ارزیابی عملکرد با به‌کارگیری ترکیب مدل تحلیل پوششی داده‌ها و TOPSIS (مورد مطالعه: گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکدة مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مدیریت عملکرد از مباحث ویژة مدیریت استراتژیک منابع انسانی است و ابزار مناسبی برای ارتقای عملکرد کارکنان و سازمان محسوب می‌شود. در صورتی ‌که مدیریت عملکرد متناسب با ملزومات و پیش‌نیازهای آن در سازمان طراحی و اجرا شود، می‌تواند بخشی از مسائل و مشکلات سازمان را شناسایی و برای حل آن‌ها، راهکارهای عملی ارائه کند. هدف این پژوهش، ارزیابی عملکرد گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد طبق روش تحلیل پوششی داده‌ها و TOPSIS می‌باشد. نوع تحقیق از نظر هدف، توصیفی و کاربردی است که برای تهیة اطلاعات پژوهش، مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی انجام گرفت. ابزارهای میدانی تحقیق نیز شامل مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه بوده است. در مقالة حاضر، پس از بیان اهمیت ارزیابی عملکرد، به معرفی روش تحلیل پوششی داده‌ها و تکنیک تاپسیس پرداخته و سپس کاربرد دو مدل ذکر شده در تعیین کارایی و رتبه‌بندی واحدهای این سازمان ارائه می‌شود. در نهایت با ارائه نتایج این روش در سازمان مورد نظر و ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت، پژوهش به‌پایان می‌رسد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1.  

  1. اخوان علوی، سید حسین و عابسی، مسعود (1392). مقدمه‌ای بر طراحی و تبیین مدل پشتیبانی از تصمیم مدیریت راهبردی با به‌کارگیری DEA و آنتروپی در سازمان‌های تجاری. مدیریت فرهنگ سازمانی. دورة 11، شمارة 4، صفحات 45-33.
  2. ارزیابی عملکرد سازمان (1387). نشریة سامان (نشریة داخلی معاونت طرح و برنامة دانشگاه فردوسی مشهد). شمارة 31، صفحات 4-1.
  3.  اسفندیار، محمد، فلاح جلودار، مهدی و درویش متولی، محمدحسین (1390). طراحی مدل تلفیقی برای ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه‌ها با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و مجموعه‌های فازی. فصل‌نامة مدیریت. سال 8، شمارة 22، صفحات 35-24.
  4.  افتخاری، حمید (1381). ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی همراه با چالش‌ها و چشم‌اندازهای و راهبردها. مجموعه مقالات همایش چالش‌ها و چشم‌اندازهای توسعة ایران، صفحات 22-1.
  5.  الماسی، حسن (1374). از ارزیابی عملکرد تا مدیریت عملکرد». مجلة تدبیر. شمارة ۵۶، صفحات30-26.
  6.  امیران، حیدر (1380). روش‌های اندازه‌گیری کارایی و اثربخشی سیستم‌های کیفیت. انتشارات شرکت مشاورین کیفیت‌ساز.
  7.  انیسه، محمد، طلوعی اشلقی، عباس و افشارکاظمی، محمدعلی (1384). ارائة مدلی مبتنی بر روش بردا جهت ارزیابی عملکرد کارکنان. بیستمین کنفرانس بین‌المللی برق، صفحات 5-1.
  8.  توفیق، فیروز (1382). بودجه‌ریزی در ایران (مسائل و چالش‌ها) امکانسنجی تهیة بودجة اقتصادی. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه.
  9.  جهاد دانشگاهی تهران (1381). ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان تهران. مجموعة مقالات اولین همایش ملی مدیریت عملکرد، صفحات 3-1.
  10.  حبیبی، آرش (1391). آموزش کاربردی LISREL و SPSS با رویکردی به پایان‌نامه‌نویسی. منتشرشده در سایت www.parsmodir.com
  11. حسین‌زاده سلجوقی، فرانک و الهی مقدم، زهرا (1392). مدلی جدید برای تعیین نقاط اتکا در تحلیل پوششی داده‌ها. مجلة مدل‌سازی پیشرفتة ریاضی، دورة 3، شمارة 2، صفحات 79-61.
