مطالعة رابطة فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با به‌کارگیری مدل دنیسون در وزارت صنعت، معدن و تجارت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ ارشد، دانشکدة مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به گسترة ابعاد نفوذ فرهنگ بر رفتارهای اجتماعی، تمرکز این پژوهش بر ارتباط فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با بهره‌گیری از مدل دنیسون است. این پژوهش از نظر روش تحقیق توصیفی- همبستگی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعة آماری شامل مدیران و کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از میان 1253 نفر، با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 90 نفر انتخاب شد. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامة استاندارد دنیسون برای فرهنگ و پرسشنامة استاندارد ارگان (1988) برای رفتار شهروندی سازمانی جمع‌آوری شده و از طریق آزمون‌های اسپیرمن و رگرسیون چندگانه و آمزون کندال تجزیه‌وتحلیل شد. با توجه به یافته‌ها، مشخص شد هنگامی که رابطة بین متغیرهای مستقل و وابسته به‌طور مجزا بررسی می‌شود، هر چهار متغیر مدل فرهنک سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معنادار دارند، اما هنگامی که تأثیر همزمان آنها بررسی می‌شود، فقط عامل مشارکت باعث بهبود رفتار شهروندی سازمانی کارکنان می‌شود. این حقیقت نشان دهندة این است که سازمان برای بهبود رفتارهای شهروندی باید در جهت بهبود و تقویت مؤلفه‌های مشارکت یعنی توانمندسازی، تیم‌سازی و توسعة قابلیت‌های کارکنان بکوشد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. آزاد، عادل، ابراهیم‌پور، حبیب، خالق‌خواه،علی و سپهری، محمدباقر (1390). مطالعة رابطة بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی. علوم رفتاری و اجتماعی، شمارة 30، صفحات 45-25.

 

 1. باستانی، پیوند، روانگرد، رامین وسهرابی‌زاده، ساناز (1389). بررسی عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان حوزة ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. فصل‌نامة بیمارستان، سال 9، شماره‌های 1 و 2، صفحات 45-25.
 2. حبیب‌­پور، کرم و صفری، رضا (1388). راهنمای جامع کاربردSPSS  در تحقیقات پیمایشی. تهران: نشر لویه.
 3. ساروخانی، باقر (1382). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، روش‌های کمی: فنون و ابزار پیشرفتۀ پژوهش. جلد سوم، تهران: نشر دیدار.
  1. Bateman, T.S. & Organ, D.W. (1983). Job satisfaction and the good soldier: The relationship between affect and employee citizenship. Academy of Management Journal, 26(4), 587-595.
  2. Bolino, M.C., Turnley, W.H. & Bloodgood, J.M. (2002). Citizenship behavior and the creation of social capital in organizations. Academy of Management Review, 27(4), 505-522.
  3. Denison, D. (2006). Diagnosing organizational cultures: validating a model and method. International Institute for Management development. , 27(4), 2-13.
  4. Jagannath M. & Bhabani, P.R. (2012). Can organizational culture be a predictor of organizational citizenship behaviors?. International Journal of Innovation, Management and Technology, 3(1), 5-12.
  5. Podsakoff, P.M., Mackenzie, S.B., Beth Pain, J. & Bachrach, D.G. (2000). Organizational citizenship behaviors: a critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of Management, 26(3).12-14
  6. Morrison, E.W. (1996). Organizational citizenship behavior as a critical link between HRM practices and service quality. Human Resource Management, 35(4), 493-512.
  7. Organ, D.W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. MA: Lexington Books.