بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمانی: تأکید بر نقش تسهیم دانش و چابکی سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت، دانشگاه اصفهان، ایران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت اجرایی، دانشکدة آموزش‌های مجازی، دانشگاه اصفهان، ایران

3 کارشناس‌ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

ویژگی‌های درون سازمان جزئی از منابع حیاتی در موفقیت آن محسوب می‌شود، بنابراین، توجه بیش­ازپیش به شناسایی این ویژگی‌ها و نیز چگونگی تأثیر آن‌ها بر خروجی‌های سازمان در محیط به‌سرعت در حال تغییر امروزی، ضروری به نظر می‌رسد. هدایت‌کردن دانش موجود در سازمان امری انسانی و تابعی از فرهنگ سازمانی است. مدیریت دانش جنبة کاربردی فرهنگ سازمانی است و چگونگی بنیان‌نهادن تغییر فرهنگی، نیازمند ابتکار در مدیریت دانش است. همچنین، بررسی و مطالعه در زمینة چابکی با تأکید بر دانش‌محوری می‌تواند جهش بزرگی را در چابک‌سازی و عملکرد بالای سازمان‌ها ایجاد کند. هدف این پژوهش طراحی مدلی برای بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی، چابکی سازمانی و تسهیم دانش بر عملکرد استانداری چهارمحال‌وبختیاری است. این پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. داده‌ها از نمونة 274 نفری از کارکنان استانداری چهارمحال‌وبختیاری جمع‌آوری، و رابطة بین سازه‌های مدل پژوهش با مدل‌سازی معادلات ساختاری آزمون شد. نتایج پژوهش نشان داد فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش تأثیرگذار است. همچنین، تسهیم دانش بر چابکی سازمانی تأثیر می‌گذارد و عواملی مانند چابکی سازمانی و تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی تأثیرگذارند. بنابراین، توجه به فرهنگ سازمانی و عوامل مؤثر بر گسترش تسهیم دانش و چابکی سازمانی می‌تواند به افزایش عملکرد سازمان کمک کند.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


. رابینز، استیفن (1374 ). مدیریت رفتار سازمانی،مترجمان : علی پارساییان، سید محمد اعرابی،تهران : مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، جلد سوم.
2. رحیم نیا، فریبرز؛ علیزاده، مسعود (1378).« بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد». مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی، دوره دهم، شماره 1، صفحات 170-147
4. رضوانی، حمیدرضا؛ سهام خدم، مازیار (1390).« مطالعه ی تطبیقی گونه شناسی‌های فرهنگ سازمانی، مطالعه موردی شرکت‌های پگاه فارس و شام شام ». مدیریت دولتی، دوره 3،شماره شش، صفحات 79-92.
5. شافعی، رضا ؛ لاوه، شبنم (1390).«مطالعه میزان تأثیر پذیری مدیریت دانش از فرهنگ سازمانی و رابطه آن با پرورش کارکنان دانشی در سازمان‌های دولتی استان آذربایجان غربی». پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 16، شماره سوم،صفحات 150-131.
6. طوسی، محمد علی (1372). فرهنگ سازمانی، تهران : مرکز آموزش مدیریت دولتی.
7. کریمی، تورج (1385).«مدل‌های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی ». تدبیر، شماره 171، صفحات 27-22.
8. کریمی دستجردی، داود؛کریمی، تورج (1387 ). « ارزیابی عملکرد مناطق عملیات انتقال گاز بر اساس چارچوب منشور عملکرد». سومین کنفرانس بین المللی مدیریت عملکرد، تهران.
9. محامدپور، مریم (1385 ). ارائه چارچوبی جهت رتبه بندی پژوهشکده های مرکز تحقیقات مخابرات ایران با در رویکرد چند شاخصه ORESTE و MAUT.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران
10. منوریان،عباس ؛بختایی،امیر(1386 ).«شناخت فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون (مورد مطالعه : سازمان مدیریت صنعتی )».چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،تهران،صفحات 15-1.
11. نیون، پل آر(1386 ). ارزیابی متوازن - گا م به گام،ترجمه :پرویز بختیاری، تهران : سازمان مدیریت صنعتی.
 