  12. حقیقی، محمدعلی و طیبی ابوالحسنی، سید امیرحسین (1394). مدیریت تکنولوژی و نوآوری. تهران: انتشارات نورا.
  13. دستورالعمل‌های ارزیابی عملکرد (1390). مدیریت ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات شهرداری مشهد.
  14.  دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارکنان (1390). معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.
  15.  سعادت، اسفندیار (1375). مدیریت منابع انسانی. تهران: انتشارات سازمان مطالعه تدوین کتب علوم انسانی (سمت).
  16.  شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی سطح ملی (1391). معاونت توسعه مدیریت و سرمایة انسانی رئیس جمهور.
  17. شایسته، علیرضا و ساعتی، صابر (1390). چند روش برای رتبه‌بندی واحدهای تصمیم‌گیری به کمک مجموعة مشترک وزن‌ها در تحلیل پوششی داده‌ها. سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده‌ها، تهران، صفحات 11-1.
  18.  صفایی قادیکلایی، عبدالحمید، یحیی‌زاده‌فر، محمود و شکوهی، بابک (1386). اندازه‌گیری کارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها در سازمان بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌نامة علوم انسانی و اجتماعی (مدیریت)، سال 7، شمارة 25، صفحات 120-97.
  19. ضیایی، چراغعلی (1384). تدوین نظام ارزیابی عملکرد دانشگران در شرکت ایپکو». سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، صفحات 14-1.
  20. طاهری، عصمت‌السادات و یحیی‌تبار، فاطمه (1390). «ارزیابی عملکرد سازمان تأمین اجتماعی استان مازندران با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها». سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده‌ها، صفحات 12-1.
  21.  طلوعی اشلقی، عباس، رهنمای رودپشتی، فریدون و عبدالوند، کاوه (1389). استفاده از تکنیک ترکیبی TOPSIS-DEA به منظور ارائة رویکردی در جهت ارزیابی چنددوره‌ای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجلة حسابداری مدیریت. سال 3، شمارة 4، صفحات 119-105.
  22.  طیبی ابوالحسنی، امیرحسین و کاراژیان، سعید (1392). ارزیابی عملکرد گروه مشاوران جوان شهرداری مشهدبا روش تحلیل پوششی داده‌ها. پایان‌نامة کارشناسی، رشتة مهندسی صنایع، دانشگاه فردوسی مشهد.
  23. طیبی ابوالحسنی، سید امیرحسین، رحمانی، مهدی و اصنافی، امیررضا (1393). بررسی میزان آمادگی گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد برای پیاده‌سازی مدیریت دانش. هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش، تهران، صفحات 9-1.
  24. طیبی ابوالحسنی، سید امیرحسین (1395). شناسایی و طبقه‌بندی الزامات ورود موفق به بازار (مورد مطالعه شرکت‌های دانش‌محور با تکنولوژی‌های پیشرفته). پایان‌نامة کارشناسی ارشد، رشتة مدیریت اجرایی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
  25. علیرضایی، محمدرضا (1381). روش‌های نوین ارزیابی عملکرد. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  26.  علیرضایی، محمدرضا؛ ظرافت‎انگیز، مجید و علمدار، نصرت‌الله (1378). «ارزیابی عملکرد شرکت‌های توزیع برق با کمک DEA». فصل‌نامة مدیریت و توسعه. شمارة 2، صفحات 70-61.
  27.  قدرتیان کاشان، سید عبدالجابر و انواری رستمی، علی‌­اصغر (1383). «طراحی مدل جامع ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکت‌ها». فصل‌نامة مدرس علوم انسانی. شمارة 36، صفحات 134-109.
  28.  کولوبندی، عبدالله (1374). معیارهای هفت‌گانه برای ارزیابی اثربخشی سازمان. مجلة تدبیر. شمارة ۵۶، صفحات 21-19.
