شناسایی الگوهای رفتاری کاربران فناوری اطلاعات دانشگاه ولی عصر رفسنجان: پژوهشی بر مبنای روش کیو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشکدة مدیریت، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، ایران

3 کارشناس‌ ارشد، دانشکدة مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر ذهنیت‌های اعضای دانشگاه ولی عصر رفسنجان را دربارة کاربرد فناوری اطلاعات مطالعه می‌کند و با به‌کارگیری روش کیو به دنبال شناخت ذهنیت‌های گروه‌های مختلف دربارة کاربرد فناوری اطلاعات است. بر این اساس بعد از مطالعة تالار گفتمان (دیدگاه‌های مختلف دربارة موضوع پژوهش)، نمونة مناسب کیو به صورت 42 گویه که نمایندة تالار گفتمان است، انتخاب شد. سپس، نمونة افراد مورد نیاز برای مطالعه شامل 58 نفر از استادان، ‌دانشجویان و کارکنان دانشگاه انتخاب شدند و پرسشنامة کیو در اختیار آن‌ها قرار گرفت. بعد از جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها سه الگوی ذهنی آشکار شد که بر اساس گزاره‌های متمایزکننده بدین صورت نامگذاری شد: دیده‌بانان[Mj1]  علم، همه‌فن‌حریف‌ها و سرگردانان بی‌اعتنا. نتایج پژوهش نشان می‌دهد الگوی ذهنی دیده‌بانان علم به دلیل تعداد بیشتر مشارکت‌کنندگان و جایگاه مهم مشارکت‎کنندگان نمایندة این الگوی ذهنی در مطالعة کیو، نسبت به سایر الگوها غالب بود.
 
  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1.  

  1. بشیری، مهدی؛ جنیدی، مهدی (1387). «بررسی اعتماد مشتریان شهر تهران بر پذیرش بانکداری اینترنتی بر پایة مدل TAM». کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات.
  1. خوشگویان‌فرد، علیرضا (1386). روش شناسی کیو، تهران: مرکزتحقیقات صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران.
  2. عبدخدا، محمد هیوا؛ احمدی، مریم؛ حسینی،‌ آغافاطمه، پریخانی، اسماعیل (1392). «بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کارکنان بخش مدارک پزشکی بر اساس مدل پذیرش فناوری اطلاعات در بیمارستان‌‌های علوم پزشکی تهران». پیاورد سلامت، دورة هفتم، شمارة چهارم، صفحات 298-287.
  3. قلی‌پور، آرین (1386). مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی). تهران، انتشارات سمت.
  1. سیدجوادین، رضا؛ یزدانی، شمسی (1384). :بررسی عوامل مؤثر بر قصد استفادة مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی». فصل‌نامة دانش مدیریت، شمارة 70، صفحات 61 - 45.
  2. شیخ شعاعی، فاطمه (1385). بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کتابداران کتابخانه‌های دانشکدة فنی دانشگاه‌های شهر تهران: قابلیت کاربرد مدل پذیرش فناوری. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
  1. ناظمی، شمس‌الدین؛ میرابی، علی (1390). «معرفی و آزمون مدل مفهومی پذیرش فناوری اطلاعات وخدمات اینترنتی در بین دانشجویان دانشگاه». فصل‌نامة علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات، دورة 28، شمارة اول، صفحات 202-181.

  ‌Ajzen, I. (2001). Nature and operation of attitudes. Annual review of psychology, 52(1), 27-58.