.12Alipour Shirsavar, H., Gilaninia, S., & Mohammadi Almani, A.(2012). A Study of Factors Influencing Positive Word of Mouth in the Iranian Banking Industry ,Middle-East Journal of Scientific Research, 11, 454-460.
.13Block,L. (2003), The Leadership–culture connection: an exploratory investigation" ,Leadership and Organizational Development Journal, 24( 5), 318 – 334.
.14Chen, Y., Huang, H. (2012), Knowledge management fit and its implications for business performance: A profile deviation analysis, Knowledge-Based Systems, 27, 262-270.
.15Cheng, M.L., Wu, J. and Zhang, J. (2013), Formal and informal CPAs on business strategy and performance, Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy,7 (3),245 – 273.
.16Cho, T. (2011). Knowledge management capabilities and organizational performance: An investigation into the effects of knowledge infrastructure and processes on organizational performance. Thesis of PHD, University of Illinois at Urbana-Champaign. United States.
.17Denison, D. and Neale, W. (2000), The Denison organizational culture survey. Facilitator’s Guide. Retrieved September 15th, 2006 from http://www.denisonconsulting.com.
.18Dove, R. (1994), The Meaning of Life and the Meaning of Agile,Production Magazine; 106(11), 14-15.
.19Graham, C.M. & Nafukho, F.M. (2007), Employees’ perception toward the dimension of culture in enhancing organizational learning, The Learning Organization: 14(3),281-292.
.20Grosbois, JF. (2011), The impact of knowledge management practices on nuclear power plant organization performance. Thesis of PHD, Carleton University, Ottawa, Ontario, Canada.
 
.21Huang, Q., Liu, H. and Zhong, X. (2013), The impact of transactive memory systems on team performance, Information Technology & People, 26(2),191 – 212.
.22Jarnagin, C. & Slocum, J. (2007). Creating Corporate Cultures through Mythopoetic Leadership. Organizational Dynamics, 36, 288-302
.23Kaplan, R.S. & Norton D.P (1992), “The Balanced Scorecard – measures that drive performance”, Harvard business review; 70(1), 71–80.
.24Lai,M. & Lee,G. (2007)Relationships of organizational culture toward knowledge activities, Business Process Management Journal,13(2), 306-322.
.25Lee, H., Choi, B. (2003), Knowledge Management Enablers, Process, and Organizational Performance: An Integrative View and Empirical Examination. Journal of Management Information Systems, 20(1), 179- 228
.26Lopez-Nicolas, C; Merono-Cerdan, A (2011), Strategic knowledge management, innovation and performance, International Journal of Information Management, 31, 502 –509.
.27Martinelli P. Dante. (2001). Systems Hierarchies and Management. Systems Research &Behavioral Sciences,18(1), 68-82.
.28Michon, C., Stern, P. (1985), La dimension sociale, Editions d`Organisation, Paris.
.29Ogbonna, E. & Harris, L.C. (2000) Leadership style, organizational culture and performance:empirical evidence from UK companies,International Journal of Human Resource Management: 11(4), 766-788.
.30Roberts,N. and Grover, V. (2012), “Investigating firm's customer agility and firm performance: The importance of aligning sense and respond capabilities”. Journal of Business Research,65(5),579–585
.31Schein, E.H. (1992) Organizational Culture and Leadership, (2nd ed), San Francisco: Jossey-Bass.
.32Singh,S., K. Darwish,T., Cristina Costa, A and Anderson,N.,2012,Measuring HRM and organisational performance: concepts, issues, and framework, Management Decision,50(4), 651 – 667
 
.33Sharifi, H., Ismail, HS., Reid, I. (2006), Achieving agility in supply chain through simultaneous “design of” and “design for” supply chain, Journal of Manufacturing Technology Management,17(8), 1078-1098.
.34Wu, C.S., Lee, C.J. and Tsai, L.F. (2012), Influence of creativity and knowledge sharing on performance", Journal of Technology Management in China, 7(1),64 – 77.
.35Yilmaz, C., Ergun, E. (2008). Organizational Culture and Firm Effectiveness: An Examination of Relative Effects of Culture Traits and the Balanced Culture Hypothesis in an Emerging Economy. Journal of World Business, 43, 290-306.
.36Zheng, W., Yang, B., Mclean, G.N. (2010). Linking Organizational Culture, Strategy and Organizational Effectiveness; Mediating Role of Knowledge Management. Journal of Business Research,63, 763-771.