 28(1) , pp 56-64
20. Hui, C. (1994). Effects of leader empowering behaviors andfollowers personal control, voice, and self-efficacy on in-role performance: An extension and empirical test of Conger and Kanungo's empowerment process model. Unpublished doctoral dissertation. Indiana University: Indianapolis, Indiana.
21. Kouzes, J., & Posner, B. (1987). The leadership challenge.San Francisco, Josey-Bass
22. Levy BS, Wegman DH (2005). Occupational health recognizing and preventing Work- related disease and injery.4th ed.philadelphia: lippincott-raven.
23. Luthans , Fred (1989 ). Organizational Behavior 5ed ED , mcgrow Hill , New York.
24. Peachey , Gladys.A. (2002). The Effect Of Leader Empowering Behaviours On Staff Nurses Workplace Empowerment, Psychological Empowerment, Organizational Commitment, And Absenteeism A Thesis Submitted to the School of Graduate Studies in Partial fulfilment of the Requirements for the degree Doctor of Clinical Health Sciences (Nursing) , mcmaster University
25. Porter-O'Grady, T. (1992). Transformational leadership in an age of chaos. Nursing Administration Quarterly, Vol17. N 1, pp17-24.
26. Robbins Stephen P. (1993). Essential Of Organizational Behavior 4ed ED Prentic – Hall , New York
27. Seidl ,Wolfang ( 2009 ). Empower staff to tackle stress , Occupational Health Journal , 61(3)
28. Seley , Hans (1978 ). The Stress Of Life 2ed ED , mcgrow Hill , New York
29. Snelgrov SR. (1999). Oceupational stress and job satisfaction community psychiative nurses. J Nurse Manay, 6(2) , pp67-104
30.Wan g, A. (1991). Stressful and satisfying experiences of adult RN/BSN learners.Nurse Educator, 16.