  29.  کیانی، غلامرضا و غفاریان، وفا (1379). استراتژی اثربخش. مجلة تدبیر. شمارة 110، صفحات 30-26.
  30.  گزارش عملکرد گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد از ابتدای تأسیس تا پایان سال 1392 (1392).
  31. مدهوشی، علی و ‌آبادی، کیان (1388). ارزیابی کارکنان بر اساس شاخص‌های کیفی با رویکرد فازی. دومین کنفرانس بین‌المللی تحقیق در عملیات ایران، صفحات 4-1.
  32.  مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری دانشگاه تربیت مدرس (1380). چکیدة مقالات نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور.
  33.  معظمی گودرزی، محمدرضا، جابر انصاری، محمدرضا؛ معلم، آذر و شکیبا، محبوبه (1393). کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در ارزیابی کارایی نسبی و رتبه‌بندی شعب بانک رفاه استان لرستان و مقایسه نتایج آن با روش TOPSIS. فصل‌نامة پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعة پایدار). سال 14، شمارة 1، صفحات 126-115.
  34. مؤمنی، منصور (1385). مباحثنوینتحقیقدرعملیات. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  35.  مهرگان، محمدرضا (1383)، مدل‌های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها (تحلیل پوششی داده‌ها). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  36.  میرسپاسی، ناصر (1365). مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار. تهران: انتشارات میر.
  37. نجفی، سید اسماعیل (1390). تلفیق دو مدل ارزیابی عملکرد DEA و BSC و ارائة مدل ریاضی. رسالة دکتری، رشتة مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
   1. Alirezaee, M.R. (1999). Measuring technical progress and efficiency of the industrial section of Iran with Data Envelopment Analysis. Paper presented at the First Conference in Optimization and Application, Nov. 17-19, Mashhad, Iran.
   2. Banker, R.D., Charnes, A. & Cooper, W.W. (1984). Some models for estimating technical and scale efficiencies in data envelopment analysis. Management Science, 1078-1092.
   3. charnes, A., Cooper W.W. & Rhodes, E.(1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2(6), 429-444.
   4. Chuen, T. K. & Kuan Y.W. (2011). Efficiency assessment of universities through data envelopment analysis. Original Research Article Procedia Computer Science, 3, 499-506.
   5. Davenport, T. (1993). Process innovation: reengineering work through information technology. Boston: Harvard Business School Press,.
   6. Hammer, M., & Champy, J. (1993). Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. Harper Business.
   7. Hedi, E., Pierre, O. & Stéphane, V. (2010). Measuring efficiency of Tunisian schools in the presence of quasi-fixed inputs: A bootstrap data envelopment analysis approach. Original Research Article Economics of Education Review, 29(4), 589-596.
   8. Johansson, H. J., McHugh, P., Pendlebury, A.J. & Wheeler, W.A. (1993). Business process reengineering: breakpoint strategies for market dominance. John Wiley & Sons.
   9. Lopes, A.L. & Lanzer, E.A. (2002). Data Envelopment Analysis – DEA and fuzzy sets to assess the performance of academic department: a case study at Federal University of Santa Catarina-UFSC. Pesquisa Operational, 22(2), 217-230.
   10. Mustafa, M. (2005). Studying Efficiency Arabic’s Banks by Two Method DEA and Nervous Network.
   11. Miliotis, P.A. (1992). Data envelopment analysis applied to electricity distribution districts, Res. Soc. 43, 549-555.
   12. Moullin, M. (2004). Eight essentials of performance measurement. International Journal of Health care Quality Assurance, 17(13), 110-112.
   13. Neely, A.D., Gregory, M. & Platts, K.W. (1995). Performance measurement system design: a literature review and research agenda. International Journal of Operations & Production Management, 15(4), 80-116.
   14. Saati, S. (2008). Determining a common set of weights in DEA by Solving a linear programming. Journal of Industial Engineering International, 4(6), 51-56.

  Sheng-Hshiung, T. (2002). The evaluation of airline service quality by fuzzy MCDM. Tourism Management, 23, 107–115