  1. Al-Somali, S. A.; Gholami, R.; Clegg, B. (2009). "An investigation into the acceptance of online banking in saudi arabia". Technovation, 29(2), 130-141.
  2.  Amer Al- Adwan, A.; Al- Adwan, J. S. (2013). "Exploring students acceptance of e-learning using technology acceptance model in Jordanian universities". International Journal of Education and Development Using Information and Communication Technology(IJEDICT), 9(2), 4-18.
   1. Al-Adwan, A.; Smedley, J. K. (2012). "Implementing E-learning in the Jordanian Higher Education Systems: Factors affecting impact". International Journal of Education and Development Using Information and Communication Technology(IJEDICT), 8(1), 121-135.
   2. Alshboul, M. (2011). "Potential use of course management systems in higher education institutions in Jordan". US-China Education Review, 8(2), 220-232.
   3. Barnes, S. J.; Bauer, H. H.; Neumann, M. M.; Huber, F. (2007). "Segmenting cyberspace: A customer typology for the internet". European journal of marketing, 41(1/2), 71-93.
   4. Chanaron, J. J.; Jolly, D.; Soderquist, K. (2002). "Technological management: a tentative research agenda". International Journal of Technology Management, 23(6), 618-629.
   5. Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology". MIS Quarterly,13(3), 319-340.
   6. Davis, F. D.; Bagozzi, R. P.;Warshaw, P. R. ( 1989). "User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models". Management science, 35(8), 982-1003.
   7. 16.    Horrigan, J.( 2007). A typology of information and communication technology users .
   8. Kiesler, C. A.; Collins, B. E.; Miller, N. (1969). Attitude change: a critical analysis of theoretical appoarches. New York, Wiley
   9. Kraus, S. J. (1995). "Attitudes and the prediction of behavior: A meta-analysis of the empirical literature". Personality and Social Psychology Bulletin, 21(1), 58-75.
   10. Lederer, A. L.; Maupin, D. J.; Sena, M. P.; Zhuang, Y. (2000). "The technology acceptance model and the world wide web". Decision Support Systems, 29(3), 269-282.
   11. Lee, Y. H.; Hsieh, Y. C.; Hsu, C. N. (2011). "Adding innovation diffusion theory to the technology acceptance model:supporting employees' intentions to use e-learning systems". Educational Technology & Society, 14(4), 124–137.
   12. Liao, C.; Palvia, P.; Chen, J. L. (2009). "Information technology adoption behavior life cycle: Toward a technology continuance theory (tct)". International Journal of Information Management, 29(4), 309-320.
   13. Liker, J. K.; Sindi, A. A. (1997). "User acceptance of expert systems: A test of the theory of reasoned action". Journal of Engineering and Technology management, 14(2), 147-173.
   14. McKeown, B.; Thomas, D. (1988). Q methodology. Sage Publications, Inc.
   15. Meyen, M.; Pfaff-Rüdiger, S.; Dudenhöffer, K.; Huss, J. (2010). "The internet in everyday life: A typology of internet users". Media, Culture & Society, 32(5),873-882.
   16. Ortega Egea. J. M.; Román González, M. V. (2011). "Explaining physicians' acceptance of EHCR systems: An extension of TAM with trust and risk factors". Computers in Human Behavior, 27(1), 319-32.
   17. Schepers, J.; Wetzels, M. (2007). "A meta-analysis of the technology acceptance model: Investigating subjective norm and moderation effects". Information & Management, 44(1), 90-103.
   18. Sun, H.; Zhang, P. ( 2006). "The role of moderating factors in user technology acceptance". International Journal of Human-Computer Studies, 64(2), 53-78.
   19. Sutton, S. (1998). "Predicting and explaining intentions and behavior: How well are we doing?". Journal of Applied Social Psychology, 28(15), 1317-1338.
   20. Venkatesh, V.; James Y. L.; Thong, X. X. (2012). "Consumer acceptance and use of information technology: extending the unified theory of acceptance and use of technology". MIS Quarterly, 36(1), 158-178.
   21. 30.    Weninger, B.; Poplin, A. K.; Petrin, J. (2010). "Developing a typology of public participation 2.0 users: an example of nexthamburg". Available at http://www.corp.at/archive/CORP2010_103.pdf.
   22. Wicker, A. W. (1969). "Attitudes versus actions: The relationship of verbal and overt behavioral responses to attitude objects". Journal of social issues, 25(4), 41-78.
   23. Zhang, N.; Guo, X.; Chen, G. (2008). "Idt-tam integrated model for it adoption". Tsinghua Science & Technology, 13(3), 306-311.