الگوی رهبری مبتنی بر قدرت نرم در آموزش عالی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

2 استاد، دانشکدة مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 استاد، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

جوزف  نای تأثیر جذابیت‌های فرهنگی و ارزشی بر تولید قدرت در رهبری را متأثر از مؤلفه‌های ارتباطات، چشم‌­انداز سیاست و هوش عاطفی محرز می‌داند. این مقاله با هدف شناخت الگوی بومی رهبری سازمانی مبتنی بر قدرت نرم در آموزش عالی ایران، تدوین شده است و با روش آمیخته و به شیوة اکتشافی با انجام‌دادن مصاحبه با خبرگان آموزش عالی و تکمیل پرسشنامه توسط پیروان، زمینة شناخت حوزه‌های تأثیرگذار بر الگوی یادشده را فراهم کرده است. نتایج حاکی از تفاوت الگوی بومی با الگوی صاحب نظر یادشده است و مؤلفه‌های تأثیرگذار الگوی بومی به شرح حوزه‌های رفتاری- اخلاقی، اجتماعی– ارتباطی، مهارتی- حرفه‌ای، فرهنگی- هنجاری، سیاسی- شهودی و اعتقادی- معنوی با شاخص‌‌های ذیربط به‌دست آمدند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-         افلاطون (1376). دورة آثار. ترجمة محمدحسن لطفی، چاپ دوم، تهران: انتشارات خوارزمی.

-         کلینی، یعقوب (1388)، الکافی. ترجمة حسین استادولی، جلد اول، قم: دارالثقلین.

-         الوانی، سید مهدی (1381). نظریة عاملیت و خادمیت، آیا مدیران خود را وقف سازمان می‌کنند یا سازمان وقف آنان گردد؟. فصلنامة فرایند مدیریت و توسعه، شماره55.

-         برن، راندا (1390). قدرت. ترجمة محمدجواد نعمتی، تهران: قصرکتاب.

-         بینش، مسعود (1385). با اندیشمندان عرصة مدیریت. تهران: رسا.

-         پارسا، خسرو (1377). پسامدرنیزم در بوتة نقد (مجموعه مقالات). چاپ دوم، تهران: آگه.

-         پاکتچی، احمد (1386). مایه‌های فلسفی در میراث ایران باستان: پیجویی شاخصه‌ها برای رده‌بندی مکاتب مزدایی. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).

-         خدادادیان، اردشیر (1350). سیمای زرتشت در سروده‌های آسمانی او. دوره شانزدهم شماره 189و190صفحات 96-84.

-         ساعتچی، محمود و علی‌اکبر عزیزپورشویی (1384). دو فصلنامه راهبردهای بازرگانی دوره1، شماره 11تیرماه 1384 صفحات18-1.

-         فیدلر ، فرد و شمرز، مارتین (1372). رهبری اثربخش. ترجمة سهراب خلیلی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.

-         قوچانی، محمود (1374). فرمان حکومتی پیرامون مدیریت. تهران: مرکز مدیریت دولتی.

-         کاتر، جان (1384). رهبران چه می‌کنند؟. ترجمة فضل‌الله امینی، تهران: انتشارات فرا.

-         گالبرایت ، جان کنت (1378). آناتومی قدرت. ترجمة محبوبه مهاجر، تهران: سروش.

-         لوتانز، فرد (1372). رفتار سازمانی. ترجمة غلامعلی سرمد، تهران: بانک مرکزی.

-         مطهری، مرتضی، مجموعة آثار. جلد سوم، پایگاه اطلاع رسانی مرکز تحقیقات علوم اسلامی(نور).

-         ماکسول، جان سی (1385). صفتهای بایستة یک رهبر. ترجمة ارمغان جزایری، تهران: نشر پیکان.

-         مکولی، جان، ژوآنی، دبرلی و فیل، جانسون (1389). نظریة سازمان: نگاه‌ها و چالش‌ها. ترجمة حسن دانایی‌فرد و کاظمی، جلد دوم، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).

-         موحد زاده، (1388). توسعة مدیریت آموزشی بر محور رابطة رهبری تحولی، بی‌جا: بی‌نا.

-         میزان الحکمه، ویرایش جدید(1375) چاپ اول، قم: دارالحدیث، حکمت شماره 9019.

-         نای، جوزف (1387). قدرت نرم، ابزارهای موفقیت در سیاست بینالملل. ترجمة سید فخر روحانی و مهدی ذوالفقاری، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).

-         هدریک، لاری (1390). مدیریت کوروش بزرگ. ترجمه و ویرایش فارسی محمدابراهیم محجوب، چاپ هفتم، تهران: مدیریت فردا.

-         یزدان‌پور، اسماعیل (1388). دانشگاه اجتماعی تولید و توزیع دانش در جوامع دانایی. تهران: دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی و پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

 

 

-          Anthony, T.C. & Newton Margulies (1981), “Organization Development a political Perspective”, Academy of management review, NO.1, VOL.6. 

-          Barker, J.R. (1997). How can we train leadership if we don’t know what leadership is?. Human Relations 50.

-          COHEN, M.D. & March, J.G. (1974). Leadership and ambiguity: The American College President. New York: McGraw-Hill.

-          Dubrin, J.A. (2000). Leadership research finding, practice and skills, Boston: Houghton Mifflin.

-          Featherstone, M. (1988). In Pursuit of the Postmodern: An introduction. Theory culture and society.

-          Gary, Y. (1998). USES power effectively: The Blackwell Handbook of Principles of organizational behaviour.

-          John, D. M. (1983). The American people and science policy: Pergaman Press.

-          Kets de vries, M.F.R. (2004). Organization on the couch: a clinical perspective on organizational dynamics. European Management Journal, 22(2).

-          Macdonald, K.M. (1995). The sociology of the professions, London: Sage.

-          Mintzberg, H. (1983). Power in and around organization. NJ: Prentice-Hall.

-          Nye, J.S. (1991). Bound to lead: the changing nature of American power. New York: Basic Books.

-          O'Leary, E. (2000) Leadershipment Series. Vol.3.

-          Pattinson (1997), The Faith Of Managers, London:Cassell.

-          Nye, J.S. (2008). The Powers to Lead by , Oxford University press.

-          Thompson, J.D. (1967), Organizations in action. New York: McGraw-Hill.

-          Tourish, D. & Pinnington, A. (2002). Transformational leadership, corporate cultism and the spirituality paradigm. Human Relations, 55(2).

-          Weber, Max. (1947) .The theory of social and economic organization. New York: Free Press.