بررسی تأثیر ویژگی های شغلی بر بی تفاوتی سازمانی با نقش میانجی تناسب فرد- سازمان (مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

از آنجا که نیروی انسانی مهم­ترین و باارزش­ترین سرمایه­های سازمان­ محسوب می­شوند و تحقق اهداف سازمان­ در گرو تعهد و کاردانی سرمایه­های انسانی آن­ است، شناخت و تحلیل مسائلی که مانع شکوفایی این سرمایه­­های گرانبها شده است و آن­ها را به سمت بی­تفاوتی سوق می­دهد، اهمیت ویژه یافته است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش تحلیل تأثیر ویژگی­های شغلی بر بی­تفاوتی سازمانی با نقش میانجی تناسب فرد- سازمان بوده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است. نمونة مورد مطالعه شامل 271 نفر از کارکنان شرکت گاز استان اصفهان است که به روش طبقه­ای (طبقه­ها: مناطق گازی زیر نظر شرکت گاز استان اصفهان) انتخاب بودند. ابزار جمع­آوری اطلاعات تلفیقی از سه پرسشنامة استاندارد جان ­واگنر، اسکروگینس و دانایی­فرد بود. نتایج نشان داد مدل اصلی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است. در این مدل ویژگی­های شغلی تأثیر مثبت و مستقیم بر تناسب فرد- سازمان و تأثیر منفی بر بی­تفاوتی سازمانی دارند. از سوی دیگر ویژگی­های شغلی به‌طور غیرمستقیم با نقش میانجی تناسب فرد- سازمان بر بی­تفاوتی سازمانی کارکنان تأثیر منفی دارند. تناسب فرد- سازمان نیز تأثیر منفی بر بی­تفاوتی سازمانی کارکنان دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابزری، مهدی ؛ عباسی، عباس(1385). بررسی روابط میان تناسب فرد- سازمان و فرهنگ سازمانی در اجرای مدیریت کیفیت جامع ، هفتمین کنفرانس بین­المللی مدیران کیفیت، تهران.
ابزری، مهدی؛ عباسی، عباس؛ حق­شناس، اصغر و انصاری، محمداسماعیل(1389).  بررسی تأثیر تناسب فرد- سازمان و فرهنگ سازمانی بر رفتار سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه­ها- مطالعه موردی: دانشگاه شهید باهنر کرمان ، فصلنامه پژوهش­های مدیریت، سال چهاردهم، شماره66، صفحات21-1 .
ایزدی­یزدان­آبادی، احمد ؛ نوشه­ور، حدیث­سادات(1390). «ویژگی­های شغلی دبیران و رابطه­ی آن با توانمندسازی»، فصلنامهیپژوهشهایمدیریتمنابعانسانیدانشگاهجامعامامحسین(ع)، سال دوم، شماره­ی سوم و چهارم، صفحات 167- 187.
بختیارنصرآبادی، حسنعلی؛ رجایی­پور، سعید؛ قربانعلی، سلیمی؛ طاهرپور، فاطمه و پرتوی، محمد ( 1388). بررسی رابطه بین ماهیت شغل و رضایت شغلی، پژوهشنامه­ی مدیریت اجرایی، سال نهم، شماره اول، صفحات 57-77.
جمشیدی، مهدی و بخشی، نبی(1389). از بی­توجهی تا بی­تفاوتی: تبیین تئوریک مسئله بی­تفاوتی سازمانی ، همایش ملی چالش­های مدیریت و رهبری در سازمان­های ایرانی، اصفهان.
جهانشاهی، میثم(1389). بی­تفاوتی سازمانی: بررسی نشانه­ها، علل وپیامدها به روش گراندد تئوری، هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران.
 چلبی، مسعود(1389). جامعه­شناسی نظم: تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، چاپ پنجم، تهران: نشر نی.
چهرازی، ابراهیم(1350). سلامت فکر، چاپ اول، تهران: نشر میهن.
دانایی­فرد، حسن ؛ اسلامی، آذر(1390).کاربرد استراتژی پژوهشی نظریه داده بنیاد در عمل؛ ساخت نظریه بی­تفاوتی سازمانی، چاپ اول، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
رضائیان، علی (1392). مبانی سازمان و مدیریت، چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات سمت
شرمرهورن، جان­آر؛ هانت، جیمز جی و ازبورن، ریچارد ان.(1386). مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه: مهدی ایران­نژادپاریزی؛ محمدعلی بابایی زکلیکی و مهمدعلی سبحان­اللهی. چاپ سوم، تهران: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
شیعه­زاده، الهه(1390)، ارتقای حضور زنان در سطوح مدیریتی، شکستن سقف شیشه­ای، فصلنامه عصر کیفیت، شماره بیست و یکم، صفحات 45-51
طبائیان، شیرین (1381). «بررسی حیطه­های بی­تفاوتی دبیران دبیرستان­های شهر اصفهان نسبت به دستورات مدیران از دیدگاه دبیران»، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد مدیریت، مرکز علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران ، ایران.
 فرجی، عبیدالله؛ ولیئی، سینا؛ مریدی، گلرخ؛ رمضانی، عباس­علی و رضایی فریمانی، مصطفی ( 1390). «بررسی رابطه ویژگی­های شغلی و سطح استرس شغلی در پرستاران بیمارستان­های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان»، پژوهش پرستاری، شماره بیست و پنجم، صفحات 63-54.
کشاورز حقیقی، مهدی(1391). «ارایه­ی الگوی مدیریت بی­تفاوتی سازمانی کارکنان(مورد مطالعه یک بانک خصوصی) »، دوفصلنامه­ی پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال چهارم، شماره­ی دوم، صفحات 183-202.     
مسعودنیا، ابراهیم(1380). «تبیین جامعه­شناختی بی­تفاوتی شهروندان در حیات اجتماعی وسیاسی»، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره صد و شصت و هفت، صفحات 152- 165.
نادری، حمدالله؛ بنی فاطمی، حسین و حریری اکبری، محمد(1389). «الگوسازی ساختاری رابطه­ی بین بیگانگی و بی­تفاوتی اجتماعی»، دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده­ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال ششم، شماره دوم، صفحات 29-59.
هومن، حیدرعلی(1390)، تحلیل داده­های چندمتغیری در پژوهش رفتاری، چاپ سوم، تهران: پیک فرهنگ.
Danaee Fard‚ H. & Eslami‚ A.(2010). Discovering Theory of Organizational Indifference: A Grounded Theory Strategy. European Journal of Scientific Research، Vol.40، No.3، pp. 450-460.
Gardner¸W. L.; Reithel¸ B. J.; Cogliser¸C. C.; Walumbwa¸ F. O. & Foley¸ R. T.(2012). Matching Personality and Organizational Culture: Effects of Recruitment Strategy and Five- Factor Model on Subjective Person- Organization Fit.Managment Communication Quarterly¸ Vol. 26¸ No. 4¸ PP. 585-622.
Griffin, M. L. ; Hogan, N. L. & Lambert, E. G.(2012). Doing “people work” in the prison setting An Examination of the job characteristics model and correctional staff Burnout. Criminal Justice and Behavior،Vol. 39، No. 9 pp.1131-1147.
Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1980). Work red sign. Reding, MA: Addison- Wealey..
Horverak¸ J. G.; Bye¸ H. H.; Sandal¸ G. M.& Pallesen¸ S.(2013). Managers’ Evaluations of Immigrant Job Applicants: The Influence of Acculturation Strategy on Perceived Person-Organization Fit (P-O Fit) and Hiring Outcome. Journal of Cross-Cultural Psychology, Vol. 44¸ No. 1¸ pp. 46-60.
Keefe¸ L.(2006). Overcome organizational Indifference¸ Nonprofit World¸ Vol.   24¸ No. 2¸ pp. 14-15.
Kim¸ H.; Knight¸ D. K. & Crutsinger¸ C.(2009). Generation Y employeesˈ retail work experience: The mediating effect of job characteristics. Journal of Business Research¸ Vol. 62¸ No. 2¸ pp. 548-556.
Krasman¸ J.(2012). Putting Feedback- Seeking into Context: Job Characteristics and Feedback- Seeking Behaviour. Personnel Review¸ Vol. 24¸ No.1¸ pp. 11-20.
Kim¸ H.; Knight¸ D. K. & Crutsinger¸ C.(2009). Generation Y employeesˈ retail work experience: The mediating effect of job characteristics. Journal of  Business Research¸ Vol. 62¸ No. 2¸ pp. 548-556.
Lauver, J. K., Kristof ̦ A. L.(2001). Distinguishing between employees’ perceptions of person–job and person–organization fit. Journal of Vocational Behavior،Vol. 59¸ No. 3¸ pp. 454- 470.
Leander, P, N. (2009).Losing the will: Automatic Reactions to the Indifference Perceived in Others. Unpublished master’s thesis, Duke University.
Shahinpoor¸ N.& Matt¸ B. F.(2007). The Power of One: Dissent and                           Organizational Life. Journal of Business Ethics. Vol. 74¸ No.1¸ pp. 37-48.
Shin¸ Y.(2004). A Person- Environment Fit Model for Virtual Organizations. Journal of Management. Vol. 30¸ No. 5¸ pp.725-743.
Merton¸ R. K.(1968). Social Theory and Social Structure¸ New York: Free press.
Nicol¸ A. M.; Rounding¸ K.& Maclntyre¸ A.(2011). The impact of Social Dominance Orientation and Right-Wing Authoritarianism on the relation between Person–Organization fit with commitment, satisfaction, and turnover intentions. Personality and Individual Differences¸ Vol. 51¸ No.2¸ pp. 893-898.
O'Reilly¸ C. A.; Parlette¸ G. N.& Bloom¸ J. R.(1980). Perceptual measures of task       characteristics. The biasing effects of differing frames of reference and job        attitudes. Academy of  Management Journal¸ Vol. 23¸ No.1¸ pp. 118-131.
Shahinpoor¸ N.& Matt¸ B. F.(2007). The Power of One: Dissent and                           Organizational Life. Journal of Business Ethics. Vol. 74¸ No.1¸ pp. 37-48.
Silva¸ N. D.; Hutcheson¸ J.& Wahl¸ G. D.(2010). Organizational Strategy and Employee Outcomes: A Person–Organization Fit Perspective. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied¸Vol. 144¸ No. 2¸ pp. 145-161.
Sun Jung, H & Hyn Hyun, H.(2011). The effects of organizational service orientation on person- organization fit and turnover intent in a deluxe hotel. The Service Industries Journal ¸Vol. 10¸ No. 1¸pp.1-23.
Yen¸ CH. L.; Murrmann¸ S. K.(2011). The Influence of Context Orientation on Job Seeker Perceptions of Recruitment¸ Person- Organization Fit¸ and Job Application Intention in the Hospitality Industry. Journal of Human Resources In Hospitality& Tourism¸ Vol. 10¸ No. 2¸ pp. 315-330.
Verquer.L.M., Beehr.A.T., & Wagner.H.S.(2003). A meta-analysis of relations between person–organization fit and work attitudes. Journal of Vocational Behavior , Vol.63, No. 1¸ pp. 473–